Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Stockholm, Helsinky, Petrohrad a Pobaltí

Jeden z nejoblíben?jších zájezd?, kdy máme možnost poznat ta nejzajímav?jší místa 6 stát? omývaných vodami Baltského mo?e. Abychom tohle všechno stihli, budeme hned dvakrát brázdit vody Baltu ob?ím trajektem. A v?zte, že to, co uvidíme, bude opravdu stát za to – fascinující Stockholm, Helsinky a finské jezerní kraje, velkolepé paláce a chrámy Petrohradu, Praze podobný Tallinn, elegantní Riga, hrdý Vilnius a mnoho dalšího.

Program

 1. Den: V pozdních ve?erních hodinách odjezd autobusu dle nástupních míst.
 2. Den: Krátce po p?lnoci odjezd do N?mecka. Ráno p?íjezd do Rostocku a následná prohlídka m?sta. Odpoledne nalod?ní na trajekt do švédského trelleborgu. V no?ních hodinách vylod?ní a odjezd do Stockholmu.
 3. Den: STOCKHOLM – prohlídka Gamla Stan (Staré m?sto) s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice, v níž se ud?lují Nobelovy ceny, ev. unikátní Vasa muzeum a ve?er nalod?ní na trajekt do Finska (4l?žkové kajuty), plavba Baltským mo?em.
 4. Den: Snídan? na lodi, dále autobusem do finské metropole HELSINKI - prohlédneme si okolí p?ístavu, Uspenskou katedrálu, navštívíme i Skalní chrám, halu Finlandia, olympijský stadion, Sibeli?v monument. P?ejezd do st?ediska zimních sport? Lahti. Nádhernou krajinou finské jezerní plošiny pokra?ujeme na ubytování do oblasti Savonlinny.
 5. Den: SAVONLINNA - zastávka u impozantního vodního hradu Olavinlinna. V podve?erních hodinách p?ijedeme do PETROHRADU. Ubytování v hotelu. Fakultativn? výlet na no?ní otevírání most? na N?v?. Autobusem na nám?stí D?kabrist?, projíž?ka no?ním nasvíceným m?stem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na b?ehu kanál? – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil d?j románu Zlo?in a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
 6. Den: PETROHRAD (UNESCO), m?sto založené r. 1703 Petrem Velikým na ostrovech a bažinách v ústí N?vy. Okružní jízda m?stem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, K?ižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadn?jších událostí sv?tových d?jin minulého stol. Prohlídka nejvýznamn?jších pam?tihodností m?sta. Ermitáž, jednoho z nejslavn?jších sv?tových muzeí a galerií na honosném Palácovém náb?eží, bezkonkuren?ní sbírky um?leckých poklad?. Zaje?í ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských car?, v?zení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projíž?ka po N?v? – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.
 7. Den: M?ste?ko PUŠKIN, jižn? od Petrohradu , velkolepé sídlo ruských car? Carskoje Selo . Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými d?jinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kate?inského paláce Kate?iny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dechberoucí JANTAROVOU KOMNATU. Odpoledne Petrohrad , nám?stí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka . Z její kopule se skýtá fantastický výhled na m?sto a sousední budovy Admirality a Ermitáže. N?vský prospekt – nejslavn?jší ulice v Rusku, individuální volno.
 8. Den: Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE , rozkládající se p?ímo na b?ehu Finského zálivu. Prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysk?). Odjezd z Ruska, ve?er ubytování v estonském Tallinnu.
 9. Den: TALLINN (UNESCO), hlavní m?sto Estonska na b?ehu Finského zálivu. Staré m?sto obehnané mohutnými hradbami s v?žemi a cimbu?ím, p?ipomíná malebností svých uli?ek Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radni?ní nám?stí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odjezd, ve?er ubytování v Lotyšsku – Riga.
 10. Den: Hlavní m?sto Lotyšska a nejv?tší m?sto Pobaltí RIGA - st?edov?ké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, gotický kostel sv. Petra, ulice Skar?u, gotický d?m ?ernohlavc?, trojice dom? T?i brat?i na Maža Pils, Rižský hrad - sídlo prezidenta. Odjezd na ubytování do Litvy - Vilniusu.
 11. Den: VILNIUS - m?sto na ?ece Neris, který svým p?vabem p?ipomíná Prahu - Katedrální nám?stí, v?ž Gedimino, Pilies gatve (Hradní ulice), Radni?ní nám?stí, dlážd?né uli?ky Starého m?sta s kostely, Jit?ní brána. Program zakon?íme v bývalém sídle litevských knížat - vodní hrad TRAKAI a muzeum tajemného etnika Karaim?. Odjezd, no?ní pr?jezd Polskem.
 12. Den: P?edpokládaný p?íjezd do ?R v dopoledních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
16. 6. - 27. 6.12 dní17 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí17 990,-
9. 7. - 20. 7.12 dní17 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí17 990,-
22. 7. - 2. 8.12 dní17 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí17 990,-
4. 8. - 15. 8.12 dní17 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí17 990,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 8x snídan?
 • 8x ubytování (z toho 7x hotel - 2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím, 1x 4l?žková kabina na trajektu Stockholm - Turku/Helsinki)
 • trajekty Rostock - Trelleborg a Stockholm - Turku/Helsinky
 • dopravu autobusem
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 15 000 K?

Fakultativně

 • 1/1 pokoj povinný p?i nedoobsazení
 • l?žko ve 4l?žkové kabin? na trajektu N?mecko - Trelleborg
 • V p?ípad? jakékoliv zm?ny Vás budeme obratem informovat (nap?. bude-li vízum op?t zpoplatn?no apod.).
 • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata (cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i návšt?vu Jantarové komnaty v?. povinného místního pr?vodce a sluchátek) - nutná rezervace p?edem v CK min. 2 m?síce p?ed odjezdem (rezervaci ale ruský partner potvrdí až 14 dní p?ed odjezdem, nebude-li, budou klientovi peníze obratem vráceny)
 • vízum do Ruska - od ?íjna 2019 je možné si vy?ídit na http://electronic-visa.kdmid.ru pro Petrohradskou oblast elektronická víza indiv. Tato víza jsou zdarma. Za poplatek 150 K?/os. vy?ídí víza CK. Pot?ebné info obdržíte 1 m?síc p?ed odjezdem.
 • Po uzáv?rce katalogu došlo ke zm?n? ohledn? víz do Ruska a bude se to týkat i tohoto zájezdu:

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?