Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Advent v jižním Tyrolsku

Užijete si p?edváno?ní atmosféru v proslun?ném Jižním Tyrolsku a zažijete staré adventní tradice v p?ti nejv?tších m?stech této oblasti. Každé m?sto pe?e vlastní perníky s motivem m?stských symbol?. V Bolzanu mají and?la, Merano má zvon, Brixen ovce, Sterzing v?ž a Bruneck se chlubí hv?zdou. Zdejší váno?ní trhy s pestrou nabídkou produkt? a kuliná?ských specialit pat?í k nejhez?ím a nejromanti?t?jším na sv?t?. Zvláštní atmosféru jim navíc dodává jejich poloha mezi horami.

Program

  1. Den: Odjezd ve ve?erních hodinách po trase Praha (cca 23.00 hod.) – Beroun – Rokycany – Plze?. (Možnost p?istoupit na trase po dohod? s CK.) P?ejezd p?es SRN a Rakousko do Itálie.
  2. Den: V dopoledních hodinách p?íjezd do italského m?sta BRUNECK – jednoho z nejstarších jihotyrolských m?st a centra Pustertalského údolí. Krátká procházka malebným centrem m?ste?ka pod stejnojmenným hradem. Historický st?ed m?sta je plný stánk? se sladkostmi, sva?ákem, ozdobami a suvenýry. Návšt?va p?ekrásného adventního trhu v BRIXENU . Jako symbolický strážce klidu a míru stojí impozantní budova katedrály na nám?stí, kde probíhají váno?ní trhy, které nabízejí mnoho originálních tip? na dárky. Jist? si vzpomenete i na K. H. Borovského, který sem byl poslán do vyhnanství. Možnost návšt?vy biskupského paláce Hofburgu, kde jsou vystaveny ru?n? vyráb?né jesli?ky. Odjezd na ubytování do hotelu. Ve?e?e a nocleh.
  3. Den: Snídan?. Návšt?va slavného láze?ského m?sta MERANA obklopeného prstencem t?ítisícovek. Prohlídka st?edov?kého jádra m?sta a láze?ské promenády. Zdejší váno?ní trhy jsou plné ru?n? zhotovených um?leckých p?edm?t?, místního cukroví a osobité váno?ní atmosféry. Odpoledne nejv?tší adventní trh v Itálii – v hlavním m?st? Jižního Tyrolska BOLZANU . M?sto v údolí ?eky Adiže bylo odedávna k?ižovatkou obchodních cest. P?vabné centrum s ?adou významných st?edov?kých památek a s trojicí gotických chrám?. Na váno?ní svátky zde pe?ou žitný chléb s rozinkami, fíky a sušeným ovocem, kterému se ?íká Zelten. Osv?tlené uli?ky, podloubí a nám?stí st?edov?kého m?sta dodávají oslavám Vánoc nezapomenutelnou atmosféru. Adekvátní kulisu dokresluje majestátní poho?í Rosengarten/Catinaccio. Návrat do hotelu. Ve?e?e a nocleh.
  4. Den: Snídan?. Odjezd na návšt?vu tradi?ního váno?ního trhu, který se koná na Hlavním nám?stí romantického VIPITENA (n?mecky Sterzing). Znakem tohoto jihotyrolského dokonale zachovalého st?edov?kého m?ste?ka s malebnými uli?kami je 46 metr? vysoká v?ž Zwölferturm z roku 1486. Poslední možnost vychutnat si lahodnou italskou kávu p?ed odjezdem dom?. Návrat do ?R do p?lnoci.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
12. 12. - 15. 12.4 dní3 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí3 990,-

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • 2x ubytování v hotelu
  • 2x polopenzi
  • pr?vodce
  • pojišt?ní lé?. výloh a storna

Fakultativně

  • 1/1 pokoj

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?