Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Skvosty Štýrska a Burgenlandska + termální lázn? Bük

Náš nový poznávací zájezd do Rakouska a Ma?arska je nabitý mnoha zajímavými památkami i p?írodními zajímavostmi. Budete se také moci projet želeni?ní dráhou Semmerign, která byla zapsána na seznam UNESCO. Nevynecháme ani koupání v termálních lázních Bük a p?ilehlá zajímavá místa. Prohlídka lázní Bad Blumau není garantována, závisí na jejím potvrzení vedením lázní v daném dni.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Ráno prohlídka rakouského m?sta GRAZ (Štýrský Hradec) - metropole Štýrska, která byla mezi hlavními centry vlády Habsburk?. P?vabné historické jádro Alstadt je zapsáno na seznamu kulturního d?dictví UNESCO a nyní je p?em?n?no v malebnou p?ší zónu. M?žete obdivovat harmonické prolínání gotiky, renesance, baroka a moderní architektury p?i p?ší prohlídce i užít si výhledy z vrcholku Schlossberg. Pr?jezd typickou malebnou štýrskou krajinou k HRADU RIEGERSBURG. Prohlídka exteriéru hradu, z jehož nádvo?í je nádherný výhled do okolní krajiny. Zastávka u lázní BAD BLUMAU, které jsou mistrovským dílem FriedensreichaHundertwassera. P?ejezd na ubytování do ma?arských LÁZNÍ BÜK .
 3. Den: Ráno ŽELEZNI?NÍ DRÁHA SEMMERING - první skute?ná horská dráha na sv?t? vedoucí dramatickou krajinou, n?kolika tunely a p?es ?adu odvážných viadukt? pr?smykem SEMMERING ve výšce 897 m. Jako významná technická památka byla tra? zapsána do seznamu UNESCO. Vycházka na vyhlídku Doppelreiterwarte, odkud se naskýtá pohled na ?ást trati a n?které z viadukt?, cesta vlakem (není v cen?, platí se na míst? v Eurech). Odpoledne návšt?va rakouského m?sta EISENSTADT, které je metropolí Burgenlandska a nachází se zde d?m Josefa Haydna a ZÁMEK ESTERHÁZY - jeden z nejkrásn?jších barokních zámk? v Rakousku (Zrcadlová sí?, Malý ?ínský salón, koncertní Haydn?v sál aj.).
 4. Den: Výlet k NEZIDERSKÉMU JEZERU , jehož zna?ná ?ást je národním parkem s p?knou p?írodou plnou ojedin?lých druh? rostlin a více než 300 druh? ptactva, prohlídka romantických m?ste?ek blízko jezera. Prohlídka MORBISCH AM SEE – malebná vesni?ka, ve které se vyrábí výte?né bílé víno. Úzké uli?ky s bílými dome?ky, které jsou ov?šené kv?tinami, tvo?í romantická zákoutí. Okružní vyhlídková plavba po jeze?e (platby na míst? v Eurech) s nádhernými zákoutími národního parku NEUSIEDLERSEE. RUST - p?vabné m?sto se zachovalým historickým jádrem s ?adou renesan?ních a barokních budov. Odpoledne zastávka v ŠOPRONI - nejkrásn?jším st?edov?kém ma?arském m?st?, p?ipomínajícím svojí gotickou a barokní architekturou ?eský Krumlov.
 5. Den: Pobyt v TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH BÜK nebo fakultativní výlet – KLÁŠTER PANNONHALMA – jeden z nejv?tších kulturních skvost? Ma?arska, zapsaný na seznam sv?tového kulturního d?dictví UNESCO. Toto benediktinské opatství se pyšní skvostnými interiéry. Cestou zp?t zastávka v m?ste?ku GYÖR .
 6. Den: P?ejezd do rakouských Alp – rakouského národního parku ÖTSCHER-TORMÄUER. P?ší vycházka divokou alpskou krajinou sout?sek („OTCOVY P?ÍKOPY“), pe?ejí a vodopád? (vodopád LASSINGFALL). Návšt?va poutního místa MARIAZELL. P?íjezd do Prahy v pozdních ve?erních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
7. 7. - 12. 7.6 dní7 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí7 390,-

Cena zahrnuje

 • 4x snídan?
 • 3x ve?e?e
 • 4x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • doprava autobusem
 • pr?vodce

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • výlet 5. den (uskute?ní se od 20 osob)

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?