Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Východní Turecko - po stopách starov?kých civilizací, za p?írodními krásami a unikátními památkami

Po n?kolika letech se op?t vracíme do naší oblíbené destinace – do východního Turecka. Navštívíme jak proslulá místa (nap?. vrchol hory Nemrut, oblast jezera Van, chetitské památky Chattušaš), tak málo známá a málo navšt?vovaná, ale o to krásn?jší a romanti?t?jší místa (horská pevnost Zilkale v poho?í Ka?kar, ?ábl?v hrad Seytan u gruzínské hranice, arménské hlavní m?sto Ani, syrské k?es?anské památky na planin? Türabdin aj.). Cestu nám op?t zkrátí a zp?íjemní dva vnitrostátní lety – do Adany a zp?t z Ankary.

Program

 1. Den: Let Praha – Istanbul – Adana. Dojezd na nocleh do oblasti Osmaniye.
 2. Den: Seznámení s Neochetitskou ?íší, která v dob? kolem 8.st.p?.n.l. vytvo?ila v oblasti dnešního jihovýchodního Turecka monumentální památky v podob? kamenných reliéf?, palác? a pevností. Jedine?ný chrán?ný park KARATEPE-ASLANTA? s krásnými výhledy na jezero. GAZIANTEP – unikátní muzeum ?ímských mozaik ze zatopeného m?sta Zeugma. P?ejezd do Kahty na nocleh.
 3. Den: Brzy ráno (p?ed východem slunce) výjezd mikrobusy pod vrchol hory NEMRUT DAGI (UNESCO) s hrobkou komagenského krále Antiocha. K um?le navr¬šenému vrcholu hory ve výšce 2 100 metr? s terasami vyzdobenými sochami ?eckých boh? a krále Antiocha již vystoupáme na záv?r p?šky. Východ slunce na vrcholu hory. ?ÍMSKÝ MOST z doby císa?e Septimia Severa, skalní reliéfy v ARSAMEI a hrobka královen na kopci KARAKU?. Odpoledne p?ejezd kolem Atatürkovy p?ehrady na Eufratu do Urfy.
 4. Den: ?ANLI URFA – místo narození proroka Abraháma s významnými mešitami a bazény s posvátnými kapry. Místní trh je jeden z nejp?vodn?jších a nejlevn?jších v Turecku. Významná neolitická památka GÖBEKLI TEPE (UNESCO) z doby 9600-8200 p?.n.l. Nocleh v Mardinu.
 5. Den: Putování za syrskými ortodoxními k?es?any na planinu Türabdin – kostel MAR GABRIEL založený v r. 397. MOR HAD BSABO KILISE a kostel MOR YAKUB nedaleko Midyatu.Terasovit? vystav?né st?edov?ké m?sto MARDIN s n?kolika kostely a nedaleko n?j ležící rozsáhlý komplex kláštera DEIR AZ-ZAFARAN založený r. 493. Návrat na nocleh do Mardinu.
 6. Den: P?ejezd p?es DIYARBAKIR na ?ece Tigris k jezeru Van, projdeme se kousek po monumentálních ?erných hradbách a prohlédneme si starobylou mešitu Ulu camii. Dojezd na nocleh k jezeru Van.
 7. Den: Za?átek okruhu kolem jezera Van . JEZERO VAN je nejv?tší turecké jezero ležící v nadm. výšce 1 700 metr?. Seldžucké památky, kónické hrobky a zdobené náhrobky v AHLATU. Rozlehlý kráter vyhaslé sopky NEMRUT DAGI (2 950 metr? vysoká) s termálními prameny a studeným a teplým jezerem. P?ejezd kolem jezera do m?sta Van.
 8. Den: Dokon?ení putování kolem jezera Van: jeden z nejlépe dochovaných arménských kostel? na ostrov? AHTAMAR s krásnou reliéfní výzdobou. Pevnost z dob ?íše Urartu v ÇAVU?TEPE. VAN – urartská pevnost Vankale (9. st. p?.n.l.) a pod ní staré m?sto Eski Van zni?ené Turky.
 9. Den: Malebné MURADIJSKÉ VODOPÁDY u severního okraje jezera Van, odpo?inek u ?aje u vodopád?. P?ejezd p?es Agri do Karsu nedaleko hranic s Arménií.
 10. Den: ANI (UNESCO) - z?íceniny arménského m?sta z doby raného st?edov?ku, bývalo zde 10 000 dom?, 1 000 kostel?, monumentální hradby a pevnost, jedine?ný hrani?ní ka?on ?eky Achurjan. Nejseverovýchodn?jší ?ásti Turecka u hranice s Gruzií: p?ejezd kolem vysoko položeného jezera CILDIR, ?ábl?v hrad ?EYTAN KALESI.
 11. Den: Východní pob?eží ?erného mo?e : fotostop na ?ajové plantáže u Hopy / Rize. Pevnost ZILKALE vysoko v poho?í Kaçkar Daglari. Horská obec AYDER, možnost procházky nebo koupání v termálních lázních.
 12. Den: KLÁŠTER SUMELA – nejlépe dochovaný byzantský klášter u ?erného mo?e, bohatá fresková výzdoba. KOSTEL HAGIA SOFIA v Trabzonu. Nocleh v oblasti Giresunu.
 13. Den: P?ejezd po pob?eží ?erného mo?e. Odpoledne AMASYA – v ka?onu ?eky malebn? položené malé m?sto s hrobkami pontských král? a mnoha islámskými stavbami. Nocleh.
 14. Den: Prohlídka nejvýznamn?jších míst spojených s ?íší Chetit?: CHATTU?A? (UNESCO) – hlavní m?sto ?íše Chetit?, rozsáhlé hradby, královský palác, chrámový komplex. Skalní svatyn? YAZILIKAYA s reli¬éfy chetitských boh?. Krásné reliéfy a brána sfing v ALAÇAHÖYÜK.
 15. Den: Let Ankara – Istanbul – Praha.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze - 14x snídan?, 13x ve?e?e

Termíny

DatumDélkaCena od
5. 8. - 19. 8.15 dní39 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí41 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • 9x lehký ob?d
 • 14x ubytování v hotelu
 • 14x polopenzi (ve?e?e nemusí být na hotelích)
 • ?eského a tureckého pr?vodce
 • výjezd minibusy na kráter Nemrut Dagi
 • výjezd minibusy na Nemrut Dagi se sochami
 • dopravu místním minibusem nebo autobusem dle po?tu klient?
 • leteckou dopravu Praha - Istanbul - Adana a Ankara - Istanbul - Praha

Cena nezahrnuje

 • Cena nezahrnuje bakšišné / spropitné a vstupy.

Fakultativně

 • 1/1 pokoj (zde povinný p?i nedoobsazení)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?