Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Krásy st?ední a jižní Indie

Indie je zemí plnou kontrast? s neskute?ným množstvím památek všeho druhu z nejr?zn?jších období její p?ebohaté historie. Tato naše druhá trasa po Indii je zam??ena na úžasné chrámové komplexy v?tšinou zapsané na seznam sv?tového d?dictví UNESCO. Na jihu Indie budete moci obdivovat nejenom tradi?ní chrámovou architekturu s pestrobarevnými gópurami (v?žemi) ?i velkolepé jeskynní chrámové komplexy, ale také pohádkové paláce místních vládc?, rozlehlé pevnosti a zašlou slávu britské i francouzské koloniální architektury.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy do Indie.
 2. Den: P?ílet do Indie. V p?ípad? ?asného p?íletu za?átek prohlídky Bombaje . M?sto BOMBAJ , hlavní m?sto Maharáštry je nepochybn? nejdynami?t?jším a nejkosmopolitn?jším m?stem Indie.
 3. Den: Výlet na ostrov ELEPHANTA, kde se nachází jeskynní chrámy (UNESCO) pocházející již z 6. století. Uvnit? jeskyní uvidíte jedny z nejúchvatn?jších ukázek indického socha?ství.
 4. Den: BOMBAJ - dopoledne prohlídka nejvýznamn?jších pam?tihodností m?sta – slavná Brána Indie, Centrální Viktoriino nádraží (UNESCO), Muzeum Prince Waleského vyhlášené um?lecko-?emeslnými sbírkami, procházka po promenád? Marina Drive aj. Odpoledne p?ejezd vlakem do m?sta Aurangabad.
 5. Den: Návšt?va slavných jeskyní v ADŽANT?. T?icet jeskyní vytesaných do ?edi?ové skály ve tvaru p?lm?síce zde zdobí zázra?n? zachované živé malby z doby p?ed 2 tisíci lety. Cestou zp?t návšt?va památky Bibi ka Maqbara na okraji m?sta AURANGABAD, která se ty?í uprost?ed rozlehlé mughalské zahrady a je napodobeninou slavného Tádž Mahálu a jako on je zdobena mramorem.
 6. Den: Prohlídka vrcholu indické skalní architektury – jeskyní v ELLO?E. Po t?i staletí se zde budoval komplex 34 jeskyní, které jsou spojeny s buddhistickým, hinduistickým i džinistickým náboženstvím. Ve?er návrat zp?t do Bombaje .
 7. Den: Ráno p?elet do Bangalore. Prohlídka centra m?sta BANGALORE, které je centrem pr?myslu informa?ních technologií, a proto p?ezdívané indické „Silicon Valley“. ?ervená zahrada Lalbagh, Palác Tipú Sultána, Bull temple aj.
 8. Den: Návšt?va chrámu KESHAVA. Kéšav?v chrám p?edstavuje jednu z nejkrásn?jších ukázek hójašálské architektury, jeho svatyn? mají nádhernou výzdobu s propracovanými zví?ecími a kv?tinovými motivy. Dále návšt?va m?sta ŠRÍRANGAPATTANAM na ?ece Kávérí s chrámem boha Višnua.
 9. Den: Prohlídka m?sta MYSORE (Maisúr) – nazývaného „M?sto palác?“, které bylo skoro 600 let hlavním sídlem mocného království. Návšt?va rozlehlého pohádkového Maisúrského paláce, odkud vládl legendární sultán Tipú. Odpoledne p?ejezd do Ooty.
 10. Den: Den v?novaný bohaté p?írod? MODRÝCH HOR v poho?í Západní Ghát. Oblast s p?íjemným mírným klimatem, rozsáhlými ?ajovými plantážemi a ovocnými sady. Horské st?edisko OOTY s vyhlášenou R?žovou zahradou, jízda horskou historickou železnicí Nilgiri Mountain Railway, zapsanou na seznamu UNESCO.
 11. Den: Dopolední p?ejezd do m?sta MADURAI . M?sto je jedním z nejstarších m?st sv?ta a pro hinduisty je svatým poutním místem, nádherný chrámový komplex Šrí Minákší s bohat? zdobenými pestrobarevnými chrámovými v?žemi a skvostný palác Tirumály Nájaky, který bývá ozna?ován za jeden z div? Indie a který je p?íkladem hinduisticko-islámské architektury 17. st.
 12. Den: P?ejezd do NP PERIYAR, který je také nazýván „Tyg?í rezervace Periyar“ a je vyhlášený bohatou flórou a faunou. Zde se také nachází v?hlasné plantáže ko?ení.
 13. Den: Lodní výlet po JEZE?E PERIYAR s pozorováním voln? žijící zv??e. Tento park je považován za jednu z nejkrásn?jších p?írodních rezervací Indie. Poté p?ejezd do ALLEPPEY. Nalod?ní na hausbót a romantická plavba po kanálech a poloslané lagun? „backwaters“, která je od mo?e odd?lena píse?nými dunami a ?adou palem.
 14. Den: KÓ?ÍN – n?kdy ozna?ován jako „Královna mo?e“, nejstarší portugalská kolonie založená objevitelem Vasco da Gama. Ve?er p?elet do Bombaje.
 15. Den: Odlet do Prahy.

Ubytovnání

hotel ***

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
2. 11. - 16. 11.15 dní69 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí69 990,-

Cena zahrnuje

 • vstupy dle programu
 • plavbu po jeze?e Periyar a kanálech v Kerale
 • jízdu historickým vlá?kem
 • pr?vodce
 • místní pr?vodce
 • dopravu dle programu minibusem
 • vnit?ní p?elety
 • 13x polopenzi
 • letenku Praha – Bombaj– Praha
 • 13x nocleh v hotelích***

Cena nezahrnuje

 • vízum, spropitné

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna do 80 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?