Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Indická Goa

- kráska orientu Už jste slyšeli o Goe, mali?kém kusu zem? v ob?í Indii s úchvatnými západy slunce a stejn? magickými úpl?ky nad Arabským mo?em? O malém státe?ku s nespornou portugalskou minulostí lemovaném dlouhými, ale i utajenými mali?kými plážemi s b?lostným pískem, kde si odpo?inete tak daleko od civilizace starého kontinentu a zárove? se necháte unášet v?ní i chutí ko?ení všudyp?ítomného v unikátní regionální kuchyni? Ješt? ne? Tak neváhejte, poje?te s námi poznat tento kout Indie, poje?te se seznámit s „kráskou Orientu“! Provází M. Mitáš. Poznámka: V p?ípad? nep?íznivé návaznosti let? do Goy m?že být do programu 2. dne navíc na náklady CK za?azena prohlídka Bombaje a do Goy se p?iletí až v pozdních ve?erních hodinách.

Program

 1. Den: Odlet z ?R do Indie.
 2. Den: P?ílet do GOY , transfer na ubytování do ****hotelu na b?ehu Arabského mo?e nedaleko pohádkové pláže s b?lostným pískem a malebnými chýšemi z palmového listí, kam si m?žete v rámci odpoledního nebo podve?erního poznávání okolí hotelu dojít na vynikající š?ávu z ?erstvého kokosu nebo na tradi?ní ko?alku "feni" destilovanou z plod? kešu a kokosové š?ávy.
 3. Den: První výlet na severní stranu státu Goa. Po cest? zastavíme u n?kolika pláží p?erušovaných jen ob?asnými ?í?kami ?i kouzelnými skalisky. Dorazíme k vesni?ce VAGATOR s p?vodními domky zem?d?lc?, jímž vévodí ?ervené valy ?aporské pevnosti a která se chlubí širokou pláží BIG VAGATOR BEACH. Na této pláži se vykoupeme, chvíli poležíme, protože hned vedle musíme objevit i sousední, schovanou pláž OZRAN, na jejímž jižním konci stojí jakési kavárni?ky nabízející n?co malého, ne však nic nudného, k zakousnutí. A pak už se p?esuneme kousek dále, na samé úpatí mysu vybíhajícího od Vagatoru, do vesnice ?APORA. Vyšplháme p?š-ky na kopec, jemuž vévodí ruina pevnosti s hradbami z ?erveného kamene, kterou zde postavili Portugalci v r. 1617 a ze které je úžasná vyhlídka. Dále pokra?ujeme do vesnice ARAMBOL, za kterou leží rajská pláž PARADISE obehnaná strmými útesy. M?žete vyzkoušet jezírko se sladkou vodou, která pochází z horkého v?ídla, a bahno na b?ehu jezírka obsahuje velké množství síry s lé?ivými ú?inky.
 4. Den: Snídan?, volný den, relaxace na pláži.
 5. Den: Lodí odplujeme na celodenní výlet na tropický ostrov GRAND ISLAND (p?i plavb? m?žeme zahlédnout i delfíny), abychom si zašnorchlovali nebo si jen tak lehli na pláž a opalovali se, následuje indické barbecue, ve?er návrat zp?t do hotelu.
 6. Den: Snídan?, dnes nás ?eká putování za kulturou do vnitrozemí Goy . Dnes odjedeme k nejvyšším vodopád?m v Indii, k vodopád?m DÚDHSAGAR ležícím v horách Západního Ghátu a zárove? v p?írodní rezervaci BHAGVÁN MAHÁVÍR, která je úto?išt?m levhart?, jelen?, gaur? a slon?. Vodopády se ?ítí z výšky 600 m obrovskou rychlostí v mohutných kaskádách do zelené t?n?. Budete doslova okouzleni p?vabem okolní krajiny s tropickými lesy. Tím však dnešní nabitý den nekon?í! P?i cest? zp?t prozkoumáme okolí m?sta PONDA, kde se v rozsáhlých údolích rozprostírá asi tucet hinduistických chrám? ze 17. - 18. st., které ?ekají na nás, abychom se nechali unést pradávnou atmosférou hinduistických božstev, která jsou pravideln? uctívána tisícem poutník?, jež p?icházejí i z okolních indických stát?. Abychom poznali všechny, museli bychom tu z?stat spoustu dn?, proto navštívíme ty nejzajímav?jší - nebohatší chrám ŠRÍ MANGUEŠ s rozsáhlou posvátnou vodní nádrží zasv?cený Šivovi a ŠRÍ MAHALSA zasv?cený Višnuovi. Ve?erní prohlídku v?nujeme m?stu STARÁ GOA (VELHA GOA), které bývalo hlavním m?stem portugalské Indie. Prohlédneme si nap?íklad baziliku BomJesus s hrobkou Františka Xaverského nebo kostel a klášter sv. Františka z Assisi. Návrat na hotel.
 7. Den: Snídan?, volný den, individuáln? možnost výletu motorkovým taxíkem do exotického letoviska ANDŽUNA s možností nákupu tradi?ních suvenýr? v podob? st?íbrných šperk?, výrobk? z papíroviny, pestrobarevných tkaných výrobk? apod.
 8. Den: Snídan?, dopoledne dorazíme do P?ÍRODNÍ REZERVACE BONDLA výjime?né pro bohatou flóru (smíšené opadavé lesy), ale také pro zajímavé druhy divokých zví?at - divoká prasata, opice, indi?tí bizony gau?i, hyeny, levharti ?i gazely. Do zeleného m?ste?ka LUTOLIM s koloniálními paláci z dob nejv?tší slávy portugalského impéria zavítáme v pozdním odpoledni. Jak se žilo v tomto m?ste?ku p?ed sto lety nám povypraví pracovníci skanzenu ANCESTRAL GÓA. Pak se po klikaté cest? p?esuneme na krásnou pláž, kterou si místní zarputile brání p?ed výstavbou komer?ních objekt?. Ve?er si užijeme rozlu?kovou góanskou ve?e?i (rybí speciality).
 9. Den: Snídan?, poslední nákupy, odlet dom?.
 10. Den: P?ílet do ?R.

Ubytovnání

hotel ****

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
9. 4. - 18. 4.10 dní40 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí40 990,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 1x goánskou ve?e?i
 • 7x ubytování v hotelu**** se snídaní
 • lodní výlet na ostrov Grand Island v?. barbecue a nápoj?
 • transfery klimatizovaným minibusem a džípy k vodopádu Dúdhsagar
 • zpáte?ní letenku Praha-Goa v?. letištních tax a poplatk?

Cena nezahrnuje

 • bakšišné
 • vízum

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • 6x ve?e?e
 • vízum do Indie
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?