Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč
popis

Národní parky USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Madeira a Azorské ostrovy

Jako novinku jsme pro vás p?ipravili kombinovaný zájezd, který mí?í na nejkrásn?jší ostrovy Atlantského oceánu, které nabízí bujnou divokou p?írodu, nádherné pob?eží, sope?né krátery, množství exotických rostlin, ?ajové plantáže i p?íjemné vycházky po p?írodn? zajímavých místech. Navštivte s námi ostrovy Madeira a souostroví Azory.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy. P?ílet na Madeiru v pozdních hodinách.
 2. Den: Prohlídka hlavního m?sta FUNCHALU . Hlavní t?ída s katedrálou Sé, kostel sv. Petra, p?ístav, park Santa Catarina, stará pevnost, zahrada Quinta Vigia, muzeum madeirského vína aj.
 3. Den: Výlet do zeleného srdce ostrova a poté p?es planinu Da Serra až na samý severozápadní konec ostrova. První zastávka je na vyhlídce u hotelu ENCUMEADA, odkud se naskýtají jedine?né výhledy na rozeklané st?ny ka?onu a vesnice SERRA D' AGUA. Následuje krátká procházka po levad? RABACAS, která je lemována bílými a fialovými kalokv?ty. Poté následuje výrazná zm?na a p?ijíždíme na pust?jší náhorní plošinu PAÚL DA SERRA. P?ší vycházka na vyhlídku BICA DA CANA s úchvatným výhledem na ka?on a vesnici SAO VINCENTE. Druhá delší vycházka na plošin? nás zavede ke ka?onu Janela, kde se p?es RABACAL projdeme podél levady k vodopádu CASCATA DO RISCO. Den zakon?íme v malebném st?edisku PORTO MONIZ, kde se zájemci mohou vykoupat v romantických p?írodních bazéncích s mo?skou vod.
 4. Den: Výlet na st?echu ostrova k nejvyšším velikán?m. P?íjezd na vyhlídku PICO DO AREEIRO do výšky 1 805 m. Odtud se naskýtají úžasné výhledy i na nejvyšší horu Pico Ruivo. P?ší procházka na další vyhlídkový bod MIRADOURO NINHO DA MANTA („hnízdo ká?at“). P?ejezd do RIBEIRO FRIO, kde se nachází pstruží farma a odtud procházka po levad? na vyhlídku BALCOES („Balkóny"), která je považována za jednu z nejhez?ích na ostrov?. Po procházce pokra?ujeme autobusem na severní pob?eží ostrova, kde se zastavíme ve vesni?ce SANTANA proslavené typickými barevnými domky. Dále se vydáme p?es vyhlídku PORTELA na východní cíp ostrova. Zastavíme na vyhlídkách výb?žku SAO LOURENCO, zájemci se mohou vykoupat na jediné p?írodní píse?né pláži ostrova PRAINHA.
 5. Den: Tento den navštívíme divoký st?ed ostrova a rozeklané útesy jihozápadního pob?eží. Den za?neme pr?jezdem do ješt? nedávno t?žko dostupného vnitrozemí na vyhlídku EIRA DO SERRADO, ze které je úžasný výhled na divoký ka?on, okolní hory a vesnici Curral das Freiras. Návšt?va vesni?ky CURRAL DAS FREIRAS v centru hor, která dostala sv?j název podle jeptišek schovávajících se zde p?ed piráty. Dále navštívíme rybá?skou vesni?ku CAMARA DE LOBOS, která uchvátila i Winstona Churchilla. Pokra?ujeme na pob?eží a vyjedeme na jeden z nejvyšších útes? v Evrop? CABO GIRAO, ze kterého je nádherný výhled. Poté koupání na p?kné píse?né pláži (s navezeným sv?tlým pískem) CALHETA BEACH. Den zakon?íme v mlýnu na cukrovou t?tinu s možností ochutnání t?tinového rumu.
 6. Den: Tento den je v?novaný romantice p?ekrásných zahrad, které jsou lehko dosažitelné m?stskou dopravou nebo vyhlídkovými lanovkami. JARDIM BOTANICO – botanická zahrada se záplavou madeirských i exotických kv?tin uspo?ádaných do p?sobivých ornament?. Odpoledne vrchol MONTE, ze kterého je nádherný výhled na Funchal i okolí, kostel Panny Marie s hrobkou rakouského císa?e Karla I., JARDIM TROPICAL – rozsáhlá zahrada, kde ?ada tropických a subtropických rostlin lemuje pot??ky, jezírka, exotické pavilony.
 7. Den: P?elet na Azorské ostrovy , na ostrov Sao Miguel .
 8. Den: OSTROV SAO MIGUEL – hlavní a nejv?tší ostrov Azor. Výlet k jezeru FURNAS, které je proslavené geotermálními jevy. Výlet od jezera „tropickou“ p?írodou k vodopádu s poetickým názvem ROSES „vodopád r?ží“. M?ste?ko FURNAS s možností koupání v p?írodním termálním jezeru v nádherné botanické zahrad? TERRA NOSTRA, termální oblast CALDERAS – fumaroly, termální jezírka. Další termální oblast p?ímo u jezera. Zde jsou i speciální otvory, využívající termální energii na va?ení místních specialit. PICO DO FERRO – vyhlídka na jezero a celou oblast kráteru Furnas.
 9. Den: Výlet na západní ?ást ostrova k jezer?m LAGOA AZUL a LAGOA VERDE ležící v ohromném kráteru. Vyhlídka z h?ebene na jezera a celý kráter, která pat?í k nejfotografovan?jším na ostrov?. P?esun na MIRADOURO DA VISTA DA REI. P?ší výlet po h?ebeni kráteru, ze kterého jsou nádherné výhledy na hory obklopující jezera a na druhou stranu na Atlantický oceán. Sjezd do m?ste?ka SENTO CIDADES a p?es hranu kráteru do MOSTEIROS, kde z pob?ežní cesty jsou p?kné vyhlídky na lávové útvary a vlnobití Atlantiku.
 10. Den: Vyhlídka STA. IRIA – výhledy na mohutné útesy rozeklaného pob?eží. Oblast NORDESTE na severovýchodní stran? ostrova, vyhlídka VISTA DOS BARCOS na p?sobivý maják. M?ste?ko NORDESTE s již p?tisetletou historií. Upravené centrum, hlavní kostel, zajímavý most. Prohlídka ?ajové plantáže a továrny na zpracování ?aje. Romantická zahrada RIBEIRA DOSCALDEIROES s tropickou vegetací a vodopády.
 11. Den: Jezero LAGOA DO FOGO položené v horách v centru ostrova. Výjezd na p?sobivé vyhlídky na jezero a kráter. P?i hezkém po?así sestup k jezeru. Zahrada CALDEIRA VELHA nacházející se v bujné vegetaci na úpatí hor s p?írodními termálními jezírky, kde je možné se vykoupat. M?sto RIBEIRA GRANDE s p?kným centrem, vyhlídkou od hlavního kostela a malebnými uli?kami. Hlavní m?sto ostrova PONTA DELGADA s typicky bílým kostelem a domy na p?ší zón? v centru.
 12. Den: Odlet do ?ech.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
5. 10. - 16. 10.12 dní46 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí46 990,-

Cena zahrnuje

 • letenku Praha – Madeira - Azory a zp?t
 • pronájem místního minibusu na výlety
 • pr?vodce
 • 11x ubytování (dvoul?žkové pokoje s p?ísl.)
 • 11x snídani

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 40 000 K?
 • 5x ve?e?e
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?