Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Moskva, Zlatý kruh - Sergiev Posad a pohádkový Tatarstán

Tento netradi?ní zájezd Vás seznámí s nádhernými památkami Moskvy, Sergieva Posadu a Tatarstánu, kde budete moci obdivovat jak staré pravoslavné chrámy, tak zá?ící mešity i netradi?ní architekturu.

Program

 1. Den: P?ílet do Moskvy , transfer na hotel, ubytování.
 2. Den: Za?átek prohlídky MOSKVY . Navštívíte KREML – nejkrásn?jší pevnost na sv?t?, ohromné zdi a v?že jsou i um?leckým dílem. Uvnit? se schovávají bohat? zdobené paláce, kde se po staletí psala historie. A také mnoho nádherných chrám?, nap?. chrám Zv?stování Pann? Marii, Archand?lský chrám, Uspenský (korunova?ní) chrám, kostel Dvanácti apoštol? aj. Symbolem Moskvy je RUDÉ NÁM?STÍ s chrámem Vasila Blaženého, Historickým muzeem i jedine?ným nákupním centrem GUM, a na okraji ležícím Kaza?ským chrámem.
 3. Den: Druhá ?ást prohlídky MOSKVY – p?epychový klášter novicek NOVOD?VI?Í KLÁŠTER (UNESCO) je sv?tov? proslulým kulturn?-historickým klenotem. Pozoruhodný je i h?bitov s náhrobky významných um?lc? a politik?. Jízda metrem je také obrovským zážitkem, protože na designu a výzdob? jednotlivých stanic se podíleli p?ední architekti Ruska. Dále navštívíme pozoruhodnou novostavbu chrám Krista Spasitele i další chrámy jako nap?. chrám Ut?šení všech smutk?, chrám Svatého Nikolaje, chrám Svatého Klementa.
 4. Den: Výlet do nejvýznamn?jšího m?sta ZLATÉHO KRUHU, do „duše pravoslaví“ SERGIEV POSADU. M?sto také bývá nazýváno „?ímem Ruska“, protože zdejší úchvatný Trojicko-sergievský klášter hraje ve zdejší církvi významnou roli už od 14. století. Najdete zde nádherné kostely, nap?. chrám Zesnutí Bohorodi?ky, kostel sv. Jana K?titele, chrám sv. Tojice aj. Odpoledne odjezd zp?t do Moskvy a p?ejezd no?ním vlakem po prvním úseku Transsbibi?ské magistrály do Kazan?.
 5. Den: Prohlídka metropole Tatarstánu KAZAN? (UNESCO), která je nazývána „perlou na Volze“. M?sto s tisíciletou historií je fascinujícím centrem islámu v Rusku, p?sobiv? spojuje to nejlepší z Východu i Západu. Navštívíte b?lokamenný Kreml s nádhernými mešitami a chrámy (mešita Kul Šarif, chrám Zv?stování aj.), chrám sv. Petra a Pavla, živou Baumanovu ulici aj.
 6. Den: Výlet na sever od Kazan? do m?sta YOSHKAR OLA, které je jedním z nejzajímav?jších míst v Tatarstánu pro svoji „pohádkovou“ architekturu, která je ruskou verzí zámku Neuschwanstein. Kulturní d?dictví zde odráží r?zná období historie m?sta.
 7. Den: Výlet BOLGAR NA VOLZE: BOLGAR je starobylé opevn?né m?sto Volžských Bulhar? s unikátním souborem staveb (UNESCO) na soutoku veletok? Volhy a Kamy. Dominantou je zá?ící Bílá mešita, kde orientální barvy a architektura navozují atmosféru jako z pohádek Tisíce a jedné noci.
 8. Den: Transfer na letišt?. Odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
8. 7. - 15. 7.8 dní29 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí31 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • no?ní vlak (4l?žková kupé) Moskva – Kaza?
 • 6x snídan?
 • doprava na výlety
 • pr?vodce
 • 6x nocleh v hotelu (2l?žkové pokoje s vl. p?íslušenstvím)
 • letenka Praha – Moskva a Kaza? – Praha
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 15 000 K?

Cena nezahrnuje

 • vstupy

Fakultativně

 • balí?ek vstup? Kreml (Moskva) - vstup do Kremlu, Diamantový fond a Zbrojnice Kremlu (nutná rezervace p?edem, nejpozd?ji 2 m?síce p?ed odletem)
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • p?ipojišt?ní vyššího storna do 40 000 K?
 • vízum a povinné vízové centrum do Ruska (vy?ídí naše CK cca 1 m?síc p?ed odletem)

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?