Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Malebná Breta?

?adou legend a mýt? op?edená Breta? je ideálním cílem pro milovníky tajemna. Zárove? zdejší divoce krásná p?íroda, neuv??iteln? bohatá historie, která zde zanechala spoustu impozantních památek, jsou jednozna?nými d?vody pro návšt?vu této jedine?né ?ásti Francie.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: P?íjezd do Francie, cesta do Bretan? , dojezd na ubytování do p?ímo?ského letoviska BENODET.
 3. Den: Dopoledne volno u mo?e nebo bazénu nebo vycházka po pláži do m?ste?ka BENODET (cca 1,5 km). Odpoledne kratší výlet do blízkého m?sta QUIMPER – typické breta?ské m?sto s hrázd?nými domy, katedrálou, biskupským dvorem se zahradou a muzeem s místní keramikou a breta?skými kroji.
 4. Den: Výlet na západní pob?eží Bretan? . Nejprve zastávka u nejzápadn?jšího mysu POINTE DU RAZ, který pat?í k nejkrásn?jším mys?m sv?ta. Vycházka k majáku kolem ?lenitého a hluboce rozeklaného pob?eží. Vesni?ka LOCRONAN s kamennými domy z 15.-17. stol., oblíbené místo filma?? a malí?? (Jan Zrzavý). Poloostrov CROZON s krásným mysem Pen Hir.
 5. Den: Severní pob?eží a breta?ské vnitrozemí s unikátními kalváriemi. Výlet na pob?eží R?žové žuly, cca 1 hod. vycházka podél mo?e. Odpoledne okruh breta?ským vnitrozemím s unikátními seskupeními, tzv. farními dvory ST. THÉGONNEC a GUIMILIAU, které vznikaly v 15.-18.stol. V oblasti je jich n?kolik desítek a tyto pat?í k nejnádhern?jším.
 6. Den: Jižní pob?eží Bretan? – výlet za megalitickými památkami. Nejprve navštívíme LOCMARIAQUER a prohlédneme si Velký rozlomený menhir, nejv?tší v Evrop?. Poté p?ejedeme do CARNACU , kde jsou unikátní ?ady menhir?, jde o jedno z nejúchvatn?jších a nejv?tších naleziš? megalitických památek ve sv?t? s tém?? 3.000 menhiry. Na zpáte?ní cest? se zastavíme v PONT AVEN, romantickém m?ste?ku, které p?itahovalo um?lce v 19.stol. Poslední zastávkou bude CONCARNEAU, významný rybá?ský p?ístav s opevn?ným centrem na ostr?vku.
 7. Den: Ráno již odjezd z Benodet nap?í? Bretaní k národní památce, klášteru MONT ST.MICHEL . Opevn?né románsko-gotické opatství na žulovém ostr?vku uprost?ed mo?ských pís?in v zátoce pat?í k nejnavšt?vovan?jším památkám Francie. Místo je rovn?ž proslulé velkým rozdílem hladiny mo?e mezi p?ílivem a odlivem. Prohlídka kláštera i p?ilehlých uli?ek. Odjezd z Bretan? a ubytování v hotelu.
 8. Den: Návšt?va oblasti bitvy o Normandii za 2. sv?tové války. ARROMANCHES - Muzeum vylod?ní, poz?statky p?ístavu MULBERRY a zastávka na americkém h?bitov? v COLLEVILLE-SUR-MER. Po prohlídkách již odjezd sm?r ?R.
 9. Den: P?íjezd do Prahy ráno.

Ubytovnání

Neuvedeno

Doprava

Autobusem

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
18. 6. - 26. 6.9 dní10 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí10 990,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 1x snídan? - p?i ubytování v hotelu
 • dopravu autobusem
 • 6x ubytování (5x nocleh v mobilhomech - dvoul?žkové ložnice se spole?ným p?íslušenstvím a s možností va?ení, 1x v hotelu)

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj (na vyžádání v CK)

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?