Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Severní a jižní Irsko - zp?t letecky

Toto je naše pozvánka do zem?, která se stává jednou z vyhledávaných turistických oblastí Evropy. Zem?, kde se po dálnici svezeme jen pár mil kolem hlavních m?st a pak na nás ?ekají již jen spousty klikatících se uzou?kých cesti?ek, louky protkané kamennými zídkami, stejn? jako viktoriánská sídla. Zem?, kde ?ada prehistorických památek ?eká nezm?n?ná již tisíce let, zem? s keltskou minulostí a hluboce zako?en?ným k?es?anstvím.

Program

 1. Den: Odjezd z ?R ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Odpoledne p?íjezd do Cherbourgu (dle ?asových možností krátká prohlídka), nalod?ní na trajekt do Irska, plavba Atlantikem, nocleh v kajutách.
 3. Den: Kolem 10:00 hod. p?iplujeme do Dublinu , naší první zastávkou bude ROCK OF CASHEL s nejzachovalejším románským kostelem v zemi a z?íceninami ob?í st?edov?ké katedrály a hradu.
 4. Den: Proslulá a jedine?ná krajina NP KILLARNEY. Prohlídka m?ste?ka KILLARNEY, které je zárove? východiskem k památkám v okolí jezer - návšt?va opatství MUCKROSS ABBEY, tradi?ní cesta poloostrovem Iveragh - RING OF KERRY podmanivé horské a pob?ežní scenérie - Bog Village, Waterville, vyhlídka Moll´s Gap aj.
 5. Den: Ráno krátce zastavíme v okouzlující vesni?ce ADARE - domky s typickými doškovými st?echami a pokra?ujeme procházkou u fantastických útes? CLIFFS OF MOHER (Mohérské útesy), které se ty?í do výšky až 200 m. V oblasti dolního toku Shannonu navštívíme oblast BURREN „skalnatá zem?“, vydáme se k POULNABRONE DOLMEN a p?esv?d?íme se o výjime?nosti irské krajiny. Oblast holých a skalnatých návrší je p?esto botanicky i historicky velmi zajímavá.
 6. Den: ?eká nás Národní park CONNEMARA, kraj plný mo?ál?, hor a v?esoviš?, kterému dominují dva horské h?bety. Zastávka v m?ste?ku LETTERFRACK a v návšt?vnickém centru NP Connemara. V p?ípad? hezkého po?así lehká turistika v parku a v p?ípad? p?kného po?así výstup na Diamantovou horu s krásnými výhledy do okolí. Navštívíme malebné opatství KYLEMORE ABBEY, impozantní stavba, krásná viktoriánská zahrada, procházka na b?ehu stejnojmenného jezera. Zastávka v malebném m?ste?ku WESTPORT, pod horou Sv. Patrika. Odjezd na sever do hrabství Sligo. Ubytování v oblasti Donegalského zálivu.
 7. Den: SLIGO - prohlídka m?sta na b?ezích ?eky Garavogue s dominantou horských dvoj?at Knocknarea a Benbulben. Yeats?v d?m, d?m nejslavn?jšího irského básníka W. B. Yeatse, opatství SLIGO ABBEY a návšt?va jednoho z nejvýznamn?jších irských prehistorických poh?ebiš? v CARROWMORE (kamenné kruhy, dolmeny, hrobky). Pokra?ujeme do OMAGH, kde navštívíme Ulstersko-americký NP v?novaný Ir?m, kte?í emigrovali do Severní Ameriky. Na záv?r jedno z nejhez?ích Severoirských m?st LONDONDERRY - m?stské hradby, historické centrum, katolická ?tvr? Falls.
 8. Den: Ráno p?ejedeme k Atlantskému oceánu na nejmalebn?jší úsek pob?eží CAUSEWAY COAST. Zastávka u romantické z?íceniny hradu DUNLUCE, který vévodí pob?ežnímu úseku Causeway Coast a dramaticky se ty?í na vrcholu ?edi?ového skalního výb?žku (sídlo rodu MacDonnell?) - fotopauza. Ve chvíli, kdy spat?íme OBR?V CHODNÍK (Giant´s Causeway) s pozoruhodnými šestibokými ?edi?ovými sloupy (UNESCO), pochopíme, pro? naši p?edkové nev??ili, že vznikl p?irozenou cestou. Pokra?ujeme návšt?vou palírny BUSHMILLS ve stejnojmenném m?ste?ku mezi Portrush a Ballycastle, poutního místa znalc? irské whiskey. Lehká p?ší turistika v oblasti, ti odvážn?jší mohou p?ekonat slavný visutý provazový most CARRICK-A-REDE-ROPE. 20 m dlouhý a 1m široký lanový most vede ve výšce 30 m p?es propast táhnoucí se mezi pob?ežními útesy a ostr?vkem Carrick-a-Rede. Nap?í? malebným poho?ím Antrim p?ejedeme na ubytování do oblasti Carrickfergus.
 9. Den: Zamí?íme do hlavního m?sta Severního Irska BELFASTU , m?sta pyšnícího se viktoriánskými budovami. Navštívíme nové a unikátní Muzeum TITANIKU, práv? zde v Belfastu, byla lo? postavena. B?hem vyhlídkové jízdy se podíváme do protestanské enklávy Shankill Road se zajímavými nást?nnými malbami z období severoirského konfliktu. Projdeme si historické centrum v?. extravagantní budovy radnice z bílého portlandského kamene a shlédneme i další budovy na Donegall square. Po pob?ežní silnici pokra?ujeme k sídlu rodu Londonderry? do MONT STEWART HOUSE, okázalému sídlu s nevídanými interiéry a zahradami. Krátkým trajektem se p?eplavíme p?es jezero STRANGFORD LOUGH k podve?erní návšt?v? m?ste?ka DOWNPATRICK, pojmenovaného po irském národním sv?tci, jehož život je spojen s mnoha místy ležícími v této ?ásti hrabství - exteriér katedrály Down Cathedral, která je výsledkem 16. stol. trvajících prací a oprav, zastávka u hrobu sv. Patrika.
 10. Den: Severn? od Dublinu navštívíme lokalitu mýtického významu TARA, kde byli voleni legendární králové starého Irska, oblast op?edena tajemstvím. Pokra?ujeme do NP WICKLOW MOUNTAINS, p?ší procházka kolem jezer, prohlídka klášterního komplexu GLENDALOUGH, jedno z nejd?ležit?jších, ran? k?es?anských míst v Irsku, odpoledne odjezd do DUBLINU , m?sta s historií sahající až do dob Viking?, centrum m?sta, dublinský hrad, katedrála sv. Patrika, ?tvr? hospod Temple Bar, O´Connelova t?ída. Nocleh v Dublinu .
 11. Den: Dle ?asových možností a v návaznosti na letecký ?ád prohlídka Dublinu . Transfer na letišt? a odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Neuvedeno

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
3. 8. - 13. 8.11 dní29 890,- KčVíce o ceně
Dosp?lí29 890,-
11. 8. - 21. 8.11 dní29 890,- KčVíce o ceně
Dosp?lí29 890,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • trajekty do Irska
 • 8x snídani
 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • leteckou p?epravu Dublin - Praha v?. letištních tax
 • transfer na letišt?
 • 9x ubytování (8x hotel - 2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím, 1x 4l?žková kabina na trajektu)

Fakultativně

 • výb?r sedadla v letadle
 • 1/1 pokoj - povinný p?i nedoobsazení
 • muzeum Titanicu v Belfastu - pro klienty od 60 let - nutné nahlásit nejpozd?ji 1 m?síc p?ed odjezdem
 • muzeum Titanicu v Belfastu - nutné nahlásit nejpozd?ji 1 m?síc p?ed odjezdem
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?