Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Londýn - letecky

Zájezd do Londýna s možností návšt?vy m?ste?ka a zámku Windsor - sv?dka tisícileté historie ostrovního království. Londýn to je pevnost Tower a Tower Bridge, královské sídlo v Buckinghamském paláci, Big Ben, katedrála sv. Pavla, rušná Oxford Street, blikající Piccadilly Circus, ale i populární London Eye a fantastická muzea. Poznejte s námi atmosféru sv?tové metropole.

Program

 1. Den: Odlet s pr?vodcem z Prahy do LONDÝNA . Transfer na hotel a dle ?asových možností první seznámení s m?stem. Od Londýnského oka, dominanty jižního b?ehu Temže, se p?es Westminter Bridge vydáme k budov? Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová v?ž se slavným Big Benem. Dále budeme pokra?ovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní t?ídu Whitehall, nahlédneme do Downing Street, kde stojí sídlo premiéra, a p?es Horse Guards Parade se dostaneme na p?sobivé Trafalgarské nám?stí - turistický st?ed Londýna se sochou admirála Nelsona.
 2. Den: P?ejezd místní dopravou do centra Londýna . Prohlídka West Endu, nám?stí Leicester Square, ?ínská ?tvr? a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londý?any Hub of the World, neboli „pupek sv?ta“. Ulice Picadilly, Green Park a Buckinghamský palác. Po poledni Covent Garden, krásná italizující ?tvrti uprost?ed britské metropole. Odpoledne možnost návšt?vy Národní galerie, katedrály sv. Pavla, Londýnského oka, Britského muzea ?i jiné muzejní/galerijní instituce. Ve?er prohlídka Albertopole, oblasti mimo?ádn? majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (P?írodov?decké muzeum, Muzeum v?dy, Victoria and Albert Museum).
 3. Den: Fakultativní výlet do m?ste?ka WINDSOR , projdeme viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, dílo Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce Windsorského zámku, který již tém?? tisíc let slouží jako sídlo britských král? a královen. Odpoledne návrat do LONDÝNA . V podve?erních hodinách se projdeme po ?tvrtích City of London a Southwark, které jsou plné zajímavých zákoutí. Od katedrály sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v ?ím? nejv?tší na sv?t?, p?ejdeme p?es most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern, dále kolem shakespearovského divadla Globe ke galeon? Zlatá la? a po náb?eží až k modernistické londýnské radnici nebo osobní volno.
 4. Den: Druhá ?ást prohlídky LONDÝNA , návšt?va pevnosti Tower (UNESCO) a procházka p?es most Tower Bridge a m?žeme navštívit také bitevní lo? Belfast, kotvící v blízkosti Tower Bridge. V podve?er Královská ?tvr? Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem Old Royal Naval College se dostaneme do parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od Královské observato?e se nabízí jedine?ný výhled na m?sto. Cestu do/z Greenwiche lze uskute?nit lodí. Místo ?tvrti Greenwich individuáln? Oxford Street, nákupy, osobní volno.
 5. Den: Po snídani volno a dle let. ?ádu transfer na letišt?, odlet do ?R.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
5. 5. - 9. 5.5 dní12 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí12 990,-
8. 9. - 12. 9.5 dní12 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí12 990,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 4x snídani
 • 4x ubytování v hotelu v Londýn? (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • transfer z/na hotel
 • 2 kabinová zavazadla (jedno p?íru?ní - malé, druhé do 10 kg)
 • letištní taxy
 • leteckou p?epravu Praha – Londýn – Praha

Fakultativně

 • 1/1 pokoj p?i prodl. o Oxford - zde povinný p?i nedoobsazení
 • prodloužení o výlet do Oxfordu (jeden den navíc v Oxfordu)
 • výlet do Windsoru
 • zavazadlo o odbavení o max. hmotnosti 20 kg
 • výb?r sedadel v letadle
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?