Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

?ína - velký okruh

Náš podrobný poznávací zájezd do ?íny Vás zavede na nejznám?jší místa ?íše st?edu. Navštívíte hlavní m?sto Peking i Velkou ?ínskou ze?, starobylý Xian, který býval b?hem dlouhé historie n?kolikrát hlavním m?stem slavných a mocných ?ínských vládnoucích dynastií, i slavnou Terakotovou armádu s tisíci hlin?ných voják? prvního císa?e sjednocené ?íny. Obrovskou rozlohu ?íny nám pomohou zdolat dva vnitrostátní lety, díky kterým se p?esuneme jak na p?írodn? velmi zajímavý jih ?íny s neskute?nou krajinou vápencových homolí u ?eky Li, i na východní pob?eží ?íny, kde leží nejv?tší ?ínské m?sto - moderní Šanghaj s mnoha mrakodrapy. Zájezd pr?vodcuje Mgr. Lucie Leikepová K zájezdu budeme na ja?e/lét? po?ádat spole?nou prezentaci (sou?asn? s informacemi ohledn? víz) pro oba zájezdy do ?íny. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy.
 2. Den: P?ílet do Pekingu . Dle ?asu p?íletu transfer, ubytování.
 3. Den: Metropole ?íny PEKING . Prohlídka nejv?tšího nám?stí na sv?t? Tchien-an-men (NÁM?STÍ NEBESKÉHO KLIDU) o rozloze 44 ha. ZAKÁZANÉ M?STO - bývá též nazýváno nejv?tším kulturním muzeem ?íny. V minulosti bývalo sídlem panovník? dynastie Ming a ?ching a bylo nep?ístupné ve?ejnosti. CHRÁM NEBES – je typickým p?íkladem harmonie a symboliky ?ínské architektury. Jedná se o nejrozlehlejší chrámový komplex v ?ín? rozkládající se v p?íjemném parku.
 4. Den: Výlet z Pekingu . Návšt?va VELKÉ ?ÍNSKÉ ZDI , která je jedním ze symbol? ?íny se vine p?es hory i poušt? v délce n?kolika tisíc kilometr?. Procházka po její zrekonstruované ?ásti, která se nachází cca 60 km od Pekingu. HROBKY PANOVNÍK? DYNASTIE MING-místo odpo?inku 13 z celkem 16 panovník? dynastie.
 5. Den: Druhá ?ást prohlídky PEKINGU . YONGHE LAMA TEMPLE – budhistický chrám s nejv?tší d?ev?nou sochou Budhy na sv?t?. Prohlédneme si LETNÍ PALÁC – sídlo císa?? v letních m?sících. Pahorky a voda zde vytvá?ejí krásné scenérie, které dopl?ují mosty a chrámy. V rozlehlých zahradách m?žeme obdivovat Bronzový pavilon, horu Dlouhého života, mramorovou lo? císa?ovny Cixi a množství dalších chrám?, pavilon? a most?, které vytvá?ejí idylická zákoutí. Ve?er p?ejezd no?ním l?žkovým vlakem do Xianu .
 6. Den: XIAN – hlavní m?sto provincie Šan–si bývalo sídlem 11 ?ínských dynastií. Bylo zmi?ováno jako výchozí místo Hedvábné cesty. TERAKOTOVÁ ARMÁDA – hlin?ná armáda objevená v roce 1974 rolníky p?i hloubení studny. Skládá se z více než 7000 voják?, lu?išník? a koní m?la chránit hrobku císa?e Qin Shihuangdiho , který p?ed více než 2200 lety sjednotil ?ínu. Po návratu zp?t do XIANU si prohlédneme významném buddhistické místo - Pagodu velké divoké husy. A v podve?er se projdeme po jedine?ném místním trhu v muslimské ?tvrti, který nabízí tradi?ní jídla i množství místních produkt?.
 7. Den: Výlet do poho?í HUASHAN – nejvyšší ze všech p?ti taoistických hor v ?ín?. Je považována za sídlo taoistického boha Huashanu. Úchvatné poho?í, na které je možné vyjet lanovkou, poskytuje jedine?né výhledy na strmé pr?rvy a okolní vrcholky, které tvo?í jedine?ná panoramata.
 8. Den: P?elet z Xianu do GUILINU . Po p?íletu návšt?va ?ajové plantáže a ukázka tradi?ního ?ínského ?ajového ob?adu. V podve?er volno v GUILINU k procházce po náb?eží ?eky Li a k M?sí?ní a Slune?ní pagod?.
 9. Den: Dopoledne návšt?va nedaleké malebné jeskyn? REED FLUTE CAVE, nazývané též „Muzeum p?írodního um?ní“. Odpoledne oblast terasových rýžových polí Long Ji - Dra?í páte?, která pat?í k nej?ast?ji fotografovaným a navšt?vovaným rýžovým polím v jižní ?ín?. Procházka terasovými rýžovými poli a vesnicí SEVEN STARS AND MOON.
 10. Den: Krasová oblast u ?EKY LI pat?í k vrchol?m každého zájezdu do ?íny. Z ?ínského výtvarného um?ní každý Evropan zná zelené hory (homole), které se pyšn? vypínají nad údolí?ky mezi nimi. Dopoledne plavba po ?ece Li, která pat?í k nezapomenutelným zážitk?m. Doplutí do m?ste?ka YANGSHUO, malebného místa s množstvím krámk? a p?íjemnými uli?kami. P?elet z Guilinu do Šanghaje .
 11. Den: ŠANGHAJ – nejv?tší a nejdynami?t?jší m?sto v zemi. Moderní ?tvr? Pudong s vysokými mrakodrapy a novodobým symbolem m?sta, 457 m vysokou televizní v?ž Perla Orientu. Staré m?sto na jihu s typicky ?ínskou atmosférou, uli?kami, trhy a chrámy. Zde se nachází i p?kné zahrady Yuyuan z doby Ming? a bazar vybudovaný ve starém stylu. Ve?erní procházka po náb?eží Bund – výhledy na efektn? nasvícené mrakodrapy ?tvrti Pudong. Možnost projíž?ky vyhlídkovou lodí.
 12. Den: Výlet do vodního m?ste?ka ZHOUZHUANG, které je jako protkané vodními kanály s nádhernými starými domy bohatých ?ínských obchodník?. Dále starobylé m?sto SUZHOU , vyhlášené p?ekrásnými ?ínskými zahradami (UNESCO). Návšt?va zahrady Mistra rybá?ských sítí a uli?ka Shantang Street s 1200 let starou historií. Transfer na letišt? nebo nocleh (dle letového ?ádu).
 13. Den: Odlet ze Šanghaje . P?ílet do Prahy 13. nebo 14. den.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
16. 9. - 28. 9.13 dní63 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí64 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • lanovku na Mt. Huashan
 • projíž?ku po ?ece Li
 • 9x ob?d nebo ve?e?e
 • ?eského a místního pr?vodce
 • vnitrostátní p?elety Xian – Guilin a Guilin - Šanghaj
 • 9-10x ubytování se snídan?mi v hotelích*** (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • transfery pronajatými minibusy dle programu
 • no?ní l?žkový vlak do Xianu (4 l?žková kupé)
 • leteckou p?epravu Praha-?ína a zp?t v?.letištních tax

Cena nezahrnuje

 • Vízum
 • Spropitné
 • Vstupy

Fakultativně

 • vízum a vízové centrum (podrobn? info na infosch?zce v lét? nebo v CK, cena je uvedena k ?íjnu 2019, m?že se v pr?b?hu r. 2020 zm?nit)
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?