Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Saské hrady a zámky

Poje?te s námi poznat krásy saských hrad? a zámk?. Navštívíme zámky Weesenstein, Moritzburg, hrady Mildenstein a Kriebstein, ale také pevnost Königstein.

Program

  1. Den: Odjezd z Prahy v brzkých ranních hodinách do Saska . PEVNOST KÖNIGSTEIN - jedna z architektonicky a historicky nejcenn?jších skalních pevností v Evrop?, postupn? v areálu pevnosti vznikl jedine?ný soubor staveb v pozdn? gotickém, barokním a renesan?ním stylu a staveb z 19. století. Protože byla pevnost nedobytná, vyhledávali ji v neklidných dobách panovníci Saska, aby se zde schovali a ukryli své um?lecké cennosti a státní klenoty. Díky své poloze v krásné krajin? byl Königstein také oblíbeným výletním místem panovnického dvora a místem konání nejr?zn?jších slavností. ZÁMEK WEESENSTEIN – zámek vznikl p?estavbou p?vodního hradu na skále, pat?í k n?mu rozsáhlý park, kde m?žete obdivovat nap?íklad velkokv?té r?že, malé pískovcové mosty ?i um?lý vodopád. MORITZBURG – prohlídka zámku, na kterém se natá?ela známá pohádka T?i o?íšky pro Popelku. Zámek je postaven na um?lém jezírku s p?írodním parkem. K mimo?ádným pozoruhodnostem pat?í sv?tov? nejrozsáhlejší sbírka interiérového vybavení se vzácnými tapetami z k?že s cennými malbami a vzory a sbírka historických loveckých trofejí. Dojezd na ubytování.
  2. Den: Po snídani odjezd na návšt?vu HRADU KRIEBSTEIN, který je bezesporu nejkrásn?jší rytí?ský hrad v Sasku . Nabízí vše, co by m?l st?edov?ký hrad mít: komnaty za?ízené originálním nábytkem, malované d?ev?né stropy, krby, portréty, gotický rytí?ský sál, gotický sál, oltá? ze 14. století a mnoho dalšího. Jako doklad n?kdejší slávy je bezesporu ?ty?icet p?t metr? vysoká pozdn? gotická obytná v?ž se skv?le zachovalou vnit?ní výzdobou a ohromujícím krovem. P?ejezd na HRAD MILDENSTEIN, který leží na 60 metr? vysoké skále poblíž Leisnigu v srdci Saska . K nejstarším ?ástem hradu pat?í románská kaple z 11. století. Impozantní Bergfrit z druhé poloviny 12. století, který udivuje zdmi silnými p?es ?ty?i metry. M?žete také vystoupat na 30 metr? vysokou v?ž, ze které je p?ekrásný výhled na m?ste?ko Leisnig s okolím. Odjezd zp?t do ?R. P?íjezd do Prahy ve ve?erních hodinách.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
30. 5. - 31. 5.2 dní2 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí2 490,-
12. 9. - 13. 9.2 dní2 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí2 490,-

Cena zahrnuje

  • 1x nocleh v hotelu/penzionu ve 2-3 l?žkových pokojích s p?íslušenstvím
  • 1x snídani
  • pr?vodce
  • dopravu autobusem

Fakultativně

  • 1/1 pokoj
  • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?