Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Bordeaux a Akvitánie letecky

Poznávací zájezd s koupáním na nejkrásn?jších plážích Atlantiku a za památkami, gastronomií a vínem. Tento pon?kud turisty opomíjený kraj nabízí nejen nekone?né pláže Atlantiku a nejv?tší píse?nou dunu Evropy Pyla, ale i zelené vnitrozemí, románské a gotické kostely a katedrály, ?etné památky UNESCO, m?sto t?í mušketýr? La Rochelle i historické Poitiers ?i Bordeaux. Ale hlavn? to nejznám?jší – lahodné odr?dy a známé zna?ky proslulého vína a ko?aku, mo?ské plody a ?erstvé ryby. A pro milovníky moderní techniky a architektury tu je návšt?va parku filmových projekcí Futuroscope.

Program

 1. Den: Let Praha – Akvitánie (p?edpokládá se pozd? ve?er), p?ílet do Bordeaux , transfer na hotel, nocleh.
 2. Den: Ráno vlakem do La Rochelle, spojení s autobusovou variantou. Další program dle ?asu p?íjezdu. LA ROCHELLE, kouzelné p?ímo?ské letovisko, vzpomínka na T?i mušketýry a kardinála Richelieu, pevnost hugenot?, v?ž sv. Mikuláše, paláce ze 17. st., opevn?ný p?ístav s majákem, odpo?inek u mo?e a koupání nebo fakult. lodí kolem pevnosti Boyard na ostrov Aix, pevnost, koupání v mo?i.
 3. Den: OSTROV ÎLE-DE-RÉ, ostrov rybá?? a bílých domk?, 3 km dlouhý slavný most, romantika p?ístavu ST. MARTIN, Vaubanova pevnost (UNESCO), maják a koupání na plážích Atlantiku. SAINTES (UNESCO), starov?ké vykopávky, amfiteátr, Germanik?v oblouk, románské opatství Abbaye aux Dames. Fakult. ochutnávka vína a místních gastronomických specialit.
 4. Den: Výlet ve znamení ko?aku: ANGOULÊME, m?sto na vápencovém ostrohu nad ?ekou Charente, cesta po hradbách a krásné výhledy, katedrála St-Pierre. COGNAC, ochutnávka ko?aku a exkurze s muzeem. Nocleh v centru BORDEAUX (UNESCO), ve?erní procházka m?stem, brány, paláce, živá nám?stí a možnost ve?e?e.
 5. Den: Ráj pob?eží Atlantiku, ARCACHONSKÝ ZÁLIV s barevnými domky, Muzeum úst?ic a možnost ochutnávky ?erstvých úst?ic od p?stitele. Turistika na nejvyšší dun? Evropy Pyla (DUNE DU PILAT), dle po?así koupání pod dunou nebo procházka piniovým lesem. M?ste?ko ARCACHON, láze?ské centrum, mo?e p?ed západem slunka, koupání nebo možnost ve?e?e (rybí speciality a plody mo?e), pozd?jší návrat do hotelu.
 6. Den: Fakult. celodenní výlet ve znamení vína kraje Bordeaux : oblastí vinic, SAINT-ÉMILION (UNESCO), mekka milovník? ?erveného vína, vinice, ochutnávka místních vín s pr?vodcem. SAUTERNE (centrum nejslavn?jších dezertních vín sv?ta). Nebo celodenní koupání a odpo?inek u Atlantiku (indiv. vlakem do Arcachonu na nejkrásn?jší pláže Atlantiku) nebo indiv. volno v BORDEAUX a možnost návšt?vy jedine?ného moderního muzea Cité du Vin. Po návratu spole?ná ve?e?e za p?íplatek.
 7. Den: BORDEAUX , historické m?sto (UNESCO), katedrála, návšt?va Muzea vína s pr?vodcem a ochutnávkou. Tajemství kraje vína Médoc, výlet do zálivu kolem ústí ?eky Gironde (soutok Garonny a Dordogne), vinná cesta s výhledy na slavná châteaux a exkurze v château ST. JULIAN, PAULLAC a MARGAUX, možnost nákupu jedine?ných vín, sýr? a specialit. Návrat na hotel místní dopravou.
 8. Den: Ráno transfer na letišt? a odlet do Prahy (p?edpokládaný p?ílet odpoledne).

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
17. 7. - 24. 7.8 dní25 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí25 990,-

Cena zahrnuje

 • 6x snídan?
 • pr?vodce
 • 7x ubytování v hotelu
 • vlak do La Rochelle
 • transfer z/na letišt?
 • letenka Praha – Bordeaux a zp?t
 • p?íru?ní zavazadlo do 10 kg

Cena nezahrnuje

 • fakult. služby, MHD, 2. zavazadlo do 20kg, ochutnávky a vstupné (cca 105 €)

Fakultativně

 • fakult. výlet 6. den (koná se od 15 os.)
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • zavazadlo k odbavení do 20 kg
 • 1x ve?e?e
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?