Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

?ecko - velký okruh - autobusem

Podrobný poznávací zájezd do ?ecka nabízí možnost seznámit se s dlouhou historií této st?edomo?ské zem?, která nabízí ?etné antické památky (Athény, ?etné památky na Peloponésu, starobylá v?štírna v Delfách), ale také památky k?es?anské, kterým dominují zav?šené skalní kláštery v Meteo?e.

Program

 1. Den: Odjezd z ?R v dopoledních hodinách.
 2. Den: SOLU? (UNESCO) - druhé nejv?tší m?sto ?ecka - pob?ežní promenáda, Galéri?v oblouk, Rotunda, byzantské kostely aj.
 3. Den: Kláštery METEORA (UNESCO), ty?ící se na vrcholcích bizarních skalních útvar?. Návšt?va n?kolika ze šesti klášter? nap?: Varlaám, Megálo Metéoro.
 4. Den: Památník u THERMOPHYL (Thermopylský pr?smyk). Starov?ké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollón?v okrsek: Svatá cesta, Apollón?v chrám, Tholos. Klášter OSIOS LOUKAS - po architektonické stránce nejvýznamn?jší st?edov?ká stavba ?ecka.
 5. Den: ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.
 6. Den: Odjezd na poloostrov PELOPONÉS . Areál starov?kého KORINTU se zbytky chrám? (Apollón?v chrám, Octaviin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha léka?ství Asklépia s nejv?tším divadlem v ?ecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum rané ?ecké kultury, opevn?ný palácový komplex se Lví branou aj.
 7. Den: Pobyt u mo?e. V ranních hodinách návšt?va NAFPLIA – mramorem dlážd?né chodníky, pevnost Palamidi, malebný p?ístav.
 8. Den: Starov?ká SPARTA, která pat?ila k nejmocn?jším m?stským stát?m ?ecka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského stylu, prohlídka opevn?ní s hradem, bohat? zdobených kostel?, klášter? a dalších budov. P?ejezd p?es POHO?Í TAYGET na ubytování.
 9. Den: OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi div? sv?ta – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhez?ích v celém ?ecku. Pozd? odpoledne nalod?ní v Patrasu na trajekt. Plavba St?edozemním mo?em.
 10. Den: Vylod?ní v Itálii, jízda p?es Itálii.
 11. Den: P?íjezd do ?R v ?asných ranních hodinách.

Ubytovnání

hotel ***

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
9. 5. - 19. 5.11 dní14 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 990,-
4. 6. - 14. 6.11 dní14 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 990,-
22. 9. - 2. 10.11 dní14 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 990,-
8. 10. - 18. 10.11 dní14 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 990,-

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • trajekt z ?ecka Patras - Ancona (polohovací sedadla)
 • 7x ubytování v hotelu*** (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • 7x polopenzi
 • výlety dle programu
 • pr?vodce

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • l?žko ve 4l?žkové kabin? na trajektu
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?