Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Turecko - putování Malou Asií

Zem?, kde se dotýká Asie s Evropou, je už po tisíciletí tavícím kotlem civilizací, místem setkávání a splývání. Rozmanitost nenabízí jen historie, m?sta plná mešit i kostel?, archeologické areály ?i karavanseráje, ale také p?íroda. Od thráckých les? s honitbami sultána Sulejmána, p?es kapadocká podzemní m?sta, vydlabaná do tufových skal, po p?ímo?ské háje, kde se rekreoval Alexandr Makedonský nebo Kleopatra - krajina dnešního Turecka ohromuje, p?ekvapuje i dojímá. Podíváme se do vysokých skal, vykoupeme v nejkrásn?jších zátokách, navštívíme rušné bazary, ochutnáme orientální speciality, a nezapomeneme ani na nejslavn?jší turecké a staro?ecké památky.

Program

 1. Den: Odjezd ve ve?erních hodinách po trase Plze? – Praha – Brno. Cesta p?es Slovensko do Ma?arska.
 2. Den: Zastávka v srbské metropoli B?LEHRAD u pevnosti Kalemegdan na soutoku Sávy a Dunaje. P?ekro?ení bulharských hranic. Nocleh v hotelu v Sofii.
 3. Den: P?ekro?ení tureckých hranic. Pr?jezd Trákií a podél Marmarského mo?e do Istanbulu . Po ve?e?i možnost procházky ve?erním Istanbulem , m?stem sultána Sulejmána, nádherných mešit a okouzlujícího pouli?ního života.
 4. Den: Dopoledne možnost návšt?vy Sulejmanovy mešity , mešity Rüstema Paši s p?ekrásnou ukázkou iznické keramiky nebo procházka po obchodním srdci Istanbulu Velkém bazaru . P?ejezd do hlavního m?sta Turecka – ANKARY , které se stalo tureckou metropolí v roce 1923, kdy byl svržen istanbulský sultán a zem? se p?em?nila na republiku v ?ele s prezidentem Atatürkem.
 5. Den: Prohlídka nejkrásn?jší ?ásti Ankary s poz?statky z dob antického ?íma v?etn? Juliánova sloupu, zbytk? Augustova chrámu a nejv?tší ankarské mešity Haci Bayram Veliho. Návšt?va citadely s unikátn? zachovalým osmanským m?stem a vyhlídkou na celou Ankaru . Pr?jezd vnitrozemskou anatolskou krajinou podél slaného jezera TUZ G?LÜ. Odpoledne p?íjezd do KAPPADOKIE , která je unikátní vulkanickou krajinou. N?kde p?ipomíná m?sí?ní povrch, jinde tv?r?í ?innost surrealistických socha??. Kappadokie se formovala p?ed desítkami milion? let, kdy vybuchující sopky pokryly území sope?ným prachem. Kappadokie je prošpikována barevnými skalními v?žemi a puklinami. P?edstavuje jednu z nejfotogeni?t?jších oblastí Turecka. GÖREME - údolí, v n?mž je soust?ed?no nejv?tší množství skalních kaplí a klášter?. Mnohé z nich ukrývají skvostné byzantské fresky, zachycující biblické výjevy. Ubytování, ve?e?e a nocleh v oblasti Kappadokie (2 noci na stejném míst?).
 6. Den: V brzkých ranních hodinách m?žete fakultativn? absolvovat LET BALÓNEM nad jedine?nou p?írodní scenerií. Navštívíme vesnici UÇHISAR, které vévodí hrad z tufové skály. Ta je provrtaná tunely i okny a ze své horní plošiny nabízí jedine?ný výhled na krajinu Kappadokie. Projedeme údolím ZELVE, kde se nachází soubor skalních v?ží a zbytky byzantských kostel? s freskami. Sestoupíme do podzemního m?sta KAYMAKLI, které je nejvýznamn?jším z desítek podzemních m?st v Kappadokii . Kdysi v tomto 60 metr? hlubokém osmipodlažním komplexu žilo až 20 tisíc lidí. Uvidíme zde stáje, lis na víno, obytné prostory i kostel.
 7. Den: Odjezd do Konye. Zastávka u KARAVANSERAY SULTANHANI − malé pevnosti, která sloužila jako ochrana p?i odpo?inku obchodních karavan. Vystav?li ji seldžu?tí Turci ve 13. století. Prohlídka KONYE − významného m?sta muslimských v??ících s v?hlasnou mešitou. M?sto je úzce spjato se životem Celaleddina Rumiho, jenž ve 13. století založil ?ád tan?ících derviš?. V Konyi navštívíme Rumiho muzeum i mauzoleum s unikátním areálem školy Koránu. P?ejezd na pob?eží St?edozemního mo?e - tureckou Riviéru . Ubytování v hotelu na pob?eží v oblasti Antalye , ve?e?e a nocleh.
 8. Den: Volno, odpo?inek u mo?e, koupání.
 9. Den: Program v oblasti starov?ké PAMFÝLIE - toto jméno ve starov?ké ?e?tin? znamenalo „splývání národ?“. V antické é?e se zde smíchaly p?vodní anatolské národy s ?eckými kolonisty a v úrodné nížin? mezi poho?ím Taurus a St?edozemním mo?em prosperovala obchodní centra. Jednou z metropolí Pamfýlie byl ASPENDOS, kde si prohlédneme nejzachovalejší antické divadlo na sv?t?. SIDE se jmenuje po granátovém jablku, jehož plody dodnes nechybí v žádné zahrad? ve m?st?. Side v sob? snoubí rušné letovisko s antickým m?stem, z n?hož se dochovaly kolonády, brány nebo lázn?, kde se prý koupala i egyptská královna Kleopatra. Apollón?v chrám pat?í k nejp?sobiv?jším tureckým antickým ruinám, agora p?ipomíná trhy s otroky, které zde prodávali kilikijští piráti, a aréna pro gladiátorské zápasy je nejv?tší stavbou svého druhu v jižním Turecku. PERGE bylo jedním z center starov?ké Pamfýlie. Má nejzachovalejší antický areál v oblasti turecké Riviéry a nabízí tém?? 300 metr? dlouhou kolonádu, rozlehlé lázn?, zachované nám?stí s obchody, stadión, divadlo nebo helénistickou bránu.
 10. Den: Výlet do oblasti hornaté PISIDIE k tajemnému starov?kému m?stu, orlímu hnízdu TERMESSOS, jehož antické ruiny se nacházejí ve výšce p?es 1000 metr? v úchvatné p?írodní scenerii v džungli národního parku, nad strží a pod mytickou horou Solymea, kde m?l v antických dobách sídlit pisidiánský b?h. Termessos je strategicky tak výhodn? položen, že i geniální vojev?dce Alexandr Makedonský vzdal jeho dobývání. P?i lehké tú?e zde narazíme mj. na zachovalé divadlo nebo skalní hroby a sarkofágy z antického období. V horkém poledni se zchladíme v ruinách antického m?ste?ka PHASELIS. Piniový háj s poz?statky starov?ké ulice, divadla, obchod? a dom? obklopují t?i pohádkové zálivy s pr?zra?nou vodou, kde bude možnost vykoupání a malého odpo?inku. Odpoledne se vydáme k mytické CHIMÉ?E (ho?ící zemní plyn) pod horou OLYMPOS a p?ipomeneme si báji o ?eckém hrdinovi Bellerofontovi.
 11. Den: Volno, odpo?inek u mo?e, koupání. Pro zájemce odpoledne p?ldenní výlet k vodopád?m KUR?UNLU, soustav? jezírek propojených vodopády p?ipomínajícími zmenšená Plitvická jezera. Podíváme se do centra letoviska ANTALYA , které bylo založeno pergamonským králem Attalem II. v polovin? 2. století p?. n. l. a pojmenováno po n?m jako Attaleia. Z antiky se tu dochovala Hadriánova brána a zajímavé exponáty ukrývá i zdejší muzeum. Dnes je Antalya s miliónem obyvatel nejv?tším m?stem jižního Turecka.
 12. Den: Cesta podél tyrkysového pob?eží, kde ve skrytých zátokách mívali piráti svá úto?išt?. Program ve starov?ké LÝKII, která byla první demokratickou unií v d?jinách lidstva a v 18. století inspirovala tv?rce ústavy Spojených stát? amerických. Zastávka ve starov?kém m?st? MYRA, které bylo svého ?asu metropolí lýkijské federace. Tady si prohlédneme antické divadlo a p?edevším úchvatné lýkijské skalní hrobky, jež imitovaly domy živých. M?ly barevná pr??elí s portály a posuvnými dve?mi. Možnost plavby výletní bárkou k ostrovu KEKOVA s tureckou Atlantidou − potopeným antickým m?stem – a k m?ste?ku KALE s p?sobivými lýckými sarkofágy na zemi i ve vod?. Volno, odpo?inek u mo?e, koupání.
 13. Den: Volno, odpo?inek u mo?e, koupání.
 14. Den: Volno, odpo?inek u mo?e, koupání. Odjezd z hotelu. No?ní p?ejezd do Istanbulu .
 15. Den: V ranních hodinách p?íjezd do ISTANBULU . M?sto na dvou kontinentech spojených visutými mosty. M?sto císa?? a sultán?, krásných mešit a palác?. Fantastické památky a neopakovatelná atmosféra. Je to m?sto mnoha jmen, mnoha národností a mnoha rozli?ných kultur, další takové m?sto byste na sv?t? jen t?žko hledali. Množství byzantských a osmanských památek jako chrám Hagia Sofia , Modrá mešita , Velký bazar , palác Topkapi aj. Nocleh.
 16. Den: P?ejezd do Bulharska a prohlídka SOFIE. Nocleh.
 17. Den: Ráno odjezd z Bulharska p?es Srbsko, Ma?arsko a Slovensko. Návrat do ?R do p?lnoci.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
9. 10. - 25. 10.17 dní22 590,- KčVíce o ceně
Dosp?lí22 590,-

Cena zahrnuje

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 15 000 K?
 • 13x ve?e?i
 • 14x snídani
 • 14x ubytování v hotelích kategorie*** (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • pr?vodce
 • dopravu klimatizovaným autobusem

Cena nezahrnuje

 • vstupné, bakšišné

Fakultativně

 • 1/1 pokoj (povinný p?i nedoobsazení)
 • p?ipojišt?ní storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?