Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč
popis

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Op?t po?ádáme zájezd zam??ený na monumentální krajinu a p?írodní zajímavosti západní Kanady s p?ídavkem tématicky podobných oblastí severozápadního USA. Na této cest? poznáte velkou ?ást ze zdejších nejkrásn?jších p?írodních atrakcí, mezi n?ž pat?í velkolepá údolí sev?ená mezi štíty hor pokrytých i v lét? sn?hem a ledem, ?eky protékající hlubokými ka?ony a sout?skami a bou?ící v mohutných vodopádech ?i pe?ejích, smaragdová ledovcová jezera, ve kterých se odráží okolní horské vrcholky. Navštívíte oblasti se suchou i bujnou vegetací. Budete mít možnost si projít prastaré deštné lesy s obrovskými stromy i lahodnou krajinu horských lu?in, uvidíte mok?iny i v?esovišt?, budete projížd?t prérií a procházet se po plážích. V t?chto kon?inách ješt? stále divoce žijí mnohé druhy zv??e a pták?, je možné potkat srn?í i jelení zv??, losy i soby cariboo, ovci tlustorohou, mývala nebo kojota, p?ípadn? dokonce zahlédnout vládce zdejší p?írody - medv?da baribala ?i grizzlyho, pumám se rad?ji vyhneme. Zájezd p?ipravil a pr?vodcuje Ing. Jan Šindelá?.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy v ranních hodinách, p?ílet do Seattle .
 2. Den: Výlet v národním parku MOUNT RAINIER, jehož centrem je stejnojmenná aktivní sopka a nejvyšší hora státu Washington. Výhledy na vrchol pokrytý sn?hem a ledem i na malebné horské lu?iny.
 3. Den: GRAND COULEE, údolí obrovité prav?ké ?eky se zlomem DRY FALLS, p?es který kdysi padaly nejmohutn?jší vodopády na sv?t?. Prohlídka nejv?tší betonové stavby v Severní Americe, p?ehrady GRAND COULEE DAM na ?ece Columbia, p?ejezd p?es Idaho do Montany.
 4. Den: Alpinské louky, nedot?ené lesy i velehorská krajina p?etvo?ená ledovcem v americkém národním parku GLACIER na hranicích Kanady.Tento kraj, který byl díky své majestátnosti vždy posvátný pro indiánské obyvatele, je ?asto nazýván „Koruna kontinentu". P?ejezd do kanadské provincie Alberta .
 5. Den: Na pomezí kanadské prérie a Skalistých hor navštívíte NP WATERTON LAKES, tvo?ící se svým americkým prot?jškem Mezinárodní mírový park. Mohutné horské štíty mezi sebou svírají hluboká ledovcová jezera, ze kterých vytékají ?eky do t?í oceán? - Severního, Tichého i Atlantického. Prohlídka historické pevnosti FORT MACLEOD, kdysi nejvýznamn?jšího op?rného bodu slavné kanadské jízdní policie na Západ?.
 6. Den: Návšt?va oblasti kanadských velkých plání. Procházka mezi podivnými skalními sloupy „hoodoo,“ vytvo?ené erozí prérie v kraji ALBERTA BADLANDS, jednom z nejv?tších naleziš? dinosau?ích koster na sv?t?. Možnost návšt?vy sv?toznámého Královského Tyrrellova muzea dinosaur? v m?st? DRUMHELLER. Prohlídka m?sta CALGARY , rozlohou nejv?tšího m?sta Kanady,d?jišt? olympijských her v roce 1988.
 7. Den: P?ejezd do oblasti, v níž dosud voln? žijí medv?di grizzly. Východní ?ást NÁRODNÍHO PARKU BANFF , nejstaršího v Kanad? a t?etího nejstaršího na sv?t? - procházka v horské p?írod? okolí láze?ského m?sta Banff a výlet ke k?iš?álov? ?istému jezeru Boom Lake. Zastávka v pestrém národním parku KOOTENAY s ka?ony za?íznutými do vysoko vyzdvižených vápencových poho?í. Vycházka k minerálním pramen?m PAINT POTS, jejichž jíl zbarvený oxidy železa používali Indiáni na barvení své k?že narudo. Možnost koupání v bazénech RADIUM HOT SPRINGS vyh?ívaných horkými prameny.
 8. Den: Pr?jezd malebným údolím horního toku ?eky Columbia River a pr?smykem ROGERS PASS, který byl tvrdým o?íškem p?i stavb? transkanadské železni?ní trat?. Návšt?va národních park? GLACIER a MOUNT REVELSTOKE s horami pokrytými ledovci, na jejichž úpatí leží tsugové a zeravové pralesy s n?kterými stromy dosahujícími stá?í až tisíc let. T?ra ke splazu ledovce v údolí Illecillewaet. Výjezd na vrchol hory MT. REVELSTOKE s horskými lu?inami a velkolepým výhledem.
 9. Den: Národní park YOHO, kde p?i vycházkách krom? ?ady hor o výšce p?es 3000 m spat?íte vysoké vodopády padající se strmých skalních st?n, ?eky se stovkami ob?ích hrnc? a smaragdov? zbarvená jezera.
 10. Den: Prohlídka západní ?ásti národního parku BANFF . T?ry v okolí snad nejfotografovan?jších míst kanadských Skalistých hor - nádherných ledovcových jezer LAKE LOUISE a MORAINE LAKE, v jejichž tyrkysov? zbarvené vod? se zrcadlí majestátní štíty.
 11. Den: Dokon?ení NP BANFF - další okouzlující pohledy na horské velikány zdvojené odrazem v ledovcových jezerech. Vyhlídková jízda „nejkrásn?jší silnicí na sv?t?“ Icefield Parkway vedoucí hlubokým glaciálním údolím a spojující NP Banff s národním parkem JASPER . Pohledy na jednotlivé splazy obrovského horského ledovce COLUMBIA ICEFIELD pokrývajícího h?ebeny kanadských Skalistých hor. Jezera BOW LAKE a PEYTO LAKE, ka?on MISTAYA. Možnost výjezdu speciálním autobusem k ledovcovému splazu ATHABASCA GLACIER. Vodopády SUNWAPTA a ATHABASCA.
 12. Den: Druhý den v NP JASPER - kouzelná jezera MEDICINE LAKE a MALIGNE LAKE v oblasti, kde se zdržují stáda sob? cariboo. P?ejezd p?es h?eben Skalistých hor pr?smykem Yellowhead Pass. Vycházka pod nejvyšší horou kanadských Skalistých hor MT. ROBSON ve stejnojmenném provinciálním parku.
 13. Den: Vyhlídková jízda p?vabnou krajinou oblasti Okanagan dramatickým ka?onem ?eky Thompson protékající dlouhým jezerem Kamloops Lake do m?ste?ka LILLOOET, známého díky významnému nalezišti jadeitu, minerálu používaného ve šperka?ství. Pr?jezd sout?skami strmých hor provinciálního parku GARIBALDI, zastávky na malebných vyhlídkách.
 14. Den: M?ste?ko WHISTLER, d?jišt? zimních olympijských her v roce 2010, možnost výjezdu lanovkou na n?které z okolních horských vrcholk?, pro ostatní výlet krásnou horskou p?írodou. Dojezd do t?etího nejv?tšího kanadského m?sta VANCOUVERU , malebn? rozloženého na výb?žku pevniny mezi ostrovy uprost?ed mo?ského zálivu obklopeného n?kolika horskými pásmy. Prohlídka - st?ed m?sta, slavný Stanley Park, ?ínská ?tvr?, kanadský pavilon pro sv?tovou výstavu Expo 86 „Canada Place“ aj.
 15. Den: P?ejezd trajektem na p?ekrásný VANCOUVER ISLAND , nejv?tší z ostrov? tichomo?ského pob?eží Severní Ameriky. MACMILLAN?V PROVINCIÁLNÍ PARK s pralesem obrovských douglasek, dosahujících stá?í více než 800 let. Návšt?va NÁRODNÍHO PARKU PACIFIC RIM na tichomo?ském pob?eží ostrova Vancouver Island. Hukot p?íboje t?íštícího se o útesy pod majákem, b?lost píse?ných pláží, neuv??itelná zele? zeravových deštných prales? se stromy porostlými mechem a lišejníkem, líbezná atmosféra rašeliniš?, to vše ve vás zanechá nesmazatelné vzpomínky.
 16. Den: P?ejezd na jihovýchod ostrova. Zastávka v provinciálním parku GOLDSTREAM. Návšt?va sv?toznámého divu zahradní architektury, nádherného parku BUTCHART GARDENS. Prohlídka hlavního m?sta Britské Kolumbie VICTORIA , nejbritšt?jšího z kanadských m?st. .
 17. Den: P?ejezd trajektem zp?t do USA. Návšt?va amerického národního parku OLYMPIC obsahujícího mnoho r?zných p?írodních prost?edí - zaledn?né horské vrcholky, náhorní lu?iny, deštné pralesy. Výlet v okolí Hurricane Ridge s p?ekrásnými výhledy na Mount Olympus.
 18. Den: P?ejezd po pob?eží poloostrova Olympic, zastávka v deštném pralese HOH se stromy obalenými tlustou vrstvou mechu. Prohlídka malebného m?sta SEATTLE na b?ehu zálivu Puget Sound s vyhlídkou na vrcholky Mt. Rainier, Olympic a Kaskádového poho?í, které tento záliv obklopují. Proslulá vyhlídková v?ž „Kosmická jehla,“ Pioneer Square, rybí tržnice Pike Place Market aj.
 19. Den: Dokon?ení prohlídky Seattle . Odlet do Prahy.
 20. Den: P?ílet do Prahy.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Letecky

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
17. 8. - 5. 9.20 dní72 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí74 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 17-18x ubytování (dle ?asu letu) v motelech (4l?žkové pokoje)
 • pronájem minivan? na území USA a Kanady
 • trajekt na ostrov Vancouver
 • letenka Praha - Seattle - Praha v?. let tax

Cena nezahrnuje

 • víza, budou-li povinná
 • popis ubytování - viz propozice nebo žádejte info v CK

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna s max. pln?ním do 80.000 K?

Slevy

 • Nižší cena platí p?i p?ihlášení do 28.2.2019.

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?