Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Kazachstán a Uzbekistán - moderní Astana, p?írodní krásy Kazachstánu a nádherné památky Uzbekistánu

Uzbekistán i Kazachstán jsou poklidné zem? s vyvinutou infrastrukturou, které jsou velmi p?átelské k návšt?vník?m. Tento zájezd propojuje prohlídku nádherných dechberoucích památek ležících na bývalé Hedvábné stezce v Uzbekistánu s návšt?vou p?írodních zajímavostí sousedního Kazachstánu i jeho metropolí. My se zastavíme na jedné z nejhez?ích ?ástí této stezky, kde díky ní vyrostla úchvatná m?sta jako jsou Samarkand, Buchara, Šachrizabz, nyní zrekonstruovaná do své p?vodní nádhery. Návšt?vníka ohromí mohutné mešity i medresy s barevnými bohat? zdobenými pr??elími a modrými kupolemi.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy do Astany.
 2. Den: P?ílet do Astany. P?i ?asném p?íletu za?átek prohlídky Astany.ASTANA – supermoderní živá zá?ící metropole, kde si v rámci okruhu po m?st? prohlédneme monument Kazakh Eli, Palác míru s výhledem na m?sto a mešitu Harzat Sultan – nejv?tší mešitu ve st?ední Asii aj.
 3. Den: Prohlídka ASTANY – procházka po bulváru Millenium, Nazarbajevovo centrum z r. 2013, Koncertní sí? z r. 2013, complex Khan-Shatyr na 140 000 m2. Vyhlídka z monumentu Baiterek – vyhlídka pta?ím pohledem na hlavní m?sto. No?ním lehátkovým vlakem do Almaty.
 4. Den: ALMATY – bývalé hlavní m?sto Kazachstánu. Prohlídka m?sta - Zenkova katedrála, Památník nezávislosti, Zelený bazar, Park Panfilova. Odpoledne výjezd lanovkou na horu KOK-TOBE (1 100 m n. m.), s p?knými výhledy na Almaty i okolní hory. Nocleh v Almaty.
 5. Den: Výlet za poznáním okolních hor NP ILE ALATAU do horského lyža?ského st?ediska MEDEO, lyža?ského st?ediska ŠYMBULAK (2 260 m n. m.) a do sout?sky Velikaja Almatinskaja, nádherné výhledy na Almaty i na okolní zasn?žené vrcholy vysoké p?es 4 000 metr?, procházka u jezera BIG ALMATY LAKE s nádhernou okolní krajinou, v p?ípad? ?asu zastávka v prvním sokolnickém centru v Kazachstánu Sunkar.
 6. Den: Tento den se vydáme za poznáním hor v okolí jezera ISSYK, cestou si prohlédneme museum Issyk se slavnými vykopávkami poh?ebních kurhan? v?etn? mohyly „zlatého muže“. Procházka u JEZERA ISSYK – jezero alpského rázu obklopené lesy i kv?tinovými loukami v nadm. výšce 1 760 metr?. Dále p?ejedeme do TURGENSKÉ SOUT?SKY v nádherné p?írod?. Turgenskou sout?skou kdysi procházely karavany tzv. Královskou branou do ?íny a Indie. Procházka k 30 metr? vysokému MEDV?DÍMU VODOPÁDU.
 7. Den: P?ejezd do NP CHARYN. Odpoledne prohlídka úchvatného CHARYNSKÉHO KA?ONU p?ezdívaného „Gran Canyon Asie“, který se táhne v délce 154 km podél stejnojmenné ?eky v severní ?ásti poho?í ?AN ŠAN a je 150-300 metr? hluboký. Oblast zvaná ÚDOLÍ HRAD? má až neuv??itelné skalní formace. Návrat do Almaty.
 8. Den: Odlet do TAŠKENTU , metropole Uzbekistánu. Dle ?asu p?íletu za?átek prohlídky.
 9. Den: TAŠKENT – v uzbe?tin? Taškent znamená „kamenné m?sto“. Je známé svými kontrasty moderního a starého. V pr?b?hu prohlídky uvidíme zvenku nebo i zevnit? nejvýznamn?jší památky nap?. Khazrat-Imam komplex, medresu Barak-Khan, uvidíme Jami mešitu aj. P?ejezd rychlovlakem do Samarkandu .
 10. Den: Celodenní prohlídka SAMARKANDU (UNESCO) – nejkrásn?jšího m?sta na Hedvábné stezce, které rovn?ž pat?ilo k nejvýznamn?jším obchodním centr?m. Slavné nádherné nám?stí Registan s Ulugbegovou medresou a medresami Tilla-Kari a Sher Dor. Dále mauzoleum Gur-E-Amir, Ulugbegova observato?, starobylý architektonický komplex Šach i Zinda – rozsáhlá nekropole se 44 hrobkami a 20 mauzolei z 11. – 15.st, mešita Bibi-Chanum.
 11. Den: Odjezd do slavného m?sta ŠACHRISABZ (UNESCO) – rodišt? významného dobyvatele Tamerlána (Timur Lenk), park se zbytky paláce Ak-Sarai, ohromná socha Timura Lenka, nádherná mešita Kok Gumbaz a další zajímavosti. P?ejezd do Buchary .
 12. Den: BUCHARA (UNESCO) – starobylé m?sto s p?vabným historickým centrem a mnoha architektonickými památkami. Komplex Lyabi-Hauz, Ulugbegova medresa, kryté bazary, mešita Magoki-Attar, minaret a mešita Kalon, medresa Mir-i-Arab, pevnost Ark, mešita Bolo-Hauz, mauzoleum Ismail Samani, palác Nadir Devon Begi.
 13. Den: Dokon?ení prohlídky BUCHARY , p?ejezd do Taškentu
 14. Den: Odlet zp?t do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
2. 10. - 15. 10.14 dní59 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí59 990,-

Cena zahrnuje

 • letenku Praha – Taškent – Praha
 • vnit?ní let Urgen? – Taškent
 • p?ejezd rychlovlakem do Samarkandu
 • dopravu pronajatým mikrobusem
 • pr?vodce
 • 11x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • 11x polopenze

Cena nezahrnuje

 • víza, spropitné

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna do 80 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?