Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Vietnam - velký okruh

Náš podrobný poznávací zájezd do Vietnamu Vás seznámí s p?írodními krásami a zajímavostmi i bohatou kulturou a historií této jihoasijské zem?. Vietnam je zem? velmi zajímavá, kterou proslavila zejména zátoka Ha Long s více než 3000 vápencovými ostr?vky. Z p?írodního hlediska je rozhodn? také velmi zajímavá delta Mekongu, nejmohutn?jší ?eky v jihovýchodní Asii. K zájezdu budeme na ja?e po?ádat prezentaci pro rozhodlé i dosud nerozhodlé zájemce. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy.
 2. Den: P?ílet do Hanoje , ubytování v hotelu.
 3. Den: Prohlídka hlavního m?sta HANOJE , návšt?va mauzolea zakladatele Vietnamu Ho Chi Minha, Pagoda jediného sloupu, Tran Quoc Pagoda – nejstarší svatyn? ve m?st?, položená na okraji Západního jezera. Po ob?d? Chrám literatury a vietnamská nejstarší universita z 11.století, udržované zahrady a historické budovy. Projíž?ka rikšami ulicemi Staré ?tvrti. Zastávka u jezera Hoan Kiem, které je spojeno s místními legendami, chrám Ngoc Son, návšt?va p?edstavení vodních loutek. No?ní lehátkový vlak do Lao Cai.
 4. Den: Výjezd do horské vesnice SA-PA p?i úpatí nejvyšší hory Vietnamu (Fan Si Pan 3143m) nedaleko ?ínských hranic. Sapa je obklopena bujnou zelení a rýžovými terasami. V okolních kopcích žije ?ada horských etnik. 2 km trek do jedné z domorodých vesnic CAT CAT, jež je domovem národa H´mong, p?íležitost poznat zdejší zp?sob života. Dále návšt?va vesnice PHIN, kde žije jiné etnikum – Dzaové. Možnost nákupu ru?n? tkaných výrobk? od místních žen. Prohlídka JESKYN? TA PHIN. Nocleh v hotelu v Sa-Pa.
 5. Den: Výlet do domorodé vesnice LAO CHAI (H´mongové), lehký trek ÚDOLÍM MUONG HOA, s nádhernými sceneriemi do vesnice Ta Van (Dzaové). Jízda do pr?smyku TRAM TON a vycházka ke St?íbrnému vodopádu BAC. Návrat do Lao Cai a no?ní lehátkový vlak zp?t do Hanoje.
 6. Den: Cesta do zátoky HA LONG (UNESCO) s více než 3000 vápencovými ostr?vky vystupujícími ze smaragdov? zbarvené vody Tonkinského zálivu. Nalod?ní na tradi?ní místní lo? (džunka), plavba po zátoce, pozorování útes?, skalních výb?žk?, pláží, plovoucích ostrov?, jeskyní. Návšt?va jedné z nejkrásn?jších JESKYNÍ THIEN CUNG. Koupání, odpo?inek, jídlo a nocleh na lodi.
 7. Den: ?asn? ráno cvi?ení Tai Chi na palub? lodi a pozorování východu slunce. Brunch b?hem plavby zp?t po zátoce Ha Long, transfer na letišt?, p?elet do Hue, ubytování v hotelu.
 8. Den: HUE – sídelní m?sto poslední vietnamské královské dynastie, první místo ve Vietnamu zapsané do seznamu UNESCO. Návšt?va pagody Thien Mu stojící na b?ehu Vo?avé ?eky, prohlídka královského paláce, kde žila vládnoucí dynastie mezi lety 1802 -1945 (Vlajková v?ž, brána Ngo Mon, palác Thai Hoa, Zakázané Purpurové m?sto aj.). Odpoledne hrobka Tu Duc krále-básníka, která je umíst?na uprost?ed nádherné zahrady s jezerem a elegantními pavilóny. Poté p?ejezd do historického p?ístavního m?sta Hoi An ubytování v hotelu.
 9. Den: Svatyn? MY SON – kdysi hlavní náboženské centrum Cham?, významem srovnatelné s kambodžským Angkor Watem, thajskou Ayutthayou a indonéským Borobudurem, v?že a malé chrámky postavené v období mezi 7. a 13.stoletím z ?ervených cihel. Odpoledne p?ší prohlídka starého m?sta HOI AN (UNESCO). Japonský krytý most, ?ínský spole?enský d?m, museum, místní tržišt?, um?lecké galerie, suvenýry, krej?ovské dílny. Návšt?va lampiónové dílny, seznámení s druhy svítidel, jejich výrobou, možnost vlastní tvorby. Nocleh v Hoi An.
 10. Den: P?elet do SAIGONU , ubytování v Saigonu .
 11. Den: Návšt?va tunel? CU CHI. Jedná se o rozsáhlý systém tunel? vyhloubených b?hem let 1948-1968. Toto podzemní m?sto sloužilo k úkrytu voják? i obyvatel, ke skladování zbraní, byla zde nemocnice, kuchyn?. Za vietnamské války bylo místo t?žce bombardováno. V roce 1988 byla ?ást areálu zp?ístupn?na turist?m. Návrat do SAIGONU a prohlídka sídla bývalých indo?ínských guvernér? a pozd?ji prezidenta Jihovietnamské republiky – tzv. Paláce Sjednocení. Katedrála Notre Dame a živý trh Ben Thanh, nocleh v Saigonu .
 12. Den: Výlet do delty MEKONGU - nejmohutn?jší ?eky JV Asie, plavba po kanálu Vam Xep podél sad? s tropickým ovocem, krátká procházka pod palmami, pozorování každodenního poklidného života místních vesni?an?. Zastávka na tradi?ní ?aj s medem, možnost ochutnávky exotického ovoce, seznámení s jeho p?stováním. Návšt?va manufaktury na zpracování kokosu. Návrat do Saigonu , nocleh.
 13. Den: Volno p?ed odletem ze Saigonu do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
5. 11. - 17. 11.13 dní58 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí59 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • lodní plavby a p?ejezdy busem/minibusem dle programu
 • ?eský a místní pr?vodce
 • vstupy (dle programu)
 • 7x ob?d nebo ve?e?e
 • 8x snídani
 • 11x ubytování - 2x no?ní lehátkový vlak Hanoj-Lao Cai a zp?t, 8x nocleh v hotelu***, 1 x nocleh lo? (džunka)
 • leteckou p?epravu v?. letištních tax do Vietnamu a zp?t
 • vnitrostátní p?elety Hanoj - Hue, Hoi An-Saigon

Cena nezahrnuje

 • Vízum

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?