Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Turecko - Kappadokie s p?ší turistikou

– za p?írodními krásami st?edního Turecka Vracíme se do naší oblíbené destinace a p?ipravili jsme pro vás velmi zajímavý program s p?ší turistikou, zam??ený na poznání nejkrásn?jších p?írodních míst st?edního Turecka – oblasti slavné Kappadokie. Projdete romantická údolí s neskute?nými skalními útvary a mnoha do skal vytesanými kostely. Uvidíte n?kolika patrové podzemní m?sto. Nádherné fresky v kostelích nejenom v Open Air Museum v Göreme, ale na mnoha dalších místech. Pro omezení dlouhých p?ejezd? jsme do programu za?adili dva vnitrostátní lety, které nám spoustu ?asu i ujetých kilometr? navíc ušet?í. Göreme je centrem Kappadokie, je zde nejvíce zajímavostí a mezi zahrani?ními návšt?vníky je oblíbeno pro blízkost jednotlivých p?írodních i kulturních zajímavostí. Turistika je v?tšinou na 3-5 hodin každý p?ší výlet, n?kdy jsou b?hem jednoho dne za?azeny dva p?ší p?echody. Jedná se o normální p?ší turistiku, n?kdy jsou prudší sestupy do údolí, ale p?evýšení není velké. V p?ípad? nep?íznivého po?así si CK vyhrazuje právo na zm?nu programu dle aktuální situace. N?který den brzy ráno možnost letu balonem (cca 1 hod. let, cena cca 250 Eur / os.) nad nejkrásn?jšími místy Kappadokie. Let balonem doporu?ujeme, jedná se o nezapomenutelný zážitek, který Vám umožní prohlédnout si fascinující krajinu Kappadokie z výšky. Nutná rezervace p?edem v CK, nejpozd?ji do 20.12.2019, platba na míst?. P?esto nem?žeme garantovat uskute?n?ní letu balonem. Let se uskute?ní pouze za p?íznivých pov?trnostních podmínek – to, jestli balony vzlétnou nebo ne, stanovují spole?nosti operující lety balonem, nelze to nijak ovlivnit. Zárove? nem?žeme ovlivnit, zda všechny lety nevykoupí velké asijské cestovky, které jsou ochotny za let balonem zaplatit výrazn? vyšší ?ástky než cestovatelé ze Západu. Zájezd p?ipravila a pr?vodcuje Mgr. Lucie Leikepová.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy do Istanbulu, vnitrostátní let Istanbul – Nev?ehir, nocleh.
 2. Den: Úvodní seznámení s krajinou Kappadokie a leh?í p?ší trasy na seznámení s terénem. Pr?chod údolím IBRAHIMPASA a procházka starým centrem ORTAHISARU. Projdeme n?kolika údolími v ZELVE, kde spole?n? koexistovali k?es?ané a muslimové. PA?ABAG, kde se nacházejí nejzajímav?jší h?ibovité skalní útvary. Nedaleko odtud si ješt? prohlédneme fotogenické útvary v DEVRENT VALLEY.
 3. Den: GÖREME (UNESCO) – jedna z nejv?tších p?írodních zajímavostí v Turecku, kde byl v sope?ných tufech deš?ovou vodou vymodelován pohádkový barevný sv?t skalních v?ží, ve kterých lidé vyhloubili ?ady kostel? s freskovou výzdobou. První seznámení s Göreme, které se považuje za srdce Kappadokie . Ráno pr?chod „MALÝM ÚDOLÍM LÁSKY“ na okraji Göreme s krásnými v?žovitými útvary a výstup na vyhlídku nad údolím Göreme a naše putování bude pokra?ovat do turisty opomíjeného údolí ZEMI, kde najdeme ticho a klid, tufové útvary, holubníky i skryté skalní kostely. Odpoledne prohlídka GÖREME OPEN AIR MUSEUM s kostely s nádhernými freskami, pod patronací UNESCO.
 4. Den: Tento den v?nujeme p?šímu pr?chodu n?kolika krásnými kapadockými údolími v oblasti RED VALLEY a ÇAVU?INU. Putování za?neme v PA?ABAG, vystoupáme do svah? tabulové hory AK DAG a budeme pokra?ovat do staré vesnice ÇAVU?IN s jeskynními obydlími a dochovanou ?ástí obrovského kostela sv. Jana. Poté budeme p?echázet nejkrásn?jší ?ástí RED VALLEY a to ?ástí ozna?ovanou jako ROSE VALLEY s pohádkovými komíny, kostely s freskovou výzdobou, vinicemi. Posedíme u ?aje nebo ?erstvého džusu. Pr?chod velmi zajímavou ?ástí MESKENDIR VALLEY a RED VALLEY, kterými dojdeme p?es ?adu nádherných míst na panoramatickou terasu s vyhlídkou do dalekého okolí pod horou AK DAG, tabulovou / stolovou horu, která ohrani?uje tuto centrální ?ást Kappadokie . Tento den se jedná o v podstat? celodenní turistiku, p?erušenou ob?dem v oblasti Çavu?inu.
 5. Den: Turistika v jednom z nejkrásn?jších údolí Kappadokie ÇAT VALLEY, kde se nachází množství holubník?, vytesaných do kolmých tufových skal. Na záv?r údolí se p?ijde do rozsáhlého komplexu skalního m?sta AÇIKSARAY se skupinami klášter?, kostel? a obytných prostor. Freskami bohat? zdobený kostel sv. Jana v GÜL?EHIRU. Odpoledne jedine?né podzemní m?sto Kaymakli, které m?lo 8 podzemních pater. Foto zastávka u kráterového JEZERA NAR. P?ejezd do GÜZELYURT.
 6. Den: Turistika v KA?ONU IHLARA s n?kolika zajímavými k?es?anskými kostely vytesanými do skal, pr?chod 8 km dlouhým nejzajímav?jším úsekem ka?onu. Poté nádherná skalní katedrála a skalní m?sto SELIME. GÜZELYURT - trosky romantického kláštera, malá podzemní m?sta.
 7. Den: Jeden z nejkrásn?jších skalních klášterních komplex? s nejlepšími freskami v rámci celé Kappadokie ESKI GÜMÜ?LER. Nádherné ÚDOLÍ SOGANLI, kde se nachází množství starých kostel? a klášter? s freskovou výzdobou, jedno z nejmalebn?jších a velmi málo navšt?vovaných míst, ležící na okraji Kappadokie , mimo obvyklé turistické trasy, kde se projdeme hned dv?ma údolími se zajímavými kostely a kláštery i malebnými skalními útvary.
 8. Den: Dokon?ení prohlídky nejkrásn?jších kapadockých údolí. Pr?chod Údolím lásky – LOVE VALLEY na okraj Uçhisaru. Ukázka tradi?ního zpracování onyxu, výroba šperk? z místních drahých kamen? (tyrkys, sultanit...). UÇHISAR – nejvýše položená pevnost v Kappadokii , pr?chod starým skalním m?stem, výhledy na údolí Göreme, nákupy suvenýr? v místních krámcích. Pr?chod PIGEON VALLEY – Údolím holubník?, které ve své druhé ?ásti p?ipomíná svými mohutnými skalními st?nami Grand Canyon – do Göreme a prohlídka n?kolika kostelík? a falických v?ží v této okrajové ?ásti m?ste?ka. K ve?eru výstup na vyhlídku nad Göreme, západ slunce (podle po?así uskute?níme již n?který den d?íve).
 9. Den: Odlet p?es Istanbul zp?t do ?R. CK si vyhrazuje právo p?ehodit dny programu dle aktuální situace a v p?ípad? nep?íznivého po?así.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Plná penze

Termíny

DatumDélkaCena od
2. 5. - 10. 5.9 dní32 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí34 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • ?eského a tureckého pr?vodce
 • veškeré transfery dle programu (v?tšinou mikrobusy)
 • leteckou dopravu Praha – Istanbul – Nev?ehir a zp?t
 • 7x plnou penzi (lehké ob?dy b?hem jednotlivých výlet?) v?etn? vody a ?aje
 • 8x ubytování v hotelích ve 2l?žk. pokojích (3x hotel v Avanosu nebo v Uchisaru - v?tšinou se jedná o jeskynní hotel, 3x 3* hotel v Göreme, 2x rodinný hotel v Güzelyurt - mohou být i 2-3 hotely - podle velikosti skupiny)

Cena nezahrnuje

 • spropitné pro místního ?idi?e a pr?vodce

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna do 40 000 K?

Slevy

 • N?který den brzy ráno možnost letu balonem (cca 1 hod. let, cena cca 180-200 Eur / os.) nad nejkrásn?jšími místy Kappadokie. Let balonem doporu?ujeme, jedná se o nezapomenutelný zážitek, který Vám umožní prohlédnout si fascinující krajinu Kappadokie z výšky. Nutná rezervace p?edem v CK, nejpozd?ji do 20.12.2019, platba na míst?. P?esto nem?žeme garantovat uskute?n?ní letu balonem. Let se uskute?ní pouze za p?íznivých pov?trnostních podmínek – to, jestli balony vzlétnou nebo ne, stanovují spole?nosti operující lety balonem, nelze to nijak ovlivnit.

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?