Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Petrohrad - klenot na N?v? letecky + Petrodvorce a Carskoje Selo

+ Briliantová klenotnice Jedine?ný zájezd do Petrohradu, v jehož pr?b?hu poznáme nejen sv?toznámé památky a p?epychové paláce, ale budeme mít i exkluzivní možnost navštívit Briliantovou a Zlatou klenotnici. Poznejte s námi bílé noci, otevírání most? na N?v?, Petrodvorce, Jantarovou komnatu, velkolepé m?sto odrážející majestátnost ruského impéria.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy s ?eským pr?vodcem do PETROHRADU , transfer do hotelu. Ve?er fakult. „otevírání most?“ na N?v?, autobus nás odveze na nám?stí D?kabrist?, projíž?ka no?ním osvíceným m?stem, chrám sv. Mikuláše na b?ehu kanál? – Petrohradské Benátky, otevírání most? na N?v?. Návrat na hotel kolem 02:00 hod.
 2. Den: Prohlídka nejvýznamn?jších pam?tihodností PETROHRADU , m?sta založeného r. 1703 Petrem Velikým. Navštívíme Zaje?í ostrov - historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla - hrobkou P. Velikého a dalších ruských car?, v?zení Trubeckého bastionu. Sv?toznámá Ermitáž v Zimním paláci. Bezkonkuren?ní expozice a sbírky um?leckých p?edm?t?, carských interiér?, exkluzivní možnost navštívit BRILIANTOVOU a ZLATOU KLENOTNICI a protilehlou budovu Generálního štábu. Ve?er fakult. projíž?ka lodí po N?v? - úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
 3. Den: P?ldenní výlet do m?ste?ka PUŠKIN (Carskoje selo ), jehož parky a paláce byly budovány v dob? nejv?tšího rozkv?tu ruské ?íše. Navštívíme obrovský Kate?inský palác, nevynecháme ani legendární Jantarovou komnatu. Krátká zastávka u carského sídla v GAT?IN?. Vesnici darovala r. 1765 Kate?ina II. svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Po návratu do Petrohradu Jusupovský palác, jeden z nejkrásn?jších palác? Petrohradu , kde údajn? p?išel o sv?j život zhýralý G. Rasputin.
 4. Den: Ráno k?ižník Aurora, který spustil jednu z nejzásadn?jších událostí sv?tových d?jin. Navštívíme slavné muzeum ve velkoknížecím Michajlovském paláci, jedna z nejkrásn?jších ukázek klasicistních palác? ve m?st? (unikátní sbírka ikon, slavné obrazy I. Repina - Záporožci píší dopis tureckému sultánu, Burlaci na Volze, Sadko ve vodním království, skv?lá sbírka um?ní ruské avantgardy aj.).
 5. Den: Grandiózní park PETRODVORCE (Pet?rhof), letní rezidence Petra Velikého, jehož srdcem je Velká kaskádová fontána, nejimpozantn?jší soustava vodotrysk? na sv?t? (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysk?). Návrat do PETROHRADU , pokra?ování v prohlídce m?sta v?. Senátního nám?stí se slavnou sochou M?d?ného jezdce, kolosálního chrámu sv. Izáka , z jehož kopule otev?e panoramatický výhled na m?sto s Admiralitou a Ermitáží. N?vský prospekt - nejslavn?jší ulice Petrohradu i Ruska, individuální volno. Skute?ní fajnšmek?i si p?ijdou na své v nejv?tším sv?tovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera, naproti Zimnímu paláci.
 6. Den: Transfer na letišt? a odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
26. 5. - 31. 5.6 dní23 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí23 990,-
23. 6. - 28. 6.6 dní23 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí23 990,-
14. 7. - 19. 7.6 dní23 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí23 990,-
21. 7. - 26. 7.6 dní23 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí23 990,-
18. 8. - 23. 8.6 dní23 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí23 990,-
1. 9. - 6. 9.6 dní23 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí23 990,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 5x ubytování v hotelu (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • 5x snídani
 • leteckou dopravu Praha - Petrohrad - Praha
 • letištní taxy
 • transfery z / na letišt?
 • dopravu autokarem na výlety - Petrodvorce, Puškin

Fakultativně

 • vízum do Ruska - od zá?í 2019 je možné si vy?ídit na http://electronic-visa.kdmid.ru pro Petrohradskou oblast elektronická víza indiv. Tato víza jsou zdarma. Za poplatek 150 K?/os. vy?ídí víza CK. Pot?ebné info obdržíte 1 m?síc p?ed odjezdem.
 • 5x ve?e?e
 • 1/1 pokoj povinný p?i nedoobsazení
 • balí?ek vstup?: Briliantová klenotnice, budovy Generálního štábu, Ermitáž a Zimní palác v?. povinného pr?vodce a sluchátek - nutná rezervace p?edem v CK - min. 2 m?síce p?ed odletem
 • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata (cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i návšt?vu Jantarové komnaty v?. povinného místního pr?vodce a sluchátek) - nutná rezervace p?edem v CK min. m?síc p?ed odjezdem (ruský partner však rezervaci potvrdí až 14 dní p?edem, nebude-li, bude ?ástka klientovi obratem vrácena)
 • p?ipojišt?ní vyššího storna do 40 000 K?
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 15 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?