Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Jordánsko a Izrael - biblické památky a Mrtvé mo?e

Zájezd nás zavede do dvou zemí Blízkého východu za poznáním antických, biblických i islámských památek. Budeme procházet místy dávných biblických p?íb?h? i k?ižáckých válek. K Jordánsku neodmysliteln? pat?í starodávná pouštní m?sta - nabatejská Petra, antický Jerash, uvidíme neskute?né p?írodní scenérie Wadi Rum a vykoupeme se v Mrtvém mo?i. Druhou zemí Blízkého východu je Izrael, navštívíme nejen biblický Jeruzalém s nes?etnými památkami, kde se odehrávaly p?íb?hy Starého a Nového zákona.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy, p?ílet na letišt? do Ammánu, transfer do hotelu, dle ?asových možností ve?erní prohlídka m?sta s pr?vodcem nebo individuální volno. AMMÁN pat?í k nejkrásn?jším m?st?m Blízkého východu, je vystav?n na n?kolika pahorcích a najdeme o n?m zmínku i v Bibli, jako o "m?st? d?tí Ammónových".
 2. Den: Prohlídka jordánského hl. m?sta AMMÁN - starov?ká ?ást, ammánská citadela na kopci nad m?stem, Archeologické muzeum a krátce i nový Ammán s moderní a upravenou podobou. JERASH - perla Jordánska, rozkládající se na svazích návrší Gilead, nejvýstavn?jší sídlo Blízkého východu - oválné nám?stí tzv. Agora, velmi zachovalé cesty lemované sloupovím, „ šeptající sloupy“, t?i amfiteátry, ?ímské lázn?, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyn? Artemis s nádvo?ím a majestátní bránou. Projedeme krajinou mezi plantážemi oliv a piniovými háji do m?ste?ka AJLUN - jeden z nejvýznamn?jších hrad? - hrad Ajlun, islámská pevnost postavená r. 1184-85 na obranu proti vojenským nájezd?m k?ižák?, železné doly m?sta Ajlun a obchodní cesty mezi Jordánskem a Sýrií. Krásné výhledy na Jordan valley, do Sýrie, Libanonu i Izraele. K ve?eru návrat na ubytování.
 3. Den: Královská cesta - starov?ké m?sto MADABA - m?sto Nabatejc?, byzantské a umajlovské um?ní. M?sto proslulé svými mozaikami. Následuje posvátná hora NEBO (802 m n.m.), kam Mojžíš p?ivedl sv?j lid p?i út?ku z Egypta, aby odtud ukázal „Zemi zaslíbenou“, byzantský kostel, nádherná mozaika. Otev?e se nám p?ekrásný výhled na údolí ?eky Jordán, ale i na velkou ?ást Jordánska, Izraele a Palestiny. P?ed ubytováním u Petry, navštívíme další z nejznám?jších a nejlépe dochovaných k?ižáckých hrad? KERAK z 12. století.
 4. Den: Celodenní prohlídka fascinujícího „r?žového” skalního m?sta PETRA (UNESCO), unikátní komplex nabatejských monolitických chrám? vytesaných do skal, vysokých až 100 m. M?sto je p?ístupné pouze úzkou skalní sout?skou Sig (1.200 m), na jejímž konci je mnoho chrám?, klášter?, palác? vytesaných do skal, zdobených složitými sochami - Pokladnice, Vít?zný oblouk, antické divadlo, královské hrobky a klášter aj. Ubytování v populárním p?ímo?ském letovisku AQABA, dle ?asových možností prohlídka m?sta s pr?vodcem.
 5. Den: Nádherná divoká pouštní krajina u hranic se Saudskou Arábií, pod horou Džabal Ram. WADI RUM (UNESCO), známá také jako The Valley of Moon, skalní v?že z nar?žov?lého pískovce, m?sí?ní krajina, skalní brány, rokle a sout?sky, fakult. 2 hod. projíž?ka terénními vozy ur?it? stojí za to - úžasné skalní scenérie z bílého, r?žového a fialového písku. Zajímavou pouštní krajinou dojedeme zp?t do hlavního m?sta Ammánu.
 6. Den: (V kv?tnovém termínu je odjezd v brzkých ranních hodinách.) Jordánsko opustíme na hrani?ním p?echodu Allenby Bridge - asistence p?i vy?ízení nutných formalit. IZRAEL - p?es nádherné údolí Wádí Qilt odjedeme ke krátké prohlídce nejstaršího m?sta na sv?t? (9 000 let) - JERICHO, oáza se zavod?ovacím systémem, obklopená datlovníky a palmami, mešity, ?ímské paláce a krásné mozaikové dlažby. Nad m?stem se ty?í Hora Pokušení. QUMRAN - proslulé nalezišt? svitk? s texty Starého zákona. Nejníže položené odkryté místo sv?ta MRTVÉ MO?E - unikátní slané jezero, vysoká koncentrace minerál? s lé?ivými ú?inky, koupání. P?íjezd p?es okraj Judské poušt? do m?sta JERUZALÉM .
 7. Den: JERUZALÉM - Svaté m?sto pro v??ící t?í náboženství, m?sto, které p?ed více jak 3 000 lety prohlásil král David za hlavní m?sto a jeho syn Šalamoun nechal postavit První chrám. Prohlídka - OLIVETSKÁ HORA - místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, jeskyn?, nádherné výhledy na celé Staré m?sto, návšt?va Getsemanské zahrady, bazilika Utrpení a chrám hrobu Panny Marie aj. Odjezd do BETLÉMA - chrám Narození pán? s jeskyní, návšt?va kostel? svaté Kate?iny a Grotto.
 8. Den: Hora SION - archeologický areál Davidova m?sta, Cenaculum - místo poslední ve?e?e, hrob krále Davida, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí. Pokra?ujeme ke Zdi ná?k?, Staré m?sto, židovská ?tvr?, K?ížová cesta - Via Dolorosa, Chrám Božího hrobu - uctívaný jako Golgota neboli hora Kalvárie, kostel sv. Anny a nádrž Bethesda aj.
 9. Den: Okružní jízda novými ?ástmi JERUZALÉMA - památník holocaustu Yad Vashem, zastávka u izraelského parlamentu - budova Knesset z ?erveného jeruzalémského pískovce. Dle ?asových možností se podíváme na Menorah, sedmiramenný svícen, který zdobil starov?ký chrám v Jeruzalém? a je od té doby židovským symbolem, transfer na letišt? do Tel-Avivu a odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
19. 5. - 27. 5.9 dní39 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí39 990,-
21. 10. - 29. 10.9 dní39 690,- KčVíce o ceně
Dosp?lí39 690,-

Cena zahrnuje

 • jeepy ve Wadi Rum - pouze v kv?tnovém termínu
 • ?eského pr?vodce po celou dobu zájezdu
 • místní pr?vodce
 • jordánské vízum
 • vstupné do navštívených objekt? na území Izraele
 • transfery klimatizovanými minibusy dle programu
 • 8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím
 • 8x polopenzi
 • transfer na letišt? a zp?t
 • letištní taxy a poplatky
 • leteckou p?epravu Praha – Víde? – Ammán a zp?t Tel-Aviv – Víde? – Praha

Cena nezahrnuje

 • bakšišné
 • vstupy v Jordánsku
 • odletová taxa cca 15 USD (platba na míst?)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?