Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Ukrajina - Hali? a Podkarpatská Rus

Zakarpatská Ukrajina má pro nás zvláštní kouzlo sp?ízn?nosti. Turisty láká hlavn? na úžasnou p?írodu, romantickou samotu a nádherné scenérie evokující pov?st o Nikolu Šuhaji loupežníkovi. Hali? bývala sou?ástí Rakousko-Uherska a byla záhadným sv?tem chasidských Žid?, kte?í žili v každém m?ste?ku. Stala se tak svérázným centrem židovské kultury.

Program

 1. Den: Odjezd ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Cestou polskou Hali?í se vydáme na prohlídku historického m?sta PRZEMYSL. M?sto mnoha kultur, se sv?tskými a sakrálními památkami. Vévodí jim ?áste?n? gotická a barokní katedrála se zázra?nou alabastrovou soškou Matky Boží Jackové z 15. stol. P?ekro?ení ukrajinských hranic. Nocleh ve Lvov? .
 3. Den: Prohlídka hali?ské metropole, západoukrajinského m?sta LVOV , které má více než 700 let dlouhou historii (UNESCO). Jedine?né historické centrum s katolickými, pravoslavnými, ?eckokatolickými i arménskými kostely, Lvovská opera, nám?stí. P?ejezd venkovem na prohlídku ?eckokatolického kláštera v UNIVU u Lvova , který je jedním z nejnavšt?vovan?jších poutních míst Ukrajiny.
 4. Den: Pr?jezd p?vabným ukrajinským venkovem do oblasti Karpat. Po stopách legendárního Nikoly Šuhaje loupežníka se vydáme do starobylé st?ediskové vesnice KOLO?AVA, ležící v odlehlém kraji Karpat mezi Gorgany a poho?ím Krásna. Zde navštívíme starý d?ev?ný kostel, u kterého jsou hroby zast?elených ?etník?. Dále navštívíme muzeum Ivana Olbrachta a další místa spojená se jménem slavného hrdiny. Zastávka a procházka u pov?stmi op?edeného SIN?VIRSKÉHO JEZERA ležícího uprost?ed Národního parku a p?edstavujícího nejvýše položené jezero Zakarpatí.
 5. Den: Nenáro?ná procházka ke krásnému vodopádu ŠIPUT, nejv?tšímu kaskádovitému vodopádu v Zakarpatí. Výjezd lanovkou a procházka v POLONIN? BORŽAVA, odkud se naskýtají p?kné výhledy do okolní krajiny. Tato ?ást Ukrajiny je nám velice blízká, jelikož byla sou?ástí prvorepublikového uspo?ádání ?eskoslovenska. Horské svahy jsou pokryty hustými, p?evážn? bukovými lesy. Vrcholové partie jsou holé a využívají se jako pastviny.
 6. Den: Zastávka u st?edov?ké pevnosti v MUKA?EVU, odkud se otevírá p?kný pohled na m?sto. Prohlídka hlavního m?sta Zakarpatské Ukrajiny UŽGORODU. V opraveném centru m?sta je židovská synagoga a univerzita s botanickou zahradou. Navštívíme zde skanzen s d?ev?nými budovami posbíranými z celého Zakarpatí, pevnost, kostely i synagogu. Je zde také možnost výhodných nákup?. V podve?er odjezd do ?R.
 7. Den: Návrat do ?ech v dopoledních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
1. 7. - 7. 7.7 dní7 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí7 990,-
20. 7. - 26. 7.7 dní7 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí7 990,-

Cena zahrnuje

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • pr?vodce
 • 4x ubytování v hotelu s polopenzí
 • doprava autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?