Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Kypr - ostrov dvou tvá?í

- ?ecká i turecká ?ást Naše novinka Vás zavede na malebný z historického hlediska velice zajímavý ostrov Kypr. P?ipravili jsme pro Vás velice podrobný zájezd za památkami, kulturou a p?írodou tohoto p?kného ostrova s návšt?vou obou ?ástí ?ecké i turecké.

Program

 1. Den: P?ílet na Kypr , transfer do hotelu, ubytování.
 2. Den: HRAD KOLOSSI - postavený ve 13. století za vlády rytí?? sv. Jana. P?ejezd do starov?kého KOURIONU - prohlídka nejkrásn?ji položeného kyperského antického nalezišt? z pozdn? ?ímských dob (historický areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apolóna). Zastávka s možností koupání na nejkrásn?jší a nejbájn?jší pláži na Kypru - PETRA TOU ROMIOU, kde se dle pov?sti zrodila z mo?ské p?ny Afrodita, bohyn? lásky a krásy. PAFOS – rozsáhlý archeologický park, za?azený díky svým historickým památkám na seznam sv?tového d?dictví UNESCO (slavné mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrobky král?).
 3. Den: Hlavní m?sto – NIKÓSIE - poslední rozd?lené m?sto na sv?t?. Prohlídka Kyperského muzea (nejlepší sbírka archeologických nález? z Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác. P?ší p?echod p?es hranici do turecké ?ásti Nikósie s památkami na tureckou nadvládu – orientální Büyük Han (Velký hostinec), zajímavá mešita Selimiye, která vznikla p?ebudováním katedrály, m?stské tržišt?.
 4. Den: Výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA – návšt?va „m?sta duch?“. Prohlídka Citadely, kam William Shakespeare situoval své drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Lala Mustafa Pa?a, postavená podle katedrály v Remeši. Zastávka u ?tvrti Varosia, p?ipomínající rozd?lení Kypru roku 1974. Starov?ká SALAMIS p?sobivé antické královské m?sto (?ímské divadlo, lázn?, amfiteátr, mozaiky). Klášter SV. BARNABÁŠE – nyní slouží jako archeologické muzeum.
 5. Den: Výlet na nejzajímav?jší místa ostrova do severní turecké ?ásti Kypru . SV. HILARION – romanticky situovaný pohádkový hrad, který inspiroval Walta Disneye v pohádce Sn?hurka a sedm trpaslík?. KYRENIE - prohlídka malebného p?ístavu a hradu, kde hlavní atrakcí je nejstarší d?ev?ný vrak lodi. Zastávka v BELLAPAIS – p?ekrásný augustinský klášter, pov?stný „Strom zahálky“.
 6. Den: Celodenní výlet romantickou krajinou do poho?í TROODOS . Zastávka v malebné vesni?ce LANIA, proslavené výrobou tradi?ního kyperského vína Commandaria. KLÁŠTER KYKKOS – prohlídka nejbohatšího a neslavn?jšího z kyperských klášter?. P?ejezd na horu THRONI – p?ekrásný výhled do okolí, moderní k?ížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III. Návšt?va vesni?ky Pedoulas s KOSTELEM ARCHAND?LA MICHAELA, který je díky p?ekrásným freskám zapsán na seznamu UNESCO.
 7. Den: Volný den, možnost koupání.
 8. Den: LARNAKA – prohlídka kostela svatého Lazara, p?ímo?ská promenáda. Mešita HALA SULTAN TEKKE – jedno z nejd?ležit?jších islámských poutních míst na Kypru, nacházející se na b?ehu solného jezera v datlovém a cyp?išovém háji. CHOIROKOITIA – návšt?va fascinujícího neolitického osídlení, které je zapsané na seznam sv?tového d?dictví UNESCO. Vesni?ka LEFKARA, proslulá výrobou nádherných krajek. Ve?e?e, nocleh dle odletu.
 9. Den: P?ílet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
23. 9. - 1. 10.9 dní27 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí27 990,-

Cena zahrnuje

 • 7x polopenzi
 • leteckou dopravu v?etn? tax
 • dopravu autobusem ?i mikrobusem na výlety
 • 7x ubytování v hotelu (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • pr?vodce

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?