Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Národní parky USA

Na základ? našich osobních zkušeností jsme pro Vás pe?liv? p?ipravili okruh po americkém Západu tak, abyste poznali skute?n? všechna nejpoutav?jší a nejd?ležit?jší místa, která by m?l v t?chto oblastech turista navštívit. Podíváte se do národních park? a rezervací, do nádherné p?írody i k významným památkám. Navštívíte území stát? Kalifornie, Nevada, Utah, Arizona, v prvním okruhu i Colorado a Wyoming. Podíváte se do nejznám?jších monumentálních ka?on? sv?ta, na seskupení snad nejbizarn?jších skalních útvar? vzniklých p?sobením vody a v?tru, na "jehly, brány ?i v?že". Seznámíte se s divotvornou vegetací (a? už juky ?i sekvoje), ale i se specifiky místní civilizace (a? už s indiánskou rezervací ?i s m?sty proslavenými hernami). Okruh je navíc rozší?en o sv?tov? proslulý Yellowstone s vyhlášenými gejzíry a oblast Rocky Mountains s nádhernou horskou p?írodou.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy v ranních hodinách, p?ílet do LOS ANGELES .
 2. Den: Prohlídka LOS ANGELES , m?sta filmových hv?zd, které je také nazýváno m?sto and?l?.
 3. Den: JOSHUA TREE - národní park ležící na rozhraní Coloradské a Mohavské poušt?, kde spat?íte bohat? rozv?tvené divotvorné juky, podle kterých je tento park pojmenován. Ohromná p?ehradní hráz HOOVER DAM, p?etínající skalnaté koryto ?eky Colorado vytvá?í jezero Lake Mead oblíbené rekreanty. Ve?erní prohlídka LAS VEGAS - m?sta heren, kasin a fantastické hry barev nep?ehlédnutelného množství neón?.
 4. Den: ZION - národní park plný ka?on?, jesky?, strmých skalních st?n a údolí, který je snad nejv?tší atrakcí státu Utah.
 5. Den: RED CANYON - ?ervené skalní útvary. Národní park BRYCE CANYON - nevídaná krajina plná ?ervených a hn?dých skalních jehel r?zných tvar? p?ipomínající úchvatný amfiteátr. GLEN CANYON - p?ehradní hráz Glen Canyon Dam, kde za?íná ohromné jezero Lake Powell. Západ slunce nad Grand Canyonem.
 6. Den: GRAND CANYON - nes?etné vyhlídky na rozsáhlé plochy Grand Canyonu, který se za?ezává do hloubky p?es 1 600 m. REZERVACE NAVAH? - pohled z osady Indián? na zbytky bývalého indiánského puebla zasazeného v jícnu obrovské skalní jeskyn?. MONUMENT VALLEY - údolí, které se pro mnohé stalo symbolem Divokého Západu pro svoji p?írodní krásu, známé také z film? a reklamních šot? (nap?. na cigarety Marlboro).
 7. Den: Státní park GOOSENECKS, labutí krky - nádherné meandry ?eky San Juan, které jsou za?íznuty do šedých skal. Národní park CANYONLANDS - fantastický sv?t skal, ka?on? a skalních jehel "Needles". M?sto MOAB.
 8. Den: Národní park ARCHES - velmi p?sobivá krajina plná skalních bran, oblouk? a skal bizarních tvar?. Cesta na východ, ?áste?n? podél ?eky Colorado a p?es velehory Rocky Mountains do státu Colorado .
 9. Den: ROCKY MOUNTAINS (národní park Skalisté hory) - v parku je chrán?no 1 070 km2 nedot?ené p?írody, ke které pat?í 78 horských vrchol? vyšších než 3 600 metr?. Pr?jezd parkem po unikátní vysokohorské silnici, dosahující výšky p?es 3 000 m s množstvím panoramatických rozhled?. Procházka kolem malebného jezera Bear Lake.
 10. Den: DENVER - metropole Colorada s mrakodrapy a parky. Budova Kapitolu státu Colorado postavená podle vzoru Kapitolu ve Washingtonu, proslulá Larimer Street p?ipomínající Divoký Západ aj. Cesta na sever do Wyomingu, zastávka v jeho hlavním m?st? CHEYENNE.
 11. Den: Pr?jezd krajem Shoshon? ka?onem Wind river. HOT SPRINGS - park s teplými prameny a vápencovými terasami hrajícími všemi barvami. CODY - m?sto s muzeem indiánské kultury Buffalo Bill Historical Center.
 12. Den: YELLOWSTONE - sv?tov? proslulý národní park, nejstarší park na sv?t?, jehož návšt?va pat?í k nezapomenutelným zážitk?m. Obrovský po?et aktivních gejzír? s nejznám?jším Old Faithful, termální prameny Mammoth Hot Springs, kde horká voda stéká p?es terasy.
 13. Den: Druhá ?ást prohlídky parku YELLOWSTONE . GRAND TETON - p?írodn? zajímavý a malebný horský park s rozeklanými štíty. JACKSON - typické m?sto amerického Divokého Západu s d?ev?nými chodníky, branami z jeleních paroh? a staromódními salony s létajícími dve?mi aj.
 14. Den: P?ejezd cestou, kudy putovali p?ist?hovalci ve svých krytých vozech. SALT LAKE CITY - m?sto s mnoha náboženskými stavbami a památkami souvisejícími se sektou mormon?, sídlo slavného p?veckého sboru, State Capitol, Temple Square aj.
 15. Den: Zastávka u „BONNEVILLSKÉ RYCHLOSTNÍ MÍLE,“ kde bylo na vrstv? soli dosaženo mnoha rychlostních rekord?. RENO - nejv?tší malom?sto na sv?t? s promenádou River Walk s kasíny a svatebními kapli?kami. "M?sto duch?" VIRGINIA CITY, jehož mohutná st?íbrná žíla financovala za Ob?anské války armádu Unie a jež si od té doby zachovalo sv?j p?vodní vzhled. Práv? zde Mark Twain poprvé použil sv?j pseudonym. CARSON - p?íjemné nevadské m?ste?ko nedaleko kalifornské hranice.
 16. Den: Zastávka u 500 m hlubokého jezera TAHOE s obdivuhodn? ?istou vodou a s parníkem TAHOE QUEEN, p?ivezeným z Missisippi. MONO LAKE - jezero s bizarními v?ži?kami z krápníkového vápence, které jako by vyr?staly p?ímo z vody. YOSEMITSKÝ NÁRODNÍ PARK - pr?jezd od východu k západu p?es Tioga Pass (3 031 m), krajem nádherných jezer, hor, les? a vodopád?. Úchvatné vyhlídky na monumentální Half Dome.
 17. Den: Druhý den v YOSEMITSKÉM PARKU , turisticky nejvyhledávan?jším míst? Kalifornie , údolí Yosemite Valley.
 18. Den: KINGS CANYON a SEQUIOA NP v poho?í Sierra Nevada - mamutí stromy staré tém?? 2 500 let, nejstarší živé organismy na zemi.
 19. Den: SAN FRANCISCO - nejzajímav?jší m?sto západu USA. Prohlídka známých míst - tramvaj na lan?, Golden Gate Bridge, Lombard Street, Chinatown, oblast bank, aj.
 20. Den: Dokon?ení prohlídky San Francisca . Odlet do Prahy.
 21. Den: P?ílet do Prahy ve ve?erních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
29. 5. - 18. 6.21 dní72 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí74 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • letištní taxy a palivový p?íplatek
 • 19x ubytování v hotelech ?i motelech (4 l?žkové pokoje) - p?esný popis ubytování viz propozice k zájezdu
 • pr?vodce
 • pronájem minivan? na území USA
 • letecká p?eprava

Cena nezahrnuje

 • popis ubytování - viz propozice nebo žádejte info v CK
 • vízum (pokud bude nutné)

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?eb. výloh a storna s max. pln?ním do 80.000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?