Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Indie - zlatý trojúhelník a krásy Nepálu

Kombinovaný zájezd za poznáním nejznám?jších míst v Indii v kombinaci s horským Nepálem. Zájezd do zem? ležící pod nejvyššími velikány Himalájí, zem? s úžasnou p?írodou i duchovní atmosférou díky množství nádherných chrám? a klášter?. To vše pro nás vytvá?í pestrý barevný obraz spojení p?írody a života v této zemi. Na tomto zájezdu navštívíme nejen nádherná historická místa nap?. Patan a Baktapur , ale také p?írodní krásy a vyhlídky na h?eben Himalájí nap?. Nagargot, Bandipur nebo Sarangot. Po?adí návšt?vy jednotlivých míst m?že být pozm?n?no.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy.
 2. Den: V p?ípad? v?asného p?íletu ?ást prohlídky DILLÍ. Nejv?tší mešita v Indii Jama Masjid. Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), pr?jezd kolem vládních budov v Novém Dillí. Odpoledne prohlídka Humayunovy hrobky (UNESCO).
 3. Den: Dopoledne prohlídka pam?tihodností metropole DILLÍ, nap?. historického areálu v MEHRAULI (UNESCO) - Quatab Minar (nejvyšší cihlový minaret na sv?t?) aj. Odpoledne p?ejezd do Jaipuru.
 4. Den: Celodenní prohlídka JAIPURU, nazývaného také jako R?žové m?sto. B?hem prohlídky navštívíte nádhernou pevnost AMBER FORT (vyjíž?ka na pevnost v džípech ?i slonech), která Vás uchvátí svými zdobenými interiéry, dále navštívíme m?stský palác, exotický Havá Mahal neboli „palác v?tr?“ aj.
 5. Den: P?ejezd z Jaipuru do Agry. Po cest? zastávka v opušt?ném „m?st? duch?“ FATÉHPUR SÍKRÍ. M?sto, které z?stalo dokonale zachováno, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými r?žovými odstíny.
 6. Den: Celodenní prohlídka nezapomenutelného m?sta AGRA. Prohlídka Velké ?ervené pevnosti v Ag?ea slavného mauzolea TAJ MAHAL. Tento nádherný palác byl postaven císa?em Shah Jahan na památku jeho ženy Mumtaz Mahal. Dále návšt?va p?kných hrobek Sikandra a ev. Itimádudaula. Nocleh v Ag?e.
 7. Den: P?ejezd z Agry do Dillí. V pozdním odpoledni pokra?ování prohlídky DILLÍ.
 8. Den: P?elet do Kathmandu .
 9. Den: KATHMANDU – živá obchodní ?tvr? Thamal, hlavní historické nám?stí Durbar s Královským palácem, tajemný chrám Pashupatinath s gháty – místo p?irovnávané k indickému Varánásí (?eka Bagmati se vlévá do posvátné Gangy), Boudhanath stúpa, chrám Svájambh? p?ezdívaný též „Opi?í chrám“ s p?knými výhledy na Kathmandu .
 10. Den: KATHMANDU – d?íve samostatné královské m?sto PATAN, které si stále zachovává rázovitou atmosféru a proti centrálnímu Kathmandu p?sobí klidn?ji - historií dýchající p?sobivé nám?stí Durbar s krásnými chrámy, uli?ky s ?emeslnými dílnami, podmanivý Zlatý chrám aj.
 11. Den: P?ejezd do sv?toznámé POKHARY – m?sta ležícího u jezera PHEWA. Odpolední procházka, možnost projíž?ky po jeze?e.
 12. Den: POKHARA – ranní výjezd a krátký výstup na vyhlídku SARANGKOT odkud se za p?íznivého po?así otevírá výhled na Himalájské velikány v?etn? osmitisícovky Annapurna . World Peace Pagoda, vodopády Davis Falls, jeskyn? Gupteshwor.
 13. Den: Odjezd z Pokhary. Po cest? prohlídka malebného m?ste?ka BANDIPUR, které leží na úchvatném horském h?ebeni. Panoramatické výhledy na Himaláje na skupinu kolem osmitisícovky Manáslu. Dojezd do Káthmandu.
 14. Den: NAGARKOT – ranní vyhlídka na hlavní velikány Himalájí. Procházka po h?ebeni s výhledy na údolí a okolní krajinu. P?i troše št?stí lze vid?t i Mt.Everest. Sjezd do „perly Nepálu“ historického m?sta BHAKTAPUR, kde domy a chrámy z tmavého vy?ezávaného d?eva a r?žových cihel jsou zdobené množstvím p?sobivých kamenných soch.
 15. Den: Odlet z Kathmandu do Prahy

Ubytovnání

hotel ***

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
7. 10. - 21. 10.15 dní56 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí56 990,-

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Dillí – Kathmandu – Praha v?etn? letištních tax
 • 13x nocleh v hotelích***
 • 13x polopenzi
 • vstupy dle programu v Indii
 • výjezd k pevnosti Amber na slonech nebo džípy
 • pr?vodce
 • místní pr?vodce v Indii
 • dopravu dle programu minibusem

Cena nezahrnuje

 • víza do Indie a Nepálu, spropitné

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 80 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?