Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Bodamské jezero, kv?tinový ostrov Mainau + švýcarské perly

Tento krátkodobý poznávací zájezd vás zavede k Bodamskému jezeru, botanické zahrad? na ostrov? Mainau a k nejv?tším vodopád?m ve st?ední Evrop?. Dále spole?n? navštívíme m?ste?ko Lindau, St. Gallen, Luzern a Kostnici.

Program

 1. Den: Odjezd v pozdních ve?erních hodinách z ?R. P?ejezd p?es N?mecko.
 2. Den: Ráno zastávka u VODOPÁD? RÝNA , které jsou nejv?tší ve st?ední Evrop?. Dále návšt?va historického m?ste?ka STEIN AM RHEIN s hrázd?nými domy. P?íjezd k BODAMSKÉMU JEZERU . KOSTNICE - prohlídka historické ?ásti m?sta a pa mátek spojených se zdejším Husovým pobytem. Kv?tinový ostrov MAINAU s krásnou botanickou zahradou, procházka mezi ob?ími sekvojemi i záhony r?ží pot?ší každého návšt?vníka. Dojezd na nocleh.
 3. Den: Návšt?va horské oblasti APPENZELL zakon?ená výjezdem lanovkou na skalnatý vrchol SÄNTIS – nejvýznamn?jší dominanta a rozhledový bod východního Švýcarska, okruh po vrcholu. Prohlídka starého biskupského m?sta ST. GALLEN se známým benediktinským opatstvím a klášterní knihovnou (UNESCO), která obsahuje jednu z nejv?tších sv?tových st?edov?kých sbírek. V podve?er návšt?va romantického bavorského m?ste?ka LINDAU na poloostrov? v BODAMSKÉM JEZE?E , jediný p?ístav v Bavorsku, který zárove? pat?í k t?m nejkrásn?jším. Návrat na nocleh.
 4. Den: Cesta do st?edního Švýcarska: kolem jezer do m?ste?ka ARTH - GOLDAU, odtud zuba?kou na legendární vrchol RIGI s krásným výhledem na st?ední Švýcarsko. Možnost p?šího výletu po úbo?í Rigi k mezistanici a návrat zuba?kou. Dále vyhlídková cesta autobusem po nádherném b?ehu jezera VIERWALDSTÄTTERSEE do LUZERNU - historického m?sta s charakteristickým vrcholem Pilatus, dv?ma krytými d?ev?nými mosty, zachovaným opevn?ním a zajímavými kostely.
 5. Den: P?íjezd do ?R v brzkých ranních hodinách.

Ubytovnání

Hotel - Ubytování je na švýcarsko-rakouské hranici, v?tšinou v Rakousku.

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
7. 6. - 11. 6.5 dní6 690,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 690,-

Cena zahrnuje

 • 2x polopenzi
 • pr?vodce
 • 2x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím). Ubytování je na švýcarsko-rakouské hranici, v?tšinou v Rakousku.
 • dopravu autobusem

Cena nezahrnuje

 • vstupy a jízdné

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?