Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Západ USA od severu k jihu

Nabídku zájezd? do USA dopl?ujeme o cestu, která vás provede po dalších úchvatných místech amerického Západu. ?eká nás n?kolik superlativ? - vyzkoušíte žár Údolí smrti, nejníže položeného, nejžhav?jšího a nejsuššího místa Severní Ameriky, spat?íte dv? nejhlubší jezera USA i nejvyšší horu souvislých USA, necháte se ohromit houževnatostí nejstarších strom? planety a projdete se mezi nejvyššími stromy sv?ta. Cesta vás zavede na mnohá místa v sope?ných oblastech, p?edevším v Kaskádovém poho?í, pásmu 120 vulkán?, z nichž n?které jsou ješt? ?inné. Z nich navštívíte mimo jiné horu Mt. St. Helens ?i NP Lassen Volcanic, o jehož vulkanické aktivit? sv?d?í fumaroly a termální prameny. Uvidíte však také jezera, od malých horských, ve kterých se zrcadlí okolní štíty, p?es jezero Crater Lake ležící uvnit? kráteru, pr?zra?né Lake Tahoe, až po p?ehradní nádrž Lake Mead. Nem?žeme minout ani pískovcové útvary, kterými je proslulý jihozápad USA, nap?. Bryce Canyon, jehož zástupy v?ži?ek pokaždé o?arují každého návšt?vníka, nebo ka?ony, útesy a monolity NP Capitol Reef. Nelze vynechat ani p?ipomínky indiánské minulosti zdejší oblasti nebo místa hazardních her ?i moderní m?sta sou?asnosti. Nezapomeneme ani na pob?eží Pacifiku s jeho plážemi, mo?skými vydrami, rypouši sloními a snad i motýly monarchy.

Program

 1. Den: V ranních hodinách odlet z Prahy, nave?er p?ílet do Seattle .
 2. Den: Proslulá hora MT. ST. HELENS. Výlet v blízkosti vulkánu, jehož obrovská erupce v roce 1980 ovlivnila rozsáhlé území, s vyhlídkami na kráter této sopky i na blízkou horu MT. ADAMS. Prohlídka PORTLANDU , nejv?tšího m?sta státu Oregon s p?íjemnou atmosférou p?ipomínající tém?? malom?sto.
 3. Den: Cesta sev?eným údolím mohutné ?eky COLUMBIA RIVER s vyhlídkami a vycházkami na zajímavých místech - vodopády Nev?stin závoj, Multnomah Falls a Dry Creek Falls. Bonneville Dam, jedna z p?ehrad na ?ece Columbia, opat?ená rybím žeb?íkem s prosklenou st?nou umož?ující pozorování losos?.
 4. Den: Výlety a vyhlídky pod nejvyšší horou Oregonu MT. HOOD, která se zrcadlí v horských jezírkách. Zastávky na dalších úchvatných místech vulkanického KASKÁDOVÉHO POHO?Í.
 5. Den: ?edi?ová skála SMITH ROCK, považovaná za kolébku amerického horolezectví, malebné oblé kopce PAINTED HILLS vytvo?ené z pestrobarevných vrstev sope?ného popílku, pohled ze sope?ného kužele a návšt?va obrovského lávového tunelu ve vulkanické oblasti NEWBERRY NATIONAL VOLCANIC MONUMENT.
 6. Den: Pr?jezd mezi vrcholky a lávovými proudy Kaskádového poho?í pod horou MOUNT BACHELOR. Slavné jezero CRATER LAKE, nezapomenutelné vyhlídky z okraje sope?ného kužele na jezero uvnit? jeho kráteru, které se pyšní nejv?tší hloubkou v USA.
 7. Den: Návšt?va národního parku REDWOOD NP, procházky mezi pob?ežními sekvojemi, nejvyššími stromy sv?ta, výhledy na skalnaté pacifické pob?eží.
 8. Den: Návšt?va národního parku LASSEN VOLCANIC, nejjižn?jší oblasti Kaskádového poho?í, s jeho sopkami, fumarolami, termálními prameny, ale také horskými lu?inami a meandrujícími pot??ky.
 9. Den: Nádherné LAKE TAHOE, nejv?tší horské jezero v Severní Americe, d?jišt? zimní olympiády v roce 1960, výlet v úžasné skalnaté scenérii nad jezerem. Pr?jezd po „nejopušt?n?jší silnici USA“ ?. 50, bývalé trase Pony Expresu. Historické zlatokopecké m?ste?ko Eureka.
 10. Den: Národní park GREAT BASIN, kde z kamenného mo?e k?emencových balvan? vyr?stají neuv??iteln? zkroucené borovice osinaté, nejstarší stromy sv?ta, dosahující v?ku až kolem 5000 let. Vycházky ve velebné horské krajin?.
 11. Den: Návšt?va národního parku CAPITOL REEF, kraje p?ekypujícího ka?ony a r?znými pískovcovými útvary, jako jsou kupole, útesy, monolity apod. Výlet ve vznešené oblasti ESCALANTE do sout?sky se zprohýbanými st?nami vyhlazenými vodou.
 12. Den: BRYCE CANYON , snad nejefektn?jší park v USA, se svým bludišt?m z p?írodou vytvo?ených pískovcových r?znobarevných v?ži?ek. P?ejezd p?es ?eku Colorado starým mostem p?es MARBLE CANYON, vycházka ke slavnému zákrutu této ?eky HORSESHOE BEND.
 13. Den: Návšt?va národní památky CANYON DE CHELLY, významné historií n?kolika indiánských národ? a jejich tragickým osudem. P?íbytky p?edch?dc? sou?asných Indián? pod p?evisy, ale také pískovcové útesy a v?že. Pr?jezd pustým, ale pestrobarevným terénem PAINTED DESERT v rozsáhlé rezervaci Navah?.
 14. Den: Národní památka SUNSET CRATER, vulkanická krajina obsahující mnohé sope?né kužely, lávové proudy, pole sope?ného popílku. Návšt?va p?ehrady HOOVER DAM, zadržující vodu Colorada v nádrži Lake Mead. LAS VEGAS , „m?sto h?íchu“ proslavené svými hernami.
 15. Den: Národní park DEATH VALLEY , nejníže položené místo a nejteplejší a nejsušší oblast v Severní Americe, zahrnující solné planiny, pískové duny, erozní útvary, údolí, ka?ony, pestrobarevné horniny, vše v deš?ovém stínu horského pásma Sierra Nevada.
 16. Den: Výlet ve skalnaté krajin? pod nejvyšší horou souvislých USA MT. WHITNEY. Pr?jezd kolem jižních výb?žk? hor Sierra Nevada a nap?í? kalifornským centrálním údolím k Tichému oceánu. Státní park MORRO BAY, kde je možné pozorovat mo?ské vydry, lachtany a mo?ské ptactvo v?etn? pelikán?. Možnost koupání na plážích Pacifiku pod výraznou skálou MORRO ROCK.
 17. Den: Vyhlídková jízda v?hlasnou pob?ežní kalifornskou silnicí ?. 1 s mnohými výhledy a zastávkami, jako nap?íklad u kolonie mohutných mo?ských savc? rypouš? sloních nebo v míst?, kde se v p?íhodný ?as ve velkých hejnech shromaž?ují slavní motýli monarchové.
 18. Den: SAN FRANCISCO , prohlídka jednoho z nejkrásn?jších m?st USA.
 19. Den: Dokon?ení prohlídky San Francisca , odlet do ?R.
 20. Den: P?ílet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
5. 9. - 24. 9.20 dní72 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí74 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • 18x ubytování v hotelech ?i motelech (4 l?žkové pokoje) - p?esný popis ubytování viz propozice k zájezdu
 • letecká p?eprava Praha - Seattle - Praha v?. let. tax
 • pr?vodce
 • pronájem minivan? na území USA

Cena nezahrnuje

 • vízum (pokud bude nutné)
 • popis ubytování - viz propozice nebo žádejte info v CK

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?eb. výloh a storna s max. pln?ním do 80.000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?