Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Bahrajn, Kuvajt, Qatar, Omán - to nejlepší z Perského zálivu

Omán – fascinující sv?t, který p?ipomíná krajinu z pohádek Tisíce a jedné noci. Objevte dynamickou zemi, která pat?í k nejrychleji se rozvíjejícím zemím sv?ta. Navštívíme místa zapsaná na listin? UNESCO i místa, která nám Omán maximální p?iblíží. Katar – zem?zaslíbená tradicím arabské monarchie. I p?esto, že v?tšinu této oblasti pokrývá nehostinná pouštní planina, mnohé cestovatele láká práv? ona. Katar je domovem typické pouštní architektury a starov?kých skalních osad. Kuvajt – malá, zato velmi bohatá zem?. Vlastn? se jedná o jedno jediné m?sto, obklopené vyprahlou pouští s n?kolika malými beduínskými osadami. Zdrojem prosperity je ropný pr?mysl. Bahrajn – v?bec nejmenší stát Perského zálivu. Hlavním m?stem je Manáma na ostrov? Bahrajn. Perský záliv má skute?n? co nabídnout. Navštívíme to NEJ…

Program

 1. Den: Odlet z Prahydo Manamy, hlavního m?sta Bahrajnu. Nocleh ?. 1.
 2. Den: Bahrajn, mali?ký státe?ek 33 ostr?vk? roztroušených v Perském zálivu. Ráno nás ?eká prohlídka hlavního m?sta, které nese p?ívlastek M?sto spících (souvisí s ospalou atmosférou plnou tepla a mo?ského vzduchu). Nejprve návšt?va starého m?sta, které je krásn? renovované. Zejména ?tvr? Muiharraq, kde v minulosti žili lovci perel a obchodníci, pat?í k t?m nejzajímav?jším. Prohlídka mešity Al Fateh, mohyly A`Ali, pahorek Qal`at al-Bahrain s pevností ze 16. století, most krále Fahda, který tvo?í n?kolik most? a viadukt? (spojují Saúdskou Arábii a ostrovní Bahrajn). Možnost ve?erní návšt?vy trhu v Manám?. Odjezd na letišt? a pozd? ve?er odlet do Kuvajtu. Nocleh ?. 2.
 3. Den: Po snídani prohlídka Kuvajtu, malé monarchie, která sousedí s Irákem a Saudskou Arábií. Tato zem? se ?adí k hlavním sv?tovým producent?m ropy (na kuvajtském území se nalézá 8 až 9 %sv?t. zásob této suroviny).Konzervativní, extrémn? bohatý malý státe?ek v Perském zálivu nás okouzlí svou moderní architekturou i vysp?lostí. Projdeme se centrem Kuvajt City, Majlis al Umma – budova parlamentu, která je dílem dánského architekta JornaUtzona (proslavila jej zejména Opera v Sydney). M?sto Kuvajt je skute?n? „metropole na ropu bohaté zem?. Moderní stavby jako nádherné v?že KuvajtTower, mrakodrap Al Hamra Tower s nezvyklým vzhledem ale také výškou 414 m (nejvyšší stavba Kuvajtu) tvo?í jeho dominanty. Nachází se zde ale i n?které historické památky, z nichž nejstarší je Šejk?v palác z roku 1896. Nocleh ?. 3.
 4. Den: Ráno odlet do Kataru. Zde nás ?eká 3 hodinová prohlídka emirátu, který leží na poloostrov? vybíhajícím do Perského zálivu. Jeho hlavní m?sto Dauhá tvo?í zejména panorama mrakodrap? ve West Bay, residen?ní ?tvr? Perla Kataru. Navštívíme muzeum islámského um?ní v „moderní pouštní pevnosti“ s nejrozsáhlejší ve?ejn? p?ístupnou sbírkou islámských um?leckých p?edm?t? v celém regionu. Projdeme se po p?ístavní promenád? Corniche, uvidíme Fanar Tower a snad nejkrásn?jší tradi?ní trh v Perském zálivu súk Waqif. Perlou uprost?ed trhu je trh s dravci, které sem chodí Katarci kupovat svým vnuk?m. Nocleh ?. 4.
 5. Den: Po snídani transfer na letišt? a let do Maskatu . Po p?íletu prohlídka Maskatu – vyhlídka na portugalskou pevnost Merani a Jalali, rybí trh, Sultán?v palác a Velká mešita sultána Kábúse, Royal Opera House ve stylu moderní architektury, muzeum Bait Al Baranda. Poté se projdeme po promenád? „Corniche“, navštívíme nejstarší arabský trh súk Muttrah s p?vodní ománskou architekturou. Odlišnou architekturu si m?žeme vychutnat v dosud obývané šíitské ?tvrti Soor al Lawatia. P?i ob?d? i ve?e?i budeme mít p?íležitost ochutnat místní speciality. Nocleh ?. 5
 6. Den: Po snídani se vydáme p?es hory Hajar sm?r Fanja a Sumail. Poté dorazíme do Nizwy, starodávného hlavního m?sta. Navštívíme pevnost Nizwa, jednu z nejfascinujících pevností Ománu. Kolem pevnosti datované do roku 1660 se rozvinul tradi?ní trh – súk. Poté budete mít p?íležitost ochutnat tradi?ní jídla. Po ob?d? se p?esuneme do vesnice Bahla, jednoho z nejstarších m?st Ománu, jehož pevnost je zapsána na seznam sv?tového d?dictví UNESCO. Samo m?sto je proslaveno svojí keramikou i výšivkami. Pevnost Jebrin byla centrem vzd?lanosti pro studium Islámu, arabštiny, medicíny i astrologie. Tato cesta je velmi inspirující a velice p?iblíží ománskou kulturu. Ve?er návrat do Maskatu . Ve?e?e. Nocleh ?. 6.
 7. Den: Po snídan? se vydáme do oblasti Wahiba Sands, obrovského píse?ného mo?e, tvo?eného bílými a rudými píse?nými dunami, které dosahují až 200 m. Neskute?ná podívaná zejména pro fotografy, kte?í za každou dunou najdou nádherné scenérie, s nádhernou florou i zajímavou faunou. Návšt?va beduínského domu v této divo?in?. Naprostý kontrast k této krajin? je Wadi Bani Khalid. Tvo?í je malé p?vabné vesni?ky, vryté do okolních hor. Wadi má ?istou hlubokou modrou vodu. Nocleh ?. 7.
 8. Den: Odlet do Prahy.
 9. Den: P?ílet do Prahy.

Ubytovnání

hotel ***+

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
1. 10. - 9. 10.9 dní69 900,- KčVíce o ceně
Dosp?lí73 900,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • letenku Praha - Bahrajn - Kuvajt - Doha - Maskat - Praha
 • 7x nocleh ve 3* a 4* hotelích se snídaní
 • pr?vodce
 • okruhy Bahrajnem, Kuvajtem a Doha s místními pr?vodci
 • program v Ománu s místními pr?vodci
 • transfery dle programu

Cena nezahrnuje

 • Víza: Bahrajn (p?i p?íletu 5 BD, Kuvajt – 75 USD elektronicky, Ománu 20 OMR – elektronicky)
 • spropitné (60 USD)
 • vstupné
 • stravu mimo snídan?

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna do 80 000 K?
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • prodloužení o dva dny pobytu u mo?e navíc (2x nocleh se snídaní)
 • 1/1 pokoj v p?ípad? prodloužení (povinný)

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?