Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Bájný ostrov Kréta - letecky

Tento zájezd na Krétu je zam??en na podrobné poznání nejv?tšího ?eckého ostrova, který je pro návšt?vníky p?itažlivý svými p?írodními krásami (?lenité pob?eží, hory, sout?sky) i bohatstvím kulturních památek (mínojské paláce a další antické památky). Kréta si vyžaduje podrobn?jší poznání, proto jsme vybrali kombinovaný zájezd, kde se dny odpo?inku u nádherného mo?e st?ídají s poznáváním nejv?tších zajímavostí Kréty.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy.
 2. Den: P?ílet na Krétu . Pobyt u mo?e.
 3. Den: IRÁKLIO – hlavní m?sto a nejvýznamn?jší p?ístav Kréty. KNÓSSOS – nejvýznamn?jší archeologická lokalita na Krét? , hlavní st?edisko mínojské kultury s proslulým labyrintem.
 4. Den: Výlet na jižní stranu ostrova. AGIA TRIÁDA – královská vila z doby bronzové s výhledy na jižní pob?eží Kréty. GORTYS – zbytky významného antického m?sta. FESTÓS – starov?ké st?edisko se zbytky královského paláce. Malebné zátoky u vesni?ky MATALA.
 5. Den: Nejzdatn?jší se mohou vydat na náro?ný p?ší výlet nejdelší evropskou sout?skou SAMARIA, která je až 300m hluboká a v míst? tzv. „Železných vrat“ 2-3m široká. Plavba lodí podél pob?eží do SFAKIE (lo? není v cen?). Snída?ový balí?ek místo snídan?.
 6. Den: Pobyt u mo?e.
 7. Den: Výlet na východní stranu ostrova. DIKTÉO, ÁNDRO – krápníková jeskyn?, mytologické rodišt? nejvyššího boha Dia. Planina LASSITHI – náhorní plošina v poho?í Dikté s tisíci malými v?trnými mlýny. Ruiny antického m?sta LATÓ. Malebná horská vesni?ka KRITSÁ. ÁGIOS NIKOLÁOS – p?vabné m?ste?ko stoupající do svahu nad zátokou Mirabello.
 8. Den: Výlet na západní stranu ostrova. RETHYMNO – m?sto, kde je vedle sebe vid?t stavby benátského i tureckého typu. CHÁNIA – m?sto s pitoreskním starým m?stem.
 9. Den: Pobyt u mo?e. Zájemci mohou fakultativn? (cca 130 - 160 Euro) navštívit ostrov SANTORINI . Santorini je nejjižn?jší ostr?vek souostroví KYKLADY , jehož st?ed tvo?í ohromný mo?em zatopený kráter, který návšt?vníka uchvátí již p?i p?íjezdu, kdy lod? vplouvají do tohoto skalnatého kotle, jehož vrcholy jsou posety bílými stavbami m?st THIRA a IA. Pro ú?astníky výletu bude snída?ový balí?ek a studená ve?e?e.
 10. Den: Pobyt u mo?e.
 11. Den: Odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
5. 6. - 15. 6.11 dní24 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí24 990,-

Cena zahrnuje

 • autobusové výlety
 • pr?vodce
 • 10 polopenze (dle ?asu letu)
 • 10 ubytování v hotelu (dle ?asu letu)
 • letištní taxy a palivový p?íplatek
 • letecká p?eprava

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a vyššího storna do 40.000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?