Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč
popis

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

?ecko - okruh s koupáním na Peloponésu

V?tšina z nás se touží podívat do kolébky civilizace, za hrdiny a bohy bájného ?ecka. Doba starov?kého ?ecka zde zanechala ohromné kulturní d?dictví, které každoro?n? p?ijíždí obdivovat milióny návšt?vník?. Náš zájezd spojuje návšt?vu t?chto sv?tov? proslulých míst s koupáním na pob?eží. Ubytování je zajišt?no v letovisku Tolo, které pro své pláže s tyrkysovým mo?em pat?í k nejvyhlášen?jším v ?ecku.

Program

 1. Den: Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy.
 2. Den: Dojezd na trajekt do ?ecka.
 3. Den: Vylod?ní v ?ecku. Magická krajina se skalními kláštery METEORA (na seznamu UNESCO). Tyto kláštery byly v minulosti t?žko p?ístupné a každý z nich je odvážnou stavbou na skalních st?nách bizarních tvar?. Z p?vodních 24 unikátních klášter? se zachovalo 6 skute?n? funk?ních. Dojezd na nocleh.
 4. Den: Návšt?va v?hlasných DELF (UNESCO) – archeologický areál s nejslavn?jší antickou v?štírnou se nachází v nádherné poloze v horách na vyvýšené terase, jedno z nejkrásn?ji situovaných starov?kých míst v ?ecku, Apollón?v chrám s v?hlasnou v?štírnou, „Pupek sv?ta“, zachovalý antický stadion aj. Ve?er p?íjezd na ubytování do Tola .
 5. Den: Pobyt u mo?e.
 6. Den: ATHÉNY (UNESCO) – jedno z nejslavn?jších m?st antiky, kolébka civilizace a demokracie, metropole ?ecka, která si z dob své nejv?tší slávy uchovala množství památek. Slavná dominanta m?sta Akropole s chrámem Parthenón zasv?ceným ochránkyni Athén bohyni Athén? a dále Erechtheión, známý díky zachovalým Karyatidám-p?vabným sochám dívek nesoucí st?echu chrámu, ?ecká a ?ímská Agora, velkolepé antické divadlo, Di?v chrám, malebná ?tvr? Plaka aj.
 7. Den: Pobyt u mo?e. Doporu?ujeme fakult. lodní výlet na nádherné ostrovy Saronského souostroví HYDRA a SPETSES (cca 35 €). Zatímco ostrov Hydra je spíš skalnatý a známý svou kosmopolitní atmosférou a ?istotou, Spetses je jedním z nejzelen?jších ostrov? ?ecka a láká p?edevším bohaté Athé?any.
 8. Den: Archeologický areál KORINTU se zbytky chrám? (Apolón?v chrám, Oktaviin chrám), Korintský pr?plav, obdivuhodný technický div antiky. MYKÉNY (UNESCO) - hlavní st?edisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu, kde podle eposu Illias žil v?dce ?ek? v trojské válce Agamemnón, slavná Lví brána. EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha léka?ství Asklepia s nejv?tším divadlem a vynikající akustikou v ?ecku. NAVPLIO - malebné a zárove? elegantní m?sto v benátském stylu s nádhernou polohou u Argolského zálivu. Nad m?stem se vypíná jedna z pevností, další se nachází nedaleko pob?eží v mo?i.
 9. Den: Pobyt u mo?e.
 10. Den: OLYMPIA (UNESCO) – kolébka olympijských her, jeden z nejhez?ích a nejzachovalejších archeologických areál? ?ecka, stadion, p?sobivý Di?v chrám, kde se kdysi nacházela Diova socha, jež byla za?azována mezi tradi?ních 7 div? sv?ta. Dojezd na trajekt.
 11. Den: Jízda trajektem a Itálií.
 12. Den: P?íjezd do Prahy v ranních nebo dopoledních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
25. 6. - 6. 7.12 dní15 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí15 990,-
1. 7. - 12. 7.12 dní16 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí16 490,-
5. 8. - 16. 8.12 dní16 890,- KčVíce o ceně
Dosp?lí16 890,-
9. 9. - 20. 9.12 dní15 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí15 990,-

Cena zahrnuje

 • 1x snídan?
 • 6x polopenze
 • 7x ubytování v hotelích
 • pr?vodce
 • trajekt Itálie - ?ecko a zp?t (polohovací sedadla)
 • doprava luxusním autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj (povinný p?i nedoobsazení v ?ervencovém a srpnovém termínu)
 • 4l?žková kabina na trajektu tam i zp?t (kabiny nutno hlásit již p?i p?ihlášení), cena je za osobu
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?