Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Irsko - letecky

Irsko, zem? s keltskou minulostí, viktoriánskými sídly, prehistorickými památkami a fascinující p?írodou. Vydejte se s námi na jedine?ný zájezd do zem? p?írodních krás, do zem?, která neopouští své hrdé tradice. Navštívíme turisticky nejp?sobiv?jší místa od severu na jih, od jedine?ného Obrova chodníku po podmanivou cestu Ring of Kerry s pob?ežními scenériemi a rybá?skými osadami. Nevynecháme Dublin, Belfast, Gallway, národní parky, útesy Cllifs of Moher, bi?ované rozbou?eným Atlantikem, „skalnatou zemi“ The Burren, poloostrov Dingle, ale ani whiskey a pivo Guinnes.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy s pr?vodcem do DUBLINU , transfer na ubytování do hotelu.
 2. Den: Navštívíme mýtickou TARU, kde byli až do 11. století voleni nejvyšší králové starého Irska. Poté p?ejedeme do klášterního komplexu z 5. století MONASTERBOICE, v n?mž spat?íme i jedine?né k?es?anské památky typické pro Irsko (kulatá v?ž a t?i vysoké kamenné k?íže z 10. stol.). P?ekro?íme hranici Severního Irska a zamí?íme do jeho metropole BELFASTU . Zde si prohlédneme novou m?stskou ?tvr? na míst? starých dok? v ústí ?eky Lagan s velmi zajímavým muzeem Titanicu. Procházka centrem kolem radnice, opery, katedrály sv. Anny, historickou ?tvrtí Entries s univerzitou aj.
 3. Den: Zamí?íme k severnímu pob?eží ke slavnému OBROVU CHODNÍKU (UNESCO), k ?edi?ovým sloup?m svažujícím se do mo?ských hlubin, jež jsou jedním z nejzajímav?jších p?írodních útvar? sv?ta. Odpo?ineme si v proslulé palírn? whiskey v BUSHMILLS, pálící již od roku 1608 jednu z pov?stných zna?ek zdejší whiskey. Odpoledne si prohlédneme druhé nejv?tší severoirské m?sto DERRY (LONDONDERRY), navštívíme Staré m?sto, starosv?tské hosp?dky, nejzachovalejší m?stské hradby ve Spojeném království. Podíváme se do katolické ?tvrti Bogside, s nádhernými malbami na zdech dom?, které p?ipomínají dlouhá léta konfliktu mezi katolíky a protestanty v Ulsteru.
 4. Den: Vrátíme se do Irské republiky, zastavíme u hrobu irského básníka W. B. Jeatse pod stolovou horou Ben Bulben a navštívíme malebné m?ste?ko WESTPORT pod horou Sv. Patricka. Budeme se kochat vyhlídkovou jízdou drsným krajem záliv?, hor, jezer a rašeliniš? NP CONNEMARA, kde si mj. prohlédneme návšt?vnické centrum Národního parku Connemara a p?i procházce zdejší krajinou ur?it? uvidíme i slavné connemarské poníky. Na záv?r dne procházka centrem univerzitního m?sta GALLWAY. Nebude chyb?t nám?stí Eyre Square, Latinská ?tvr?, Church of St.Nicholas ani hosp?dky lemující uli?ky u starých dok?.
 5. Den: Zamí?íme do drsné, ale nesmírn? zajímavé vápencové oblasti THE BURREN „ Skalnatá zem?“. Ukážeme si úžasnou hrobku POLNABRONE DOLMEN z doby p?ed 4 tisíci lety, dále m?ste?ko KILFENORA s nádhernými keltskými k?íži a mali?kou katedrálou. Podíváme se na fascinující útesy CLIFFS OF MOHER dosahující výšky 200 m a táhnoucí se v délce 8 km. Zastavíme v malebném m?ste?ku ADARE. Nocleh v oblasti Killarney.
 6. Den: Vyhlídková jízda po poloostrov? Iveragh. RING OF KERRY : skanzen BOGVILLAGE, p?ímo?ské m?ste?ko WATERVILLE, kam na dovolenou jezdíval Charlie Chaplin, p?ekrásné výhledy na pob?eží irského jihozápadu, zálivy s píse?nými plážemi, malebné m?ste?ko SNEEM a vyhlídky na nejvyšší irskou horu Carrantuohill (1040 m n.m.) a jezera NP Killarney. Na záv?r zastavíme v u viktoriánského sídla MUCKROSS na b?ehu stejnojmenného jezera a prohlédneme si centrum m?sta KILLARNEY s krásnou katedrálou a stylovými hosp?dkami.
 7. Den: Vydáme se na samotný západ Irska na poloostrov? DINGLE: nádherná píse?ná pláž INCH, m?ste?ko DINGLE, keltská pevnost DUNBEG, nejzápadn?jší výb?žek mys DUNMORE s výhledy na souostroví Blasket Islands, nejstarší irský kostelík Gallariova orato?, tajemné kameny se starým keltským písmem Ogam.
 8. Den: Naše cesta pokra?uje na jih ke z?ícenin? hradu BLARNEY CASTLE s legendárním kamenem výmluvnosti. Navštívíme irskou Akropoli, jak jsou nazývány poz?statky církevních staveb na skále ROCK OF CASHEL ve stejnojmenném m?ste?ku, kde bylo na dvo?e místních arcibiskup? uva?eno poprvé slavné ?erné pivo Guinness. Na záv?r dne zavítáme do nejp?vabn?jšího vnitrozemského m?sta ostrova KILKENNY v ohybu ?eky Nore. Prohlédneme si nejvýznamn?jší památky v?. katedrály Sv. Canice, Rothe House i exteriéru kilkennského hradu.
 9. Den: Dopoledne si b?hem procházky v p?ekrásné horské krajin? prohlédneme ruiny starého irského kláštera Sv. Kevina v GLENDALOUGH (Údolí dvou jezer) v NP WICKLOW. Odpoledne DUBLIN , rušná O´Connell Street, první irská univerzita Trinity College, sbírky Národního muzea, katedrála Sv. Patricka, dublinský hrad, ?tvr? vyhlášených hospod s živou hudbou Temple Bar a mnoho dalšího. Nocleh v Dublinu .
 10. Den: Individuální volno v Dublinu , v návaznosti na letový ?ád transfer na letišt?, odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
17. 7. - 26. 7.10 dní32 590,- KčVíce o ceně
Dosp?lí32 590,-
14. 8. - 23. 8.10 dní32 590,- KčVíce o ceně
Dosp?lí32 590,-

Cena zahrnuje

 • 9x snídani
 • pr?vodce
 • letištní taxy
 • 9x ubytování v hotelu - 2l?žk. pokoje s p?íslušenstvím
 • transfer z/na letišt?
 • dopravu klim. busem v Irsku
 • leteckou p?epravu Praha – Dublin – Praha

Fakultativně

 • výb?r sedadla v letadle
 • 1/1 pokoj - povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna
 • muzeum Titanicu v Belfastu - pro klienty od 60 let - nutné nahlásit nejpozd?ji 1 m?síc p?ed odjezdem
 • muzeum Titanicu v Belfastu - nutné nahlásit nejpozd?ji 1 m?síc p?ed odjezdem

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?