Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Bulharsko, Makedonie, ostrov Thassos a severní ?ecko

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy, no?ní p?ejezd p?es Ma?arsko a Rumunsko do Bulharska.
 2. Den: Celodenní prohlídka hlavního m?sta Bulharska SOFIE - kostel Alexandra N?vského, chrám sv. Sofie, Národní divadlo, kostely sv. Petky, sv. Ned?le a sv. Ji?í, Archeologické muzeum s jedine?nými sbírkami dokládajícími dlouhou a bohatou historii zem? aj. Dojezd na ubytování, nocleh.
 3. Den: Snídan?. P?ejezd do POHO?Í RILA k nejv?tší a nejslavn?jší bulharské památce, RILSKÉMU KLÁŠTERU (UNESCO), který v 10. stol. založil nejvýznamn?jší bulharský sv?tec – sv. Ivan. Klášter p?edstavuje nejp?sobiv?jší ukázku architektury epochy národního obrození. BLAGOEVGRAD – místo osídlené již starými Thráky a ?ímany je dnes hlavn? m?stem student? (Americká univerzita v Bulharsku). Centrem m?sta je Ploštad Georgi Izmirliev Makedon?ero s fontánami a budovou Americké univerzity. P?ejedeme do vyhlášeného vina?ského kraje a do m?sta MELNIK (Melnické víno je vyhlášené po celém Bulharsku) – prohlídka m?sta s okouzlující architekturou a panoramaty melnických pískovcových pyramid v poho?í Pirin. Ubytování, nocleh.
 4. Den: Snídan?. Ráno odjezd do ?ecka a pokra?ujeme po ?ecké Makedonii do archeologického areálu FILIPPI – památka na Filipa II. Makedonského, poz?statky v?zení, kde byl držen apoštol sv. Pavel. Uskute?nil se zde první k?est v ?ecku. KAVALA – nejv?tší m?sto východní Makedonie , p?ístav, citadela (hrad) v horní ?ásti nad starým m?stem. Odjezd na trajekt do p?ístavu Keramoti, ?eká nás plavba cca 45 minut kolem ostr?vku Thassopoula do p?ístavního m?sta Limenas na ostrov? THASSOS , ubytování ve studiích.
 5. Den: Ostrov THASSOS - „zelený smaragd Egejského mo?e“, dle ?ecké mytologie sídlo Sirén. Prohlídka letoviska a všech nejv?tších zajímavostí ostrova, nap?. ženský klášter Archand?la Michaela na útesu nad mo?em, hlavní m?sto Limenas (Thassos ) - hlavní m?sto ostrova, kláštery, kouzelné pláže. ALIKI – archeologický areál. Ve?e?e, nocleh.
 6. Den: P?ejezd do SOLUN?. Okružní jízda a prohlídka zajímavostí (Bílá v?ž, kostel sv. Dimitra, Galeri?v oblouk...). P?ejezd do Leptokarie, ve?e?e, nocleh.
 7. Den: Skanzen v podh??í Olympu ST. PANTELEIMONAS, dále METEORA – jedno z nejkrásn?jších míst ?ecka. Ohromí Vás p?írodní scenerie strmých skal, na jejichž pilí?ích jsou postaveny staleté kláštery. Ve?e?e.
 8. Den: Odjezd do PELLY - byla hlavním m?stem Makedonie v dobách jejího nejv?tšího rozkv?tu a zárove? i prvním hlavním m?stem ?ecka. P?sobil zde Aristotelés - u?itel Alexandra Makedonského, který se v Pelle narodil, stejn? jako jeho otec Filip II. V areálu tzv. pellské akropole byly nalezeny jedine?né mozaiky sestavené z neopracovaných oblázk?. EDESSA - známá je p?edevším svými vodopády na ?ece Edesseos. NAUSA – m?sto známé svým vínem Xinomauro (expeduje se do celého sv?ta), exkurse u soukromého vina?e s výkladem a ochutnávkou, možnost nákupu. VERGINA – hrobka makedonských král?. Návrat na ubytování, ve?e?e.
 9. Den: Odjezd do podh??í OLYMPU. Olympské poho?í je nejvyšším v ?ecku, ty?ící se do výšky 2917 m n.m. Výjezd na vyhlídku, odkud shlédnete celé p?ekrásné pob?eží Egejského mo?e. Podhorské m?ste?ko LITOCHORO – krátká prohlídka a procházka ka?onem Enipeas. Posvátné m?sto DION - archeologické vykopávky. Návšt?va tajuplného místa LIFIDRA – magnetická hora. Návrat na ubytování, ve?e?e. Nocleh.
 10. Den: P?ejezd do Makedonie a dále sm?r Bitola, kolem Prespanského jezera. OHRIDSKÉ „MO?E“, jedno z nejstarších jezer na naší planet?, jezero ležící na hranicích Makedonie a Albánie, ?asto se mu p?ezdívá Perla Balkánu, má natolik ?istou vodu, že uvidíte až do hloubky 22 metr? a na vzdálenost 100 metr?. Makedonský monastýr z 10. století proslulý klášter SV. NAUMA (Metod?j?v žák) s vlastní palírnou ko?alky. Fakultativní vyjíž?ka lo?kou k pr?zra?ným pramen?m ?eky ?ERNÝ DRIM. Nocleh.
 11. Den: Snídan?. M?sto OHRID (UNESCO), kde v r. 893 založil sv. Kliment, žák Cyrila a Metod?je, st?edisko ší?ící slovanskou liturgii, a dnes se pyšní mnoha památkami, mezi nejvýznamn?jší pat?í katedrála sv. Sofie z 10.stol., dále je zde monumentální pevnost a d?íve sídlo cara Samuela s 3 km dlouhými hradbami a strážními v?žemi, pozd?ji sídlo pravoslavných biskup?. Nejstarší ohridský kostel SVETI PANTELEJMON, antický amfiteátr starý p?ibližn? 2 tisíce let. Odpoledne odjezd do ?R, sm?r Skopje, Srbsko, Ma?arsko, Slovensko.
 12. Den: P?íjezd do ?R v odpoledních (ve?erních) hodinách.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Ve?e?e

Termíny

DatumDélkaCena od
1. 10. - 12. 10.12 dní13 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 990,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 9x ubytování (hotely, penziony - 2l?žkové pokoje, 2l?žková studia s kuchy?ským koutem)
 • 5x ve?e?e
 • 3x snídan?
 • doprava autobusem

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?