Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Romantická Korsika

Poznejte s námi p?ekrásný ostrov se špatnou pov?stí, jak Korsiku charakterizoval Arnošt ?erník ve své knize "Na ostrov? krevní msty". Strmé hory na Korsice dosahující výšky p?es 2 500 metr? se zde ty?í nad pr?zra?ným mo?em. Vychutnáte návšt?vy starobylých m?ste?ek Korsiky, zasazených v p?ekrásné p?írod?, i koupání na západním pob?eží Korisky. Ostrov Korsika, jehož nejkrásn?jší subtropická p?íroda nabízí nejen azurové mo?e s fantastickým pob?ežím, ale i štíty horských velikán?, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dub?.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
 2. Den: Trajektem do p?ístavu BASTIA na KORSICE . Návšt?va starobylého CORTE s hrd? se ty?ící citadelou pod horskými velikány. P?ekrásným hornatým vnitrozemím pokra?ujeme na západní pob?eží do jedné z nejkrásn?jších zátok PROPRIANO se stejnojmenným m?ste?kem, která je ideálním místem k podnikání výlet? po celé Korsice.
 3. Den: Dopoledne odpo?inek u mo?e, kde dlouhá pís?itá pláž na jedné stran? zakon?ená m?ste?kem a na druhé skalisky s janovskou v?ží skýtá každému co žádá. Odpoledne prohlídka m?ste?ka PROPRIANO .
 4. Den: Ráno pro zájemce výlet do nitra ostrova Korsika s turistikou s p?ekrásnou scenerií skalních v?ží BAVELLA, které pat?í k nejznám?jším atrakcím ostrova. Odpoledne pobyt u mo?e.
 5. Den: Koupání a pobyt u mo?e. Odpoledne pro zájemce návšt?va nedalekého proslulého nalezišt? prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry.
 6. Den: Návšt?va bizarních skal CALANCHE (UNESCO). Po krátké procházce touto pastvou pro o?i, kde barevné skalní útvary ost?e kontrastují s azurovou hladinou mo?e, pokra?ujeme do nedalekého m?ste?ka PORTO , které je jednou z dalších perel Korsiky . P?i zpáte?ní cest? zastávka v Napoleonov? m?st? AJACCIO , kde navštívíme jeho rodný d?m s muzeem. Vyvrcholením dne bude vyhlídka od Tour de la Parate na proslulé "Krvavé ostrovy", které byly kdysi úto?išt?m pirát?. P?íjezd zp?t v pozdních hodinách.
 7. Den: Ráno si prohlédneme "nejkorsi?t?jší" m?sto SARTENE . Z úzkých k?ivolakých uli?ek na nás dýchne duch minulosti krevní msty a pirátských výprav. Pokra?ujeme do vyhlášeného BONIFACIA . Prohlídka m?sta, které je se svými b?lostnými útesy ?azeno k nejv?tším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná projíž?ka lodí pod skalnatými útesy.
 8. Den: Koupání a pobyt u mo?e.
 9. Den: P?ístav BASTIA - prohlídka významného p?ístavního m?sta s širokými t?ídami a starým centrem. Trajekt, odjezd do ?R.
 10. Den: Návrat do ?R.

Ubytovnání

Bungalov

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
12. 6. - 21. 6.10 dní14 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 390,-

Cena zahrnuje

 • 7x snídan? + 6x ve?e?e (jednoduchá strava, p?ipravovaná ?eskou kucha?kou - popis viz. propozice k zájezdu)
 • pr?vodce
 • 7x ubytování v chatkách (kuchy?ka, 2 ložnice, p?íslušenství)
 • pobytová taxa
 • doprava autobusem
 • trajekty
 • vstupní a výstupní poplatek

Fakultativně

 • 1/1 pokoj výjime?n? na vyžádání v CK
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?