Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Slovinsko - p?írodní krásy, památky i koupání v lázních Laguna

Tento nový zájezd Vám nabízí ve volném ?ase možnost koupání v jedine?ných bazénech lázní Laguna. M?žete relaxovat v 7 bazénech a n?kolika ví?ivkách s mo?skou vodou teplou 30°C p?ímo na b?ehu mo?e a s výhledem na Jadran. Jedná se o nejv?tší bazénový komplex s oh?ívanou mo?skou vodou na slovinském pob?eží (plocha p?es 1000 m2). V p?ípad? probíhajících rekonstrukcí m?že být vnit?ní ?ást bazén? uzav?ena.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Ráno p?íjezd do Slovinska. Zastávka v úchvatném poho?í JULSKÉ ALPY . Pr?chod krásnou sout?skou VINTGAR, po m?stcích a lávkách, nad dravou ?í?kou. Poté prohlídka m?ste?ka BLED s na skále postaveným hradem a krásným výhledem na BLEDSKÉ JEZERO i okolní skalnaté štíty. Dojezd na ubytování do Portorože .
 3. Den: Dopoledne procházka do historického centra PIRANU , který Vás okouzlí úzkými uli?kami, romantickými nám?stími, katedrálou na vrcholku kopce, nádhernými vyhlídkami aj. Ne nadarmo je Piran nazýván nejkrásn?jším p?ímo?ským m?stem Slovinska, sv?j vzhled získalo v benátské dob?. Odpoledne volno ke koupání v mo?i nebo v bazénech – 7 bazén? s mo?skou vodou teplou 30°C a s výhledem na mo?e.
 4. Den: Celodenní výlet za krásami Slovinska. Ráno odjezd do krasové jeskyn? ŠKOCJANSKE JAME (zapsané na sv?tové d?dictví UNESCO), kde vytvo?ila ?eka Reka obrovský jeskynní ka?on, jehož st?ny padají tém?? 100m do hloubky. Dále prohlídka národního h?eb?ína v LIPICI s krásnými, inteligentními, bílými ko?mi. Odpoledne navštívíme významný p?ístav KOPER , kde je p?íkladn? zrestaurován st?edov?ký st?ed m?sta a úzké uli?ky, staré domy i paláce jsou svázány svou minulostí s Benátkami.
 5. Den: Pobyt u mo?e nebo koupání v bazénech. Pro zájemce výlet do Itálie. Návšt?va m?sta TERST, jednoho z nejvýznamn?jších m?st rakouské monarchie s ?adou krásných palác? v?etn? radnice. Zámek MIRAMARE s p?ekrásným parkem. Zámek je spojen zejména s osobou rakouského arcivévody a mexického císa?e Maxmiliána.
 6. Den: Dopoledne p?ší výlet na vyhlídku na historické saliny SE?OVLJE (chrán?ná p?írodní památka), kde se rozprostírá obrovská laguna protkaná zdmi a kde uvidíte vyhlídky na historické saliny. Prost?ednictvím kanál? se zde dopravuje mo?ská voda do solných nádrží. Na POLOOSTROV? SE?A se také nachází galerie pod širým nebem – park Forma Viva s plastikami moderních um?lc?. Cestou zp?t procházka p?es letovisko PORTOROŽ. Odpoledne volno ke koupání.
 7. Den: Návšt?va jedine?né POSTOJENSKÉ JESKYN? , která je druhou nejv?tší zp?ístupn?nou jeskyní v Evrop? (oslnivá krápníková výzdoba, v rámci prohlídky jízda podzemním vlá?kem). PREDJAMSKI GRAD - hrad vyr?stající ze skalního masivu, který využívá i jeskynního systému. Prohlídka malebného centra metropole LUBLA?, kterému dominuje hrad a kterému vtiskl secesní tvá? významný architekt Jože Ple?nik. Odjezd do ?R.
 8. Den: P?íjezd do Prahy v ranních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
24. 6. - 1. 7.8 dní11 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 990,-
29. 6. - 6. 7.8 dní11 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 990,-
25. 8. - 1. 9.8 dní11 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 990,-

Cena zahrnuje

 • vstup do Mo?ské Laguny (v p?ípad? zpožd?ní probíhající rekonstrukce m?že být vnit?ní ?ást bazén? uzav?ena)
 • 5x polopenze
 • pr?vodce
 • 5x ubytování v hotelovém resortu (2l?žkové pokoje s vlastním p?íslušenstvím)
 • doprava autobusem

Cena nezahrnuje

 • Lipica – prohlídka h?eb?ína ve skupin? od 20 osob s p?ekládaným výkladem cca 1 hod. – nutno nahlásit zájem o prohlídku p?edem v CK kv?li rezervaci (cena cca 20 € / os., platba na míst?)

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • pokoj s balkonem (omezený po?et), cena je ú?tována na osobu

Slevy

 • sleva 55+ v termínu 24.6.-1.7.

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?