Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč
popis

Národní parky USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Normandie a výlet na ostrov Jersey

Navštívíme turisticky nejatraktivn?jší místa Normandie, zemi, jejíž kulturní bohatství je výjime?né a o tom nás p?esv?d?í m?sta jako Rouen, Caen. ?eká nás pestrá krajina Alabastrového pob?eží s útesy a malebnými p?ístavy. Budeme ohromeni kouzlem Mont-Saint-Michel. Nejv?tší události sv?tové historie z 6. ?ervna 1944 si p?ipomeneme na plážích Normandie. I pro milovníky dobrého jídla je Normandie správnou gurmánskou destinací, ochutnáme místní speciality i úst?ice v Cancale.

Program

 1. Den: Odjezd v podve?erních hodinách z ?R.
 2. Den: Dopoledne p?íjezd na sever Francie do GIVERNY , prohlídka DOMU A ZAHRADY CLAUDA MONETA, nám známé p?edevším její japonskou ?ástí s leknínovým jezírkem. Zde Monet maloval svou sérii Lekníny nebo Japonský most. Sérii Leknín? dnes m?žeme vid?t v pa?ížském muzeu Orangerie. Starobylý ROUEN , historický st?ed m?sta s hrázd?nými domy, Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku), katedrála Notre-Dame, zachycena na mnoha Monetových obrazech, justi?ní palác, orloj. Ubytování, možnost ve?erní procházky.
 3. Den: Oblast Horní Normandie – Alabastrové pob?eží. P?ímo?ské m?ste?ko FÉCAMP, jehož ko?eny sahají až do ?ímské doby, destila?ní závod a muzeum „benediktinky“, gotický kostel sv. Št?pána. Skalní oblouky a m?ste?ko ÉTRETAT , procházka na FALAISE D’AVAL, bílé útesy nad mo?em vysoké až 70 m. P?es futuristicky ?ešený most PONT DE NORMANDIE, dojedeme do HONFLEURU , jednoho z nejstarších a nejzachovalejších m?st Normandie , oblíbené místo um?lc?, hrázd?né domy, historický p?ístav. Ve?erní CAEN , m?sto Viléma Dobyvatele, ubytování.
 4. Den: Ráno historické centrum CAEN s hrázd?nými domy, Mužský a ženský klášter, hrad nad ?ekou Orne. Pokra?ujeme k b?eh?m Atlantiku do ARROMANCHES, pláže vylod?ní, bitva o Normandii za 2. sv?t. války, poz?statky p?ístavu Mulberry, návšt?va Muzea vylod?ní. Zastávka u n?mecké d?lost?elecké baterie u m?sta LONGUES-SUR-MER, která byla sou?ástí opevn?ní Atlantického valu, americký h?bitov v COLLEVILLE-SUR-MER a nejznám?jší pláž vylod?ní OMAHA BEACH.
 5. Den: Gotický klenot Francie klášter MONT-ST-MICHEL (UNESCO), staré opatství „na ostrov?” ve stejnojmenném zálivu. Návšt?va rybá?ského m?ste?ka CANCALE , práv? v tomto p?ístavu m?žeme ochutnat ploché úst?ice, nejproslaven?jší ve Francii. Ubytování v opevn?ném m?st? korzár? ST-MALO, prohlídka Starého m?sta, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, katedrála St. Vincent.
 6. Den: Fakult. lodní výlet na britský ostrov JERSEY, nejv?tší z Normanských ostrov?, nedot?ená krajina a nevšední historie. Vylod?ní v ST. HELIER, hl. m?sto s viktoriánským koloritem, jachetní p?ístav, nám?stí Royal Square, hrad Elizabeth Castle na skalnatém ostr?vku, ale i p?íležitost k levnému nakupování nebo možnost polodenního autobusového výletu kolem ostrova se zastávkami podél pob?eží (cca 20 ₤), variantn? individuální volno v ST-MALO, koupání, prohlídka m?sta. Návrat ve ve?erních hodinách na ubytování do St-Malo.
 7. Den: Ráno odjezd do PA?ÍŽE , prohlídka významných pam?tihodností m?sta - Latinská ?tvr?, La-Cité, katedrála Notre-Dame, Eiffelova v?ž aj. variant. možnost návšt?vy muzeí (Louvre, Orsay...). Fakult. ve?erní projíž?ka lodí po Sein?, s úžasným pohledem na pa?ížské památky, ve?erní m?sto. Odjezd v pozdních hodinách.
 8. Den: Návrat do ?R v dopoledních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
12. 7. - 19. 7.8 dní11 290,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 290,-

Cena zahrnuje

 • 5x snídani
 • pr?vodce
 • pobytová taxa
 • 5x ubytování v hotelu (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • autobusový výlet kolem ostrova Jersey (doporu?ujeme) - nutná rezervace v CK nejpozd?ji m?síc p?ed odjezdem, platba na míst? cca 20 liber
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • výlet na ostrov Jersey

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?