Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Ligurská riviéra, Cinque Terre a Apuánské Alpy - krátkodobý zájezd

Zájezd do jedné z nejromanti?t?jších ?ástí Itálie Vás zavede do jedine?ných vesni?ek Cinque Terre umíst?ných odvážn? na skalních útesech p?ímo nad mo?em. Dalším lákadlem tohoto zájezdu je návšt?va svah? Apuánských Alp s možností prohlídky lomu na mramor, která pat?í k jedine?ným zážitk?m. Ale ani návšt?va Ligurské riviéry u Portofina a toskánského m?ste?ka Fiesole návšt?vníka nezklame.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Hlavní m?sto Lombardie MILÁNO – kulturní centrum celé severní Itálie. Procházka po p?ší zón?, galerie Emanuela II., rezidence milánských vévod?, gotická katedrála Dóm. CERTOSA DI PAVIA – prohlídka nejkrásn?jšího italského kartuziánského klášterního komplexu ve skv?lé renesan?ní architektu?e s proslulým pr??elím.
 3. Den: Prohlídka významného p?ístavního m?sta JANOVA – procházka metropolí Ligurie, historickým centrem, které bylo za?azeno na seznam UNESCO, dóm sv. Vav?ince, brána La Porta Soprana. Program v oblasti zvané LEVATSKÁ RIVIÉRA , která se rozprostírá východn? od Janova. Z luxusního letoviska SANTA MARGARITA výlet lodí nebo místním autobusem do malebného PORTOFINA – údajn? nejkrásn?jší ligurské p?ístavní m?ste?ko s luxusními vilami, odtud možnost nenáro?né p?ší turistiky s hezkými výhledy nebo lodí do romantické zátoky se st?edov?kým klášterem SAN FRUTUOSO, pláží a poutní sochou Krista na mo?ském dn?.
 4. Den: Výlet na jihovýchodní svahy APUÁNSKÝCH ALP. Výjezd autobusem kousek pod obec COLONNATA, z této obce p?ší procházka na nádherné vyhlídky na Apuánské Alpy a slavné mramorové lomy. Dále pr?jezd k LOM?M FANTISCRITTI, možnost návšt?vy celosv?tov? unikátních lom? na carrarský mramor, kde se mramor t?ží p?ímo v nitru hory. Návšt?va pat?í k nezapomenutelným zážitk?m. CARRARA – hlavní m?sto mramoru, nádherný dóm z carrarského mramoru, Muzeum mramoru.
 5. Den: Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesni?ek nad mo?em CINQUE TERRE (UNESCO) – tato jedine?ná oblast je dostupná pouze vlá?ky. Autobusem p?ijedeme do obce LEVANTO, odtud možnost vlá?kem (kdo by necht?l na p?ší turistiku, m?že z?stat v Levantu – p?kné m?ste?ko a pís?itá pláž) do obce MONTEROSSO a dále n?který z úsek? nádherné p?ší trasy Cinque Terre – krásné výhledy na romantická m?ste?ka u mo?e, skalnaté pob?eží, romantické zátoky. Návrat zp?t vlakem. Ve?er odjezd do ?R.
 6. Den: P?íjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
13. 5. - 18. 5.6 dní7 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí7 990,-

Cena zahrnuje

 • 3x polopenzi
 • 3x ubytování v hotelu (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • dopravu autobusem
 • pr?vodce

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?