Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Írán - velký okruh - letecky

Írán – starov?ká Persie. Kolik starých kultur tudy prošlo a zanechalo zde své výrazné stopy. Poje?te s námi poznat tuto nádhernou a turisty zatím nep?íliš navšt?vovanou zemi s krásnými mešitami, rozlehlými paláci, nádhernými zahradami, nekone?nou pouští, vysokými horami, starov?kými památkami a hlavn? p?íjemnými a pohostinnými lidmi. Zájezd p?ipravila a pr?vodcuje Mgr. Lucie Leikepová. CK si vyhrazuje právo zm?nit po?adí navštívených míst dle místních podmínek. K zájezdu budeme v lednu / únoru po?ádat prezentaci a info sch?zku k víz?m. Zájemce prosíme o nahlášení zájmu v CK.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy do Teheránu (s p?estupem).
 2. Den: P?ílet do Teheránu v no?ních - ranních hodinách, dle ?asu p?íletu ubytování a krátký odpo?inek (v p?ípad? pozd?jšího p?íletu nebude p?ejezd na hotel). Prohlídka moderního hlavního m?sta dnešního Íránu - TEHERÁNU: palác Golestan, National jewels museum – nejv?tší neroz?ezaný diamant na sv?t? Mo?e sv?tla, 34 kilogramový Globe of Jewels, koruny šáh? atd., jedine?ný most pro p?ší Tabia Bridge.
 3. Den: QOM – centrum šíit?, svatyn? Fatimah Masumah (sestra 8. imáma Rézy, nelze vstoupit do interiér? hlavní svatyn? s hrobkou Fatimy), druhé nejposvátn?jší místo v Iránu. KESHAN – krásné a rozsáhlé bohaté tradi?ní domy a lázn?.
 4. Den: Dkon?ení prohlídky KESHANU - krásné zahrady Fin s jezírky. ESFAHÁN – bývalé hlavní m?sto safíjovské ?íše, arménská katedrála Vank (v Esfahánu je 13 k?es?anských obcí), slavné mosty p?es ?eku Zayandeh.
 5. Den: Dokon?ení prohlídky ESFAHÁNU - nádherné nám?stí Maidán Emám (UNESCO), Šáhova mešita, mešita šejka Lotfolláha, paláce Ali Qapu a Chehel Sotún, volno na nákupy na bazaru apod. Pro zájemce možnost výjezdu lanovkou do hor nad Esfahánem, zajímavá pouštní horská krajina, výhledy...
 6. Den: Cestou do pouštních oblastí se zastavíme ve starobylém m?st? NAIN, kde si prohlédneme mešitu Jamme. CHAK CHAK – nádherné místo v poušti, stále funk?ní oh?ový zoroastriánský chrám.
 7. Den: YAZD – poslední výspa p?ed nekone?nými poušt?mi, centrum zoroastriánského náboženství, chrám ohn? Ateshkadé, V?že ml?ení, typické kupolovité pouštní domy s desítkami badgír? (v?tracích v?ží), procházka starým centrem Yazdu, mešita Jámé.
 8. Den: Ráno odjezd do PASARGÁD (UNESCO) - hlavní m?sto Perské ?íše za Kýra II. Velikého (zakladatel achajmenovské dynastie), hrobka Kýra II. Velikého. P?ejezd do Shirázu.
 9. Den: NAGHST-E ROSTAM – 4 impozantní hrobky perských achajmenovských král? (období 5.stol.p?.n.l.) vytesané do skal. PERSEPOLIS (UNESCO) – achajmenovské sídlo pat?í k nejp?sobiv?jším starov?kým míst?m v P?ední Asii, Palác Apadana, Sí? 100 sloup?, Brána všech národ? s ok?ídlenými býky, hroby perských vládc?, monumentální reliéfní výzdoba. Za?átek prohlídky SHIRÁZU - starobylý bazar Vakil a komplex mešity a lázní Vakil. Relaxace v zahradách v areálech hrobek dvou básník? – Háfeze a Sa’dího.
 10. Den: SHÍRÁZ - m?sto básník?, vzd?lání, slavík?, r?ží a kdysi i vína. Hlavní pozoruhodností Shirázu jsou velké mešity, n?které z nich si samoz?ejm? také prohlédneme. Na záv?r rozlehlé zahrady ráje Bagh-e Eram. P?elet do Ahvazu.
 11. Den: TCHOGA ZAMBIL (UNESCO) - nejlépe dochovaný (a zárove? jediný) elamitský stup?ovitý chrám - zikkurat - v Íránu (13. stol.p?.n.l., dochovaly se t?i stupn?). Královské m?sto SÚSY, jedno z hlavních m?st Perské ?íše, údajný hrob proroka Daniela i poz?statky sídelního achajmenovského paláce. Historické vodní mlýny v SUSHTARU (UNESCO) z doby Sásánovc? (?ímské období).
 12. Den: P?ejezd poho?ím Zagros do oblasti Khoramabadu. Jedny z nejkrásn?jších sásánovských reliéf? v Iránu - TAGH E-BOSTÁN. Nocleh v Bisotunu nebo v Kermanshahu.
 13. Den: BISOTUN (UNESCO) - skalní reliéfy a nápisy Dareia I., karavanseraj aj. Klínopisné nápisy na skále v GANJNAME v krásném horském prost?edí. HAMADAN – starov?ká Ecbatana, jedno z nejstarších m?st na sv?t?, hrobka biblické Ester, hrobka nejv?tšího u?ence islámského sv?ta Avicenny.
 14. Den: TAKHT-E SOLEJMAN (UNESCO) – jedna z nejvýznamn?jších archeologických lokalit v Íránu, leží v nadm. výšce 2 070 metr?, tzv. „Šalamoun?v tr?n“, rozsáhlé rozvaliny m?sta na b?ehu jezera, krásné výhledy. Výstup na Zendan-e Soleyman - "Salamounovo v?zení" - vysoký kužel zvedající se nad Takht-e Solejman s výhledy do krajiny. Dojezd na ubytování do Zanjanu.
 15. Den: P?ejezd do SOLTANIYE (UNESCO) – hlavní m?sto ilchánských Mongol?, mauzoleum sultána Oljaitu (kopule mauzolea pat?í k nejv?tším na sv?t?, výstup do kopule). QAZVIN - hlavní m?sto Íránu za Kádžárovské dynastie, stavby z této doby i jeden z nejkrásn?jších íránských bazar?. Dojezd do Teheránu.
 16. Den: Brzy ráno (m?že být i v no?ních hodinách p?edchozího dne) odjezd na letišt? a odlet z Teheránu zp?t do ?R.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
4. 4. - 19. 4.16 dní49 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí52 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • vstupy dle programu
 • 14x polopenzi
 • pr?vodce a místního pr?vodce
 • 13-14x ubytování (dle ?asu letu) v hotelu (2l?žk. pokoje s vlast. p?íslušenstvím)
 • CK si vyhrazuje právo zm?nit po?adí navštívených míst dle místních podmínek.
 • leteckou dopravu Praha - Teherán - Praha (s p?estupy)
 • letištní taxy
 • vnitrostátní let Shiraz - Ahvaz
 • kompletní dopravu autobusem nebo minibusem (dle po?tu klient?) po Íránu

Cena nezahrnuje

 • cena nezahrnuje bakšišné / spropitné ve výši cca 60 USD / os.
 • vízum (o podrobnostech k vy?ízení víza Vás budeme v?as informovat), ideální je zú?astnit se info sch?zky, která prob?hne nejspíše b?hem února 2020.

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení, na vyžádání v CK (je nutno ov??it kapacitu, v oblasti Ahvazu a Dezfulu negarantujeme 1/1 pokoje z d?vod? menších hotel? a menšího po?tu 1/1 pokoj?)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?