Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Indie - Zlatý trojúhelník a kraj maharádž? Radžasthán - s vnit?ními p?elety

+ Váránasí, Ór?ha, erotické Khajuráho Náš zájezd Vás zavede k nejvelkolep?jším památkám Indie, ke kterým bezesporu pat?í b?loskvoucí Taj Mahal, r?žové m?sto Jaipur i pevnosti a paláce maharádž? v kraji Radžasthán. Zajedeme i na jih Radžasthánu, kde se nachází nádherné džinistické chrámy, které svou zdobností p?ipomínají Alhambru. P?i našem velkém okruhu navštívíte i další významné turistické magnety – posvátné Váránasí, starodávnou Ór?hu, erotické Khajuráho. Program p?ipravila Ing. Martina Kosková K zájezdu budeme na ja?e / v lét? po?ádat prezentaci pro rozhodlé i dosud nerozhodlé zájemce. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.

Program

 1. Den: V dopoledních hodinách odlet z Prahy do Dillí.
 2. Den: V ranních hodinách p?ílet do DILLÍ (Delhi). Dopoledne první ?ást prohlídky DILLÍ. Staré m?sto Shahjahanabad, nejv?tší m?šita v Indii Jama Masjid. Nové Dillí , pr?jezd kolem vládních budov a velvyslanectví, Brána Indie. Zastávka v Raj Ghat - památník M. Ghándího. Hinduistický chrám Lakshmi-Narayan aj. Ubytování v hotelu.
 3. Den: Dopoledne p?ejezd z Dillí do AGRY . Prohlídka Velké ?ervené pevnosti v Ag?e a slavného TAJ MAHAL . Tento nádherný palác byl postaven císa?em Shah Jahan na památku jeho ženy Mumtaz Mahal. Nocleh v Ag?e.
 4. Den: Dopoledne p?ejezd z Agry do JAIPURU (Džajpúr). Po cest? zastávka v opušt?ném m?st? FATÉHPUR SÍKRÍ. M?sto, které z?stalo dokonale zachováno, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými r?žovými odstíny.
 5. Den: Celodenní prohlídka JAIPURU, nazývaného také jako R?žové m?sto. B?hem prohlídky navštívíte pevnost AMBER FORT (vyjíž?ka na pevnost v džípech ?i slonech), m?stský palác, starou observato? Džantar mantar, exotický Havá Mahal neboli „palác v?tr?“ aj.
 6. Den: PUSHKAR (Puškar) – významné poutní m?sto s jezery a 400 chrámy. Pyšní se 52 ghóty, kde zbožní hinduisté smývají své h?íchy a dalo by se tak nazvat „zmenšeným Varanásí“. Nocleh.
 7. Den: P?ejezd do Jodhpuru. JODHPUR (Džódhpur) – m?sto zt?les?ující romantiku Rádžastánu má majestátní pevnost Mehrángarh vypínající se nad honosnými paláci, bahnitými bazary a pouští Thár. Nocleh.
 8. Den: P?ejezd do MOUNT ABU – jediná horská stanice v Rádžastánu . Projíž?ka po jeze?e Nakki, které je vroubeno koloniálními sídly a letními paláci rádžpútských vládc?. Nocleh.
 9. Den: DILVARA – džinistické chrámy v Dilvá?e pat?í mezi nejúchvatn?jší pam?tihodnosti v zemi. Skupina 5 mramorových chrám? vyniká neuv??iteln? spletitou a jemnou kamennou dekorací. Skulpturální detaily na branách, pilí?ích stropech návšt?vník?m berou dech. P?ejezd na nocleh do Udajpuru.
 10. Den: RANAKPUR – unikátní chrámový komplex v poho?í Arávalí, jemuž vévodí velkolepý Ádimáth?v chrám, který je jedním z p?ti nejposvátn?jších míst pro džinisty. KUMBHALGARH – mohutná pevnost s hradbami, které se jako had vinou na svazích poho?í Arávalí do výšky 1050 m. ?íkalo se jí také „Oko Méváru“, nebo? panoramatický výhled sahá kilometry daleko. Nocleh.
 11. Den: UDAJPUR – pohádkové m?sto, jehož mramorové paláce a jezera obklopuje prstenec kopc?. M?stský palác, dílo s jedine?nou architekturou je komplex n?kolika palác? a je nejrozlehlejší v Rádžastánu . Nocleh.
 12. Den: P?elet do Varanasi s p?estupem v Dillí. Nocleh.
 13. Den: ?asn? ráno projíž?ka na lo?kách po ?ece Ganze. Prohlídka VARANÁSÍ , které je také nazýváno „v??ným m?stem“. Leží na b?ehu posvátné ?eky Gangy. Návšt?va textilních p?ádelen v muslimské ?tvrti nebo tzv. Zlatý chrám boha Shivy. Uli?ky a bazary starého m?sta pat?í k nejstarším v Indii. Odpoledne návšt?va Sarnathu. SARNATH je jedním z nejvýznamn?jších budhistických center. Je to místo, kam Buddha p?išel se svými p?ti u?ni a konal zde své první kázání poté, co došel osvícení. Prohlédnout si zde m?žete Ashok?v sloup, budhistické chrámy ?etných zemí, chrám Mulgandha Kuti Vihar a Dhamekhovu stupu Nocleh.
 14. Den: P?elet do Kajuraha. Odpoledne prohlídka chrám? KHAJURAHO (sv?tová památka UNESCO), chrám je proslaven erotickými sochami a ?ezbami jejichž p?edlohou byla slavná Kamasutra. P?vodn? se zde nacházelo 85 objekt?, dnes jich je dochovaných pouze 22. Nocleh v Khajurahu ., transfer do hotelu. Nocleh.
 15. Den: Transfer busem do Jhansi. Cestou ÓR?HA – historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrov? v meandru ?eky Bétvy, které sloužilo jako sídelní m?sto bundélských král? a p?edstavuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Cesta vlakem do Dillí. Nocleh.
 16. Den: Dokon?ení prohlídky Dillí. Historický areál v Mehrauli (UNESCO) - Quatab Minar (nejvyšší cihlový minaret na sv?t?), Raj Ghat – památník Ghandiho aj. Pozd? ve?er transfer na letišt?.
 17. Den: V ranních hodinách odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
19. 11. - 5. 12.17 dní63 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí65 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • projíž?ku lodí po Ganze
 • výjezd k pevnosti Amber na slonech nebo jeepy
 • pr?vodce
 • dopravu dle programu autobusem ?i minibusem.
 • p?ejezd vlakem Jhansi – Dillí
 • Nebude-li k dispozici p?elet Varanasi - Khajuraho, bude cesta absolvována pozemní cestou mikrobusem nebo no?ním vlakem.
 • 14x nocleh v hotelích ***/****
 • 14x polopenzi
 • 3x vnit?ní p?elety Udajpur – Dillí, Dillí – Varanasi, Varanasi – Kajuraho ( p?ípadn? transport auto/minibusem s dodate?nou slevou 2 000 K? za osobu - platí pouze pro termín v r. 2019!)
 • leteckou dopravu Praha – Dillí – Praha v?etn? letištních tax

Cena nezahrnuje

 • spropitné
 • indické vízum - elektronické, klienti si jej vy?izují a platí sami (nutná platební karta), podklady pro vy?ízení zašle CK dostate?n? dop?edu.

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna do 80 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?