Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Vydejte se s námi do pohádkové zem? – exotického Thajska. Náš zájezd zahrnuje jak p?ekrásné kulturní památky p?ipomínající bohatou historii (Khmérské období – Lop Buri, období Sukhotai – památky v Sukhothai, období Ayutthaya – chrámy v Ayutthayi a pozd?jší Lanna, Rattnakosin - nádherné chrámy v Bangkoku) i p?írodní skvosty této zem? NP Doi Ithanon. K zájezdu je p?ipojena návšt?va jedine?né oblasti v Kambodži – sv?toznámý AngkorWat. K zájezdu budeme na ja?e po?ádat prezentaci pro rozhodlé i dosud nerozhodlé zájemce. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.

Program

 1. Den: Odlet do Bangkoku .
 2. Den: P?ílet do Bangkoku , ubytování. Tento den program v Bangkoku záleží na ?asu p?íletu, památky mohou být navštíveny až další den. BANGKOK je 7-mi milionová metropole, kde poznáte lesk i bídu, spousty paradox?, ?tvrti plné moderních mrakodrap?, které se za rohem m?ní v zapáchající slam. Z letišt? okružní jízda m?stem, seznámení se s místní kulturou, návšt?va nejstaršího chrámu ve m?st? WAT PO, nádherného khmérského chrámu WAT ARUN, místních trh? s ovocem a zeleninou, a ?ÍNSKÉHO M?STA s chrámem WAT TRAIMIT s nejv?tší sochou Buddhy vytesaného z valounu zlata. Pozd? odpoledne odjezd na hotel do ?tvrti SUKHUMVIT.
 3. Den: Celodenní program v BANGKOKU – brzy ráno navštívíme nejkrásn?jší a nejpompézn?jší palác v Thajsku – ROYAL PALACE – královský palác s nejposvátn?jší soškou Buddhy v zemi. Poté si projedeme lo?kou ?ást ?eky CHAO PHRAYA a jejích p?ilehlých kanál?. Odpoledne procházka po první ba??žká?ské ulici KHAO SAN ROAD. Projíž?ka tuk tuky (místní motorizované t?íkolky) ke krásnému chrámu WAT SAKET s vyhlídkou na Bangkok .
 4. Den: Výlet na severozápad od hlavního m?sta. Nejd?íve zastávka v m?ste?ku MAEKLONG, které je známé svým trhem na vlakových kolejích, který se musí na chvíli uklidit, když projíždí vlak. Poté známý PLOVOUCÍ TRH v okolí m?ste?ka DAMNOEN SADUAK, kde si ud?láme projíž?ku lo?kami zem?d?lskou oblastí po zavlažovacích kanálech, po kterých dojedeme až na hlavní kanál, kde se va?í a obchoduje na lo?kách. Odpoledne se podíváme ke známému železni?nímu mostu p?es ?EKU KWAI, proslaveného z knižního a filmového zpracování. Tento most byl jedním z klí?ových bod? zásobovací železni?ní trasy mezi Bangkokem a Rangoonem (Barma), který v roce 1942 a 1943 stav?ly tisíce vále?ných zajatc? a místních civilist? pod dohledem japonských okupa?ních vojsk. Podmínky stavby byly drsné, proto zde více než polovina zajatc? zem?ela. Díky tomu tato trasa proslula jako Železnice smrti.
 5. Den: Dopoledne se po cest? na sever Thajska podíváme do starého královského m?sta AYUTHAYA – bývalé královské m?sto za?azené na seznam sv?tového d?dictví UNESCO plné velkých chrámových komplex?, soch buddh?, které se více ?i mén? dochovaly dodnes. Prohlídky chrám? Wat Phra Ram, Wat Phra Si Sanphet, Wat Mahathat aj. Dále pokra?ujeme do Lop Buri. Prohlídka LOP BURI – jedno z thajských nejstarších m?st, nádherný p?íklad kmérského um?ní a architektury, chrámy podobné chrámu Angkor Wat. Dojezd na nocleh do oblasti Phitsanulok.
 6. Den: PHITSANULOK – prohlídka chrámu Wat Phra Si Rattana Mahathat na b?ehu ?eky Nan, kde se nachází významná socha Buddhy z bronzu. Prohlídka m?sta SUKHOTAI – klenot Thajska, historický park s mnoha chrámy. Pro svou nádheru a význam byl za?azen na seznam sv?tového d?dictví UNESCO. Chrám Wat Maha Dhat – hlavní královský chrám s 240 menšími pagodami a mnoho dalších. P?ejezd na sever do Chiang Mai.
 7. Den: Dnešní den za?neme návšt?vou dvou krásných chrámových komplex? v CHIANG MAI. Jsou to chrámy WAT CHEDÍ LUANG a WAT PHRA SINGH, kde poznáme starou chrámovou architekturu z doby království Lanna na severu Thajska. Poté si zajedeme za m?sto do krásné a klidné venkovské krajiny, kde navštívíme vesnici ud?lanou jako skanzen thajských horských kmen?, kde nechybí ani proslulé ženy s žirafími krky. Odpoledne si prohlédneme sloní farmu s možností projíž?ky na slonech. Jako poslední zastávka bude chrám WAT DOI SUTHEP nacházející se v nadm.výšce 1000 m.n.m.nad m?stem Chiang Mai.
 8. Den: Den v?novaný horám severního Thajska. NÁRODNÍ PARK DOI ITHANON – s nejvyššími vrcholky až do výšky 2565 m, kam návšt?vníci p?ichází pro udivující a úchvatné scenérie zahrnující mnoho vodopád? a bohatou divokou p?írodu. Návšt?va vesnice kmene Karen, kde je krásný vodopád WACHIRATHAN, uvidíme plantáže kmene Hmong, kte?í d?íve p?stovali opium, a také navštívíme královské pagody. Dojedeme až na nejvyšší vrchol Thajska DOI ITHANON do výšky 2.565 m.n.m., kde si užijeme p?íjemných 15 – 17st.Celsia s vegetací deštného tropického pralesa. Ve?er návrat do Chiang Mai, odjezd na letišt?. Odlet na Phuket, transfer na ubytování.
 9. Den: P?elet p?es Bangkok do KAMBODŽI. Transfer do hotelu na ubytování.
 10. Den: SIEM REAP –prohlídka památek z období khmérských ?íší, svého ?asu nejmocn?jších a nejskv?lejších v jihovýchodní Asii. Lokalita ANGKOR nezahrnuje pouze jeden sv?toznámý chrám, ale jedná se o poz?statky desítek chrám? na mnoha ?tvere?ních metrech archeologického areálu. Dva celé dny budeme v?novat podrobné prohlídce této jedine?né lokality.
 11. Den: Navštívíme pralesní chrám z 12.st. TA PHROM, památky v ANGKOR TOMU – brány, centrální chrám Bayon, chrámy Baphuon (11.st), Phimenakas (10.st.), Terasuslon? a Terasumalo mocného krále. Podrobn? si prohlédnete i vyfotíte také proslulý ANGKOR WAT z 12. století, atd.
 12. Den: P?elet do Bangkoku a následn? dle letového ?ádu do Prahy.
 13. Den: P?ílet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
6. 3. - 18. 3.13 dní57 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí57 990,-
20. 11. - 2. 12.13 dní57 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí59 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • letecká doprava v?etn? letištních tax
 • doprava na sever Thajska mikrobusem
 • místní p?elety Chiang Mai – Bangkok - SeimReap - Bangkok
 • 10-11x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • 10-11x snídan?
 • pr?vodce

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna s max. pln?ním do 80.000 K?
 • 1/1 pokoj - povinný p?i nedoobsazení

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?