Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Norsko - velký polární okruh

Tento podrobný okruh nejen do Norska propojuje nejkrásn?jší partie severního Norska (?arokrásné souostroví Lofoty s malebnými tmav? ?ervenými rybá?skými vesni?kami, nad nimiž se ty?í rozeklané vrcholky hor) s p?írodními krásami st?edního a jižního Norska (ledovec Svartisen, Zlatá cesta Severu p?es hory a fjordy za?ínající proslulou cestou Troll?, pokra?ující plavbou p?es Norddalsfjord a kon?ící u nejkrásn?jšího fjordu Geiranger). Zájezd neopomíjí ani kulturní památky zem?, navštívíme nejv?tší severskou gotickou katedrálu v Trondheimu, sv?toznámý skanzen v Lillehammeru, v?hlasná muzea v hlavním m?st? Norska Oslu.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách. Krátkým trajektem z N?mecka do Dánska a novým Oresundským mostem z Kodan? do Malmö ve Švédsku.
 2. Den: LUND - významné kulturní st?edisko v jižním Švédsku s p?knou románskou katedrálou, v historii dokonce nejv?tší m?sto Skandinávie.
 3. Den: P?ejezd hrani?ního fjordu IDDEFJORD . Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera MJOSA. Návšt?va m?ste?ka LILLEHAMMER - turistické a sportovní centrum, d?jišt? zimních olympijských her, v?hlasný skanzen.
 4. Den: Pr?jezd nejdelším norským údolím GUDBRANDSDALEN, které je nazýváno srdcem Norska, a národním parkem DOVREFJELL s vyhlídkou na jeho drsnou p?írodu. Devítihodinová prohlídka TRONDHEIMU - t?etí nejv?tší m?sto Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásn?jší gotickou stavbu severní Evropy. No?ní p?ejezd.
 5. Den: Souostroví LOFOTY - pat?í k nejmalebn?jším míst?m ve Skandinávii. Rybá?ské vesni?ky jsou rozprost?ené podél mo?ských záliv? a nad nimi se ty?í rozeklané vrcholky hor. Jsou považovány za ráj turist?, malí?? a rybá??. Hlavní m?sto SVOLVAER , UNESCEM chrán?ný fjord NUSFJORD, m?ste?ko SUND známé ková?skou výrobou, m?ste?ko REINE vyhlášené nejkrásn?jším místem Norska, m?ste?ko A na nejjižn?jším cípu Lofot aj.
 6. Den: Dokon?ení prohlídky souostroví Lofoty .
 7. Den: Vyhlídková jízda mosty a trajektem zp?t na pevninu s pohledy na skalnaté hory vyr?stající p?ímo z mo?ské hladiny. Dále cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nes?etných jezer a hlubokých fjord? s okouzlující scenérií majestátních hor. P?estávky na zajímavých místech. Turistika v národním parku Rago. M?ste?ko FAUSKE.
 8. Den: Zastávka na POLÁRNÍM KRUHU - prohlídka návšt?vního centra. SVARTISEN - výlet k nejznám?jšímu ledovcovému splazu druhého nejv?tšího norského ledovce. MO I RANA - m?sto na b?ehu Ranafjordu, obchodní centrum oblasti. No?ní p?ejezd.
 9. Den: Procházka tundrou v DOVREFJELLU v okolí Dombasu. Královská cesta, kterou putovali králové na korunovaci do katedrály v Trondheimu. Ubytování.
 10. Den: ZLATÁ CESTA SEVERU - za?íná jedine?ným stavitelským dílem silnicí TROLLSTIGVEIEN s úchvatnou vyhlídkou, pokra?uje p?es hory k NORDDALSFJORDU a po jeho p?eplutí trajektem dále k nejkrásn?jšímu fjordu GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé st?ny jsou krášleny desítkami vodopád?. Cesta malebným údolím OTTADALEN se zastávkou v m?ste?ku LOM s kostelíkem a d?ev?nou architekturou.
 11. Den: OSLO - vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek i s v?hlasnými muzei. Nocleh.
 12. Den: MALMÖ - t?etí nejv?tší m?sto Švédska, jež si zachovalo ?adu stavebních památek. Odjezd do ?ech.
 13. Den: P?íjezd do Prahy v ranních hodinách.

Ubytovnání

Chata

Doprava

Autobusem

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
2. 7. - 14. 7.13 dní16 790,- KčVíce o ceně
Dosp?lí16 790,-
30. 7. - 11. 8.13 dní16 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí16 390,-

Cena zahrnuje

 • 8x ubytování ve 4-5 l?žkových chati?kách s možností va?ení nebo v ubytovnách
 • pr?vodce
 • trajekty
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj - na tomto zájezdu není možný, liché osoby jsou vždy doobsazeny

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?