Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

?erná Hora - tajemné a ?arovné Prokletije

Vápencová poho?í Komovi a Prokletije pat?í spolu s Durmitorem ke t?em nejvelkolep?jším horským masiv?m ?erné Hory. Hrd? se ty?í nad ?ekami Tara a Lim. Perli?kou je dvoutisícový h?eben Visitoru v sousedství ?arovných Prokletých hor a p?ekrásného Plavského jezera. Na tomto zájezd? budeme ubytováni v p?íjemném hotelu v Andrijevici.

Program

 1. Den: Odjezd dopoledne z ?R p?es Slovensko, Ma?arsko, Srbsko do ?erné Hory.
 2. Den: P?íjezd do ANDRIJEVICE, m?ste?ka, které bylo založeno již za panování dynastie Nemanji??. Dnes je významným ekonomickým i duchovním centrem oblasti. Je východiskem do poho?í KOMOVI. Ubytování v hotelu, pozdní snídan?, odpo?inek nebo pro zájemce místní dopravou do PLAVU - m?sta s ?adou muslimských památek z osmanské doby. Místní dopravou zp?t do hotelu.
 3. Den: Snídan?, krátký p?ejezd na túru do masivu VOLUŠNICA (1 879 m n.m.) na ?ernohorsko-albánském pomezí, jehož vrchol TALJANKA (2 056 m n.m.) sice nepat?í k t?m nejvyšším, ale je znám jako nejlepší vyhlídkový bod této oblasti a je úplným rájem pro fotografy horských scenérii, 600 m vysoká jižní st?na se strm? klene nad nádherným údolím Grbaja (1 160 m n.m.), celodenní turistika s impozantními výhledy nejen na známý t?íhlavý vrch Karanfilu (?ili Karafiátu), ale p?edevším na albánskou, salašemi posetou krajinu, zastávka v muslimském m?ste?ku Gusinje, zp?t do hotelu, ve?e?e.
 4. Den: Snídan?, p?ejezd do sedla Trešnjevik s ob?erstvovací základnou – již odtud se nám naskytne velkolepý pohled na severní panorama t?ech skalnatých vrchol?, výstup lesní p?šinou k salaším osady Štavnik, horský masív KOMOVI se prudce zdvíhá z údolí ?eky Peru?ica jako mohutná horská pyramida, výstup z úpatí (cca 1 600 m n.m.) na KOM VASOJEVI?KI (2 460 m n.m.), zp?t do hotelu, ve?e?e.
 5. Den: Snídan?, turistika za pomocí místní dopravy, utajené HRIDSKÉ JEZERO, obklopené ost?e tesanými skalnatými masivy s k?iš?álov? pr?zra?nou modrou vodou v ?erné Ho?e znají pod p?ezdívkou Š?astné jezero, jehož voda p?ináší nekone?né št?stí v manželství, zp?t do PLAVU.
 6. Den: Snídan?, základní varianta - odpo?inkový den: autobusem do Vusanje, nenáro?ná turistika v údolí Ropojana. Pozoruhodné p?írodní útvary GRLJA, OKO SKAKAVICE. Náro?n?jší varianta: op?t navštívíme hranici ?erné Hory a Albánie. Pro nejzdatn?jší milovníky turistiky je možný výstup do masivu pod nejvyšším bodem ?erné Hory ZLA KOLATA (2 534 m n.m.). Autobusem návrat do hotelu, ve?e?e.
 7. Den: Snídan?, krátký p?ejezd na PRAMENY ALIHO PAŠI pojmenované po albánském v?dci, který ovládal oblast východní ?erné Hory, n?které z pramen? údajn? obnovují ztracenou sílu, turistika na masiv VEZÍROVA BRADA s n?kolika alternativami náro?nosti, turistiku zakon?íme v m?ste?ku GUSINJE. Návrat do hotelu, ve?e?e.
 8. Den: Snídan?, volné odpoledne, v poledních hodinách odjezd do ?R.
 9. Den: P?íjezd do ?R odpoledne.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
8. 8. - 16. 8.9 dní13 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 490,-

Cena zahrnuje

 • místní doprava
 • vedoucí zájezdu
 • 6x ve?e?e
 • 6x nocleh v hotelu
 • 7x snídan?
 • doprava autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?