Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Toskánsko, Cinque Terre - ubytování v hotelu

Podrobný poznávací zájezd do Itálie, do jedné z jejích nejkrásn?jších ?ástí - kopcovitého Toskánska, je doslova nabitý starobylými stavbami. Florencie je renesan?ní perlou a metropolí Toskánska s monumentálním dómem a vysokou štíhlou kampanilou. Oproti tomu Siena je m?stem gotickým s ?etnými velkými kostely. Voltera je m?stem, kde se zpracovává alabastr a do tvá?e m?sta se podepsali již sta?í Etruskové. Procházka nádhernou pob?ežní oblastí Cinque Terre, kolem terasovit? uspo?ádaných kopc? porostlých vinicemi a malebných historických m?ste?ek bude jist? krásným za?átkem našeho putování.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
 2. Den: Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesni?ek nad mo?em CINQUE TERRE (UNESCO) – tato jedine?ná oblast je dostupná pouze vlá?ky. Autobusem p?ijedeme do obce LEVANTO , odtud možnost vlá?kem (kdo by necht?l na p?ší turistiku, m?že z?stat v Levantu – p?kné m?ste?ko a pís?itá pláž) do obce MONTEROSSO a dále n?který z úsek? nádherné p?ší trasy Cinque Terre – krásné výhledy na romantická m?ste?ka u mo?e, skalnaté pob?eží, romantické zátoky. Ve?er dojezd na ubytování.
 3. Den: Návšt?va nádherných zahrad VILY GARZONI, které pat?í k nejkrásn?jším v celé Itálii. Návšt?vníky ohromí nejen schodišt? s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými kv?tinovými záhony. LUCCA – elegantní podmanivé m?sto, obklopené hradbami, nabízí ve svém st?edu atraktivní sm?s nám?stí, malých kostel?, muzeí, galerií a dlážd?ných uli?ek.
 4. Den: SIENA (historické centrum Sieny je pod patronací UNESCO) - m?sto, jehož kostely a paláce vytvá?ejí p?sobivý architektonický komplex, nám?stí Piazza del Campo ve tvaru p?lm?síce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. SAN GIMIGNANO (UNESCO) - jedno z nejatraktivn?jších míst Toskánska , jeho hradby a historické rodové v?že dokreslují malebný obraz st?edov?kého m?sta. VOLTERRA - m?sto alabastru, které dosáhlo svého nejv?tšího rozkv?tu za Etrusk?. Krásné m?stské brány, impozantní st?edov?ké paláce, gotická katedrála ze 13. stol., ?ímské divadlo.
 5. Den: PISA (UNESCO) - prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá v?ž, Baptisterium, Dóm atd. Odpoledne pobyt u mo?e.
 6. Den: ELBA - p?írodn? zajímavý ostrov proslavený pobytem Napoleona, jeden z nejmalebn?jších ostrov? St?edozemního mo?e s velmi ?lenitým pob?ežím: výlet do PORTOFERRAIA - Napoleonova vila, Medicejská pevnost, možnost koupání (lod? se platí na míst?).
 7. Den: FLORENCIE (historické centrum je pod patronací UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio p?es ?eku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela. No?ní p?ejezd.
 8. Den: P?íjezd v odpoledních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
14. 6. - 21. 6.8 dní11 690,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 690,-
6. 9. - 13. 9.8 dní11 790,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 790,-

Cena zahrnuje

 • doprava autobusem
 • pr?vodce
 • 5x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • 5x polopenze

Cena nezahrnuje

 • Cena nezahrnuje vstupy, místní dopravu do centra Florencie a místní pr?vodce ve Florencii a Sien?.

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?