Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Turecké západní pob?eží - letecky

Náš zájezd do Turecka sm??uje do oblasti klenot? antiky jako jsou starov?ká m?sta Pergamon, Efes, Milét aj. a p?kných pláží v oblasti jednoho z nejvyhlášen?jších letovisek západního pob?eží Turecka, Kusadassi. V pr?b?hu zájezdu do Turecka také navštívíte metropoli Istanbul, tzv. "bavln?ný zámek" Pamukkale a jiné zajímavosti západní ?ásti Malé Asie.

Program

 1. Den: V ranních hodinách odlet s pr?vodcem z Prahy do ISTANBULU, transfer z letišt? a první seznámení se Starým m?stem a uli?kami Zlatého rohu. Ubytování a ve?e?e v centru m?sta.
 2. Den: ISTANBUL, celodenní prohlídka m?sta s úžasnou atmosférou. Prohlídku m?sta za?neme ve ?tvrti Sultanahmet (UNESCO), na míst? starého byzantského sídlišt?, zde je „starý Istanbul“. Hagia Sofia nejp?sobiv?jší památka starého Istanbulu „chrám Boží moudrosti“, Modrá mešita s šesti krásnými minarety, Hippodrom, palác Topkapi, plný um?leckých poklad? mimo jiné i nádherných kachlí z Izniku aj. Ve?e?e v centru m?sta, návrat na hotel.
 3. Den: Odjezd k pr?livu DARDANELY – p?eplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie a pokra?ujeme do starodávné TRÓJE (UNESCO), k prohlídce jedné z nejslavn?jších sv?tových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - D?m vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyn? Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování u mo?e v oblasti Ayvaliku.
 4. Den: Ráno odjedeme k návšt?v? velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO), shlížející z návrší na novodobou Bergamu, jedna z nejp?sobiv?jších památek v Turecku. Prohlídka antického m?sta z 2. stol. p?. n. l. Akropole - p?sobivé a neoby?ejné divadlo vystav?né v 3. století p?ed Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Traján?v chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období ?íma, Di?v oltá?, Asclepion – starodávné léka?ské centrum, Asclepi?v chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti s krásnou starou bazilikou sv.Jana, která údajn? ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na b?ehu Egejského mo?e v oblasti KU?ADASI.
 5. Den: Pobyt u mo?e, individuální volno – možnost návšt?vy centra Ku?adasi.
 6. Den: Nejzachovalejší antické m?sto východního St?edomo?í EFES (UNESCO), bývalé významné obchodní st?edisko, z?íceniny starov?kého m?sta s poz?statky jednoho ze sedmi div? sv?ta Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadrián?v chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolep?jší ulice v Efesu, antické Velké divadlo, Slavi?í vrch, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prost?edí národního parku. MILÉT, významné starov?ké m?sto s Velkým divadlem, agorou a lázn?mi císa?ovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císa?e Marka Aurelia. DIDYMA, slavná starov?ká v?štírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na ubytování.
 7. Den: Pobyt u mo?e, individuální volno – možnost fakult. výletu na OSTROV SÁMOS nebo plavba kolem pob?eží.
 8. Den: Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamn?jších archeologických naleziš? v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. HIERAPOLIS (UNESCO), bývalé vznešené antické m?sto s divadlem, lázn?mi a rozsáhlou antickou nekropolí. PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka t?pytiv? bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavln?ný zámek“. Ubytování v okolí Pamukkale.
 9. Den: Ráno odjezd do ISTANBULU, odpoledne návšt?va Velkého bazaru – Kapalı Çar?ı, spletité st?edov?ké centrum, 4500 obchod? pohromad? s mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. Ubytování v Istanbulu, ve?e?e v centru m?sta.
 10. Den: Dokon?ení prohlídky m?sta, dle ?asových možností a v závislosti na let. ?ádu individuální volno. Transfer na letišt? a odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
22. 5. - 31. 5.10 dní25 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí25 390,-
18. 9. - 27. 9.10 dní25 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí25 390,-

Cena zahrnuje

 • 9x snídani
 • 6x ve?e?i
 • pr?vodce
 • 9x ubytování v hotelu*** (2l?žk. pokoje s p?íslušenstvím) (z toho 4x u mo?e v Kusadassi)
 • trajekt p?es Dardanelskou úžinu
 • dopravu lux. klim. busem v Turecku
 • leteckou dopravu Praha – Istanbul – Praha v?. let. tax
 • transfery z/na letišt?

Cena nezahrnuje

 • spropitné
 • cena zájezdu nezahrnuje pobytovou taxu, platí se na míst?

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 40 000 K?
 • 1/1 pokoj (povinný p?i nedoobsazení)

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?