Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Porto, víno, památky a ?eka Douro

?íká se, že návšt?va druhého nejv?tšího portugalského m?sta Porta je vždy pro návšt?vníka, který sem zavítal poprvé, ne?ekan? p?íjemným p?ekvapením. A do n?kterých m?st se musíte vracet, aby vás pustila k sob?. Staré Porto je p?vabn? naskládané na prudkých svazích nad ?ekou Douro. Mosty p?es ?eku jsou tou nejv?tší portskou dominantou, klenou se sebev?dom? nad údolím. A portské víno?..Ochutnejte sami. CK si vyhrazuje právo zám?n ?ástí programu nebo sm?ru jízdy lodi vzhledem k úpravám letového ?ádu a zm?nám v doprav?.

Program

 1. Den: Odlet z ?R odpoledne, p?ílet do Porta , ubytování.
 2. Den: PORTO (UNESCO), vyhlídkovým busem za památkami i výhledy: katedrála Sé z 12. stol., v?ž Torre dos Clerigos, pláže Matosinhos, Palacio de Cristal s p?ekrásnými zahradami (8ha zahradní architektura) s nádhernými výhledy na m?sto a ?eku, výtahem nebo p?šky do rybá?ské ?tvrti Ribeira (UNESCO), Palácio de Bolsa, výhledy na slavný most Ponte Dom Luis I., fakult.cesta lodí pod 6ti mosty až k ústí do mo?e, náb?eží ?tvrti Villa Nova de Gaia s rybá?skými lo?kami, místní delikatesy ve stylové tržnici, možnost výjezdu lanovkou s pohledy na Monsteiro da Serra do Pilar a na m?sto, exkurze do výrobny proslulých vín porto s ochutnávkou, ve?erní náb?eží s možností ve?e?e.
 3. Den: Indiv. program v PORTU nebo fakult. celodenní výlet v okolí ?eky Douro (UNESCO) busem a lodí s ob?dem, z centra Porta busem a dále cesta kouzelnou krajinou po ?ece Douro do m?sta AMARANTE, historické m?ste?ko na ?ekou Douro s jedine?nou bazilikou sv. Gonçalo. Centrum vina?ské oblasti PROVESENDE, historická vesni?ka. Malebnou krajinou s výhledy na neuv??iteln? strmé svahy porostlé vinicemi a vina?skými usedlostmi. PINHAO - stylové nádraží s azulejos, ob?d (místní kuchyn?), projíž?ka lodí (50min.), exkurze na vina?ství s ochutnávkou DOC Douro. P?ejezd do Regua a ve?er návrat busem do Porta podél ?eky Douru. Pro zájemce ve?erní Porto .
 4. Den: Indiv. program v Portu nebo fakult. celodenní výlet busem vinicemi do vnitrozemí regionu Minho a ?eky Douro, známé nejen víny Vinho Verde, exkurze do vina?ství s ochutnávkou, GUIMARÃES (UNESCO), m?sto považované za kolébku portugalského národa, hrad Castelo de Saõ Miguel, kostel Nossa Senhora da Oliveira s olivovníkem ze 14 stol. BRAGA , jedno z nejstarších portugalských m?st. Dle ?asu i barokní klenot BOM JESUS DO MONTE, poutní místo zasazené do zelen? nad m?stem, historická lanovka podél k?ížové cesty, procházky v rozsáhlém parku. Návrat do Porta a ve?erní m?sto a fakult. ve?e?e.
 5. Den: PORTO - klášter sv. Františka, možnost projíž?ky vyhlídkovou historickou tramvají nebo indiv. ob?d na rozlou?enou. Transfer na letišt? a odlet do ?R (p?edpokládaný p?ílet do Prahy odpoledne).

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
26. 8. - 30. 8.5 dní17 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí17 990,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 4x snídan?
 • 4x nocleh v hotelu (2l?žkové pokoje)
 • transfer z / na letišt?
 • zpáte?ní letenka Praha - Porto (m?že být s p?estupem v Lisabonu) v?. letištních tax

Cena nezahrnuje

 • p?ípadnou pobytovou taxu, ve?ejnou dopravu, vyhlídkový bus, lod?, lanovky a vstupné (90 €)

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?. výloh a storna
 • výlet místním busem 4.den
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • výlet lodí Douro 3.den

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?