Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Nejkrásn?jší místa Norska - autobusem

Romantické p?írodní scenérie, fjordy za?ezávající se stovky kilometr? hluboko do vnitrozemí, kouzelné vodopády, vst?ícnost seve?an? v zemi p?lno?ního slunce, vlast Viking?, zdánliv? nedostupné ledovce, nádherné souostroví Lofoty a Vesterály zvedající se p?ímo z divokých vln Atlantiku do mnohasetmetrových výšek, to je naše pozvánka do Skandinávie.

Program

 1. Den: V dopoledních hod. odjezd z ?R. Ve?er nalod?ní na trajekt a no?ní plavba do švédského Trelleborgu.
 2. Den: Podél západního pob?eží Švédska, malebný p?ístav FJÄLLBACKA, nám?stí s bustou švédské here?ky Ingrid Bergmanové, procházka a pohled z výšiny VETTERBERGET - mo?e poseté desítkami malých ostr?vk? Skärgarden, pokra?ujeme na sever, OSLO , pr?jezd m?stem, Hollmenkollen - krásné výhledy na m?sto, ubytování v Oslu.
 3. Den: Dopoledne OSLO , park Frogner se sochami G. Vigelanda, poloostrov Bygdoy, známá muzea Fram, Kon-Tiki a Muzeum Vikingských lodí. Odjezd do centra a prohlídka m?sta. Odpoledne p?ejezd do GEILO, nejvýznamn?jší centrum zimních sport?, ubytování.
 4. Den: Odjezd do vesni?ky BORGUND, kde se nachází jeden z nejstarších a nejzachovalejších vikingských sloupcových kostel? zvaných Stavkirke, p?ejezd nejdelším norským tunelem p?ístavního m?ste?ka Flam na konci Aurlandsfjordu, prohlídka a lehká turistika v ústí fjordu. Pokra?ujeme k ledovci JOSTEDALSBREEN resp. k jeho splazu BRIKSDALSBREEN, st?edn? náro?ná procházka cca 2-3 hod., odjezd na ubytování.
 5. Den: Zlatá cesta severu a srdce norských fjord?. Výjezd na vyhlídku DALSNIBBA (1476 m), GEIRANGERFJORD (UNESCO) s typicky zá?iv? zelenou barvou. Vyjedeme ORLÍ CESTOU , zastávky na vyhlídce, trajektem p?ejedeme Norddalsfjord a pokra?ujeme CESTOU TROLL? -Trollstigveien , která 11 serpentinami p?ekonává výškový rozdíl tém?? 800 m, krásné horské scenérie, ubytování v údolí Sterdalen.
 6. Den: Pov?stná p?evislá ST?NA TROLL? - Trolltindam, krásným a divokým údolím ROMSDALEN p?es Dombas do královského TRONDHEIMU , historické centrum m?sta, katedrála severu Nidarosdomen, pevnost Kristiansten aj., no?ní p?ejezd k Severnímu polárnímu kruhu.
 7. Den: Ráno p?ekro?íme Severní polární kruh, zastávka u info centra Polarsirkelsentret, obchody se suvenýry a pošta, odkud je možné poslat pozdravy, dále SALTSTRAUMEN, za p?íznivých podmínek lze vid?t malström - p?írodní fenomén, ví?ící voda, slapové proudy, kdy se jeden fjord vlévá do druhého. Cesta do BODO , hl. m?sta provincie Nordland , s krásnou polohou u Saltfjordu, plavba na Lofoty , úchvatné pohledy - hory se zvedají p?ímo z mo?e. Ve?er ubytování.
 8. Den: SOUOSTROVÍ LOFOTY a turistika, nejzajímav?jší místa, siluety lofotských hor, REINE, vyhlášené nejkrásn?jším místem Norska, náro?n?jší p?ší túra nad m?ste?ko, výjime?ný panoramatický výhled na lagunu a ostr?vky, pro ostatní nap?. leh?í turistika v okolí Reine, p?ejezd do m?ste?ka A, na záv?r slavná rybá?ská vesnice NUSSFJORD (UNESCO) s muzeem lovu tresek, návrat na ubytování.
 9. Den: Lehká p?ší turistika na souostroví LOFOTY , v obci VIKTEM fakult. návšt?va místní sklárny, p?ejezd k muzeu Viking?, které p?ibližuje dobu okolo roku 1120, romantický rybá?ský p?ístav HENNINGSVAR, “Benátky Lofot”, úchvatná krajina, ubytování.
 10. Den: Krátká prohlídka m?sta SVOLVAER , uvidíme jeden ze symbol? m?sta Svolvaergeita (Svolvaerský kozel), dvourohá hora ty?ící se nad m?stem. SOUOSTROVÍ VESTERALEN , cestou fotostopy a p?íjezd do nejsevern?jšího bodu naší cesty do NARVIKU, prohlídka, výjezd lanovkou na FAGERNESFJELL. Ubytování.
 11. Den: Delší zpáte?ní cesta v?. trajektu k NP SVARTISEN, se stejnojmenným ledovcem SVARTISEN, druhým nejv?tším v Norsku, cesta lodí a p?ší náro?n?jší túra k ledovcovému splazu, variant. leh?í turistika v okolí jezera. P?ejezd na ubytování do oblasti m?sta MO I RANA, ne b?ehu Ranafjordu.
 12. Den: ?asn? ráno vyjedeme, po poledni zastávka u nejv?tšího švédského VODOPÁDU TÄNNFORSEN (tzv. švédská Niagara), pokra?ujeme do m?ste?ka ÖSTERSUND na b?ezích populárního švédského ledovcového JEZERA STORSJÖN, ubytování, odpo?inek. Variantn? leh?í individuální turistika v míst? ubytování.
 13. Den: Kouzelná p?íroda NP HAMRA, p?írodní rezervace, cestou krátké zastávky a fotopauzy, GRONKLITT, nejv?tší medv?dí park Evropy Björnpark, p?íjezd do “srdce Švédska” k JEZERU SILJAN, oblast Dalarna, tradi?ní ?ervené domky, ubytování.
 14. Den: Hlavní m?sto Švédska STOCKHOLM, m?sto na 14 ostrovech s dlouhou historií, prohlídka hl. pam?tihodností, návšt?va muzeua Vassa, projíž?ka lodí stockholmským p?ístavem. No?ní p?ejezd Švédskem.
 15. Den: Ráno p?ejezd Öresundského mostu, krátká plavba Baltským mo?em. Návrat do ?R odpoledne.

Ubytovnání

Chata

Doprava

Autobusem

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
1. 7. - 15. 7.15 dní23 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí23 990,-

Cena zahrnuje

 • 3x snídani
 • pr?vodce
 • 11x ubytování v hostelech/chatkách/apartmánech - vícel?žkové pokoje - p?evážn? 4l?žkové, ve v?tšin? možnost va?ení
 • dopravu lux. klimatizovaným busem
 • trajekty Rostock – Trelleborg, Gedser – Rostock
 • trajekt na Lofoty a vnitrostátní trajekty

Cena nezahrnuje

 • ložní prádlo je v Norsku a Švédsku pom?rn? drahé cca 80 – 100 NOK/SEK os/den - platba na míst?, doporu?ujeme mít s sebou vlastní povle?ení nebo spací pytel

Fakultativně

 • l?žko ve 4l?žkové kabin? na trajektu Rostock – Trelleborg – pouze na vyžádání
 • 1/1 pokoj není možný, liché osoby jsou doobsazeny
 • p?ipojišt?ní vyššího storna zájezdu do 40 000 K?
 • pojišt?ní lé?. výloh a storna do 15 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?