Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Nejkrásn?jší zahrady Toskánska

Olivovníky, cyp?iše, vinice, rozmanité pob?eží a dramatické vnitrozemí, skvosty všech význa?ných kulturních období od antiky až po sou?asnost. Toskánsko nabízí ode všeho trochu. B?hem jednoho pobytu nelze poznat všechny p?írodní ani kulturní památky, jsou však místa, kde se toto spojí v jedine?ný zážitek – v toskánských zahradách. Poje?me objevit krásu toskánských zahrad, oblast, která vždy p?itahovala vynikající architekty, socha?e, malí?e, básníky a spisovatele, v moderní dob? také filma?e a fotografy.

Program

 1. Den: Odjezd ve ve?erních hodinách, tranzit p?es Rakousko.
 2. Den: Ráno p?íjezd do Toskánska a návšt?va m?ste?ka COLLODI, proslavené spisovatelem Carlo Collodi (vl. jménem Lorenzini), autorem p?íb?hu o Pinocchiovi a p?edevším unikátní zahradou VILLY GARZONI, prohlídka nejkrásn?jší barokní italské zahrady. Ohromí nás nejen schodišt? s bohat? zdobenými terasami, kterému vévodí mohutná vodní kaskáda s vodopádem a impozantní sochou Slávy, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými kv?tinovými kompozicemi ?i um?lé jeskyn?. Dále navštívíme zahrady, které obklopují sídla šlechtic?, diplomat? a bohatých obchodník?. Atmosféra zahrad GRABAU a REALE nás zaujme tajemnými zákoutími, dekorativními záhony, fontánami a socha?skými kompozicemi, které jsou typické pro italskou renesan?ní zahradní architekturu. Odjezd na ubytování do Montecatini Term e.
 3. Den: Návšt?va první manýristické vily VILA TORRIGIANI, symetricky ?len?ná zahrada, jejíž p?vodní plán je p?ipisován slavnému francouzskému zahradnímu architektovi André Le Notreovi. LUCCA , historické centrum obklopené hradbami, za kterými budeme obdivovat krásné stavební památky, z nichž jedna z nejznám?jších je p?vodn? ?ímské Amfiteatrální nám?stí - velkolepý dóm San Martino, kostel San Michele in Foro, rodný d?m G. Pucciniho. Uv?domíme si noblesní atmosféru tohoto kdysi velmi bohatého m?sta. Odjezd do láze?ského MONTECATINI TERME , které pat?í mezi proslulé evropské termální lázn?. Fakultativn? výjezd lanovkou do historické ?ásti m?sta - výhled na typickou krajinu Toskánska. Ubytování, individuální volno.
 4. Den: Odjezd do p?ístavního m?sta LA SPEZIA a poté fakultativn? projíž?ka lodí nebo vlakem podél Ligurské riviéry, kde navštívíme národní park CINQUE TERRE . Tyto p?vodní rybá?ské vesni?ky, které díky své zachovalé zástavb? tvo?ené pastelov? zbarvenými domky, lemované vinohrady, olivovníky a st?edomo?skou vegetací a úchvatnému umíst?ní ve strmých svazích nad mo?em byly za?azeny do seznamu památek UNESCO. Naším cílem budou malebná m?ste?ka RIOMAGGIORE, MONTEROSSO AL MARE a VERNAZZA, prohlédneme si n?kdejší ?ímský p?ístav PORTOVENERE (pouze za dobrého po?así). Individuální volno, nave?er odjezd zp?t do ?R.
 5. Den: V dopoledních hodinách návrat do republiky.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
24. 4. - 28. 4.5 dní6 290,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 290,-

Cena zahrnuje

 • 2x snídani
 • pr?vodce
 • 2x ubytování v hotelu*** (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • dopravu autobusem

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu (platí se na míst?)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • 2x ve?e?e
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?