Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Albánie + Makedonie

Vydejte se s námi na putování krajinou, která se otevírá ve své drsné up?ímnosti i kouzelné kráse balkánských sv?t? všem, kte?í jsou ochotni p?ijmout její ryzí duši takovou, jaká ve své ?isté podstat? je. Tvá? krajiny je zvrásn?na tajuplnou minulostí, sahající do dob bronzových, utvá?ená tisíciletí potomky balkánských hrdin?, ?elících nájezd?m ?ek?, ?íman?, Bulhar? i Turk?, jež všichni nechali své stopy navždy v d?jinách albánského lidu. "Ochutnáme" divokou sm?sici k?es?anství a islámu, spat?íme kontrasty dob dávno i nedávno minulých. Projdeme horská údolí v blízkosti majestátných horských štít?, nahlédneme do života balkánského venkova, kde hodnoty žití stále z?stávají na svém prap?vodním míst? a patrn? ješt? dlouho z?stanou.

Program

 1. Den: Odjezd z ?R, tranzit p?es Ma?arsko a Srbsko do ?erné Hory.
 2. Den: Dopoledne turistika v tajemných PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera na ?ernohorsko-albánském pomezí, nocleh v podhorském m?ste?ku na úpatí poho?í Visitoru.
 3. Den: P?ejezd do m?ste?ka METOHIJE (západní KOSOVO), návšt?va kosovského m?ste?ka PEC, p?ípadn? rozsáhlého komplexu PÉCSKÉHO PATRIARCHÁTU. DE?ANSKÝ MONASTÝR - nejv?tší dochovaná sakrální stavba st?edov?kého Srbska, kosovské m?ste?ko PRIZREN na severních svazích Šar planiny s bohatou tureckou ?tvrtí, p?ejezd na území Albánie, nocleh v BAJRAM CURRI, m?ste?ku se snad nejkrásn?jší polohou z albánských m?st. Do severovýchodní ?ásti Albánie donedávna nevedly žádné cesty, proto se jedná o nejchudší ?ást zem?, kde se ?as zastavil ješt? v dobách Envery Hoxhy. Této charakteristice také odpovídá úrove? ubytování jediného místního hotelu. Strava je však skv?lá a majitel hotelu pohostinný.
 4. Den: Po snídani plavba po majestátní ?ece DRIN z Fierze do KOMANU, která je považovaná za jednu z nejkrásn?jších vodních cest na sv?t?. Odpoledne návšt?va poz?statk? rozsáhlé pevnosti ROZAFA. Pevnost s mohutnými zdmi a p?ekrásným výhledem na okolí na soutoku t?í ?ek u SKADARU je i p?ipomínkou legendy o state?né žen?, jejíž jméno pevnost nese, nocleh ve m?st?.
 5. Den: ?eká nás putování rovinatou st?ední Albánií s význa?nými st?edisky albánské historie. Po zastávce v LEZHE , kde je poh?ben albánský národní hrdina Skanderbeg, navštívíme jeho hradní baštu v m?ste?ku KRUJË. V p?ístavním m?st? DRA? (Durres), které se nacházelo na VIA EGNATIA (stará ?ímská cesta spojující Jadranské mo?e s Ca?ihradem) si prohlédneme m?stské hradby z dob byzantské ?íše a monumentální amfiteátr z 2. st. n. l. Odpoledne navštívíme BERAT - nejstarší a nejkrásn?jší albánské m?sto s byzantsko-slovanskou citadelou a starobylými mešitami a kostely v dolním m?st?. Zde budeme rovn?ž nocovat.
 6. Den: Cestou k mo?i navštívíme APOLLONII, po p?íjezdu k mo?i nás ?eká ALBÁNSKÁ RIVIÉRA . Nejprve vyjedeme do pr?smyku LLOGARE (1 058 m n. m.), pokra?ujeme do malebné ?ecké vesni?ky DHËRMI s n?kolika kostelíky, dále projedeme krajem zemních pyramid a zpívajících cikád až k HIMARË, p?ímo?skému letovisku se zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QEPARA shlédneme ponorkovou základnu a na ostr?vku dob?e zachovalou pevnost Aliho Paši Tepelenského. Na nocleh se p?esuneme do malebného m?sta GJIROKASTRA.
 7. Den: Ráno prohlídka GJIROKASTRY, památkové rezervace s bohatým historickým centrem: pevnost s muzeem vojenství a v?znicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické muzeum, kde se narodil Enver Hoxha. Následuje p?ejezd do archeologického areálu v BUTRINTU, procházka mezi zachovalými antickými objekty, která je doprovázena v?ní eukalyptu a švito?ením cvr?k?, a nov? vybudovaným špi?kovým muzeem. Odpoledne návšt?va p?ímo?ského letoviska SARANDË , srdce jižního pob?eží, perly Albánské riviéry. Procházka po promenád? lemované datlovými palmami a oleandry. Poslední zastávkou bude vyv?ra?ka MODRÉ OKO - výjime?ný podzemní pramen ost?e syté (uprost?ed) a ost?e modravé (u okraj?) barvy. Návrat do hotelu.
 8. Den: Údolím ?eky Vjosë, návštívíme PËRMET, malebné m?ste?ko ležící v krásné krajin? obklopené velehorami, turistická vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality, ve?er se ubytujeme v hotelu ve vesni?ce proslulé svým st?edov?kým kostelíkem s p?ekrásnými freskami.
 9. Den: M?sto KORCA nazvaného albánskou „Pa?íží“ a pravoslavná metropole VOSKOPOJA. Odpoledne turistika v národním parku DRENOVË. Nocleh op?t ve vesni?ce Mborja nedaleko Kor?e.
 10. Den: P?ejezd k OHRIDSKÉMU „MO?I“, k jednomu z nejstarších jezer na naší planet? (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganjikou). Obklopeno horami v pr?zra?né ?istot?, sv?t p?írody beroucí dech i proslulým sv?tob?žník?m. Dopoledne návšt?va vykopávek s antickými mozaikami v rybá?ské vesni?ce LIN, která se nachází na starov?ké cest? VIA EGNATIA na b?ehu Ohridského jezera. Následuje relax a koupání v jeze?e s konzumací v?hlasných „korán?“ (ohridských pstruh?). Po ob?d? p?ejezd do OHRIDU v Makedonii, prohlídka m?sta s návšt?vou významných chrám? z dob u?edník? sv. Cyrila a Metod?je. Nocleh v severní ?ásti Makedonie.
 11. Den: Ráno návšt?va TETOVA, prohlídka staré turecké Pestré mešity (Šarena džamija), turistika na Popov? šapce v ŠAR PLANIN? - horský masív s tém?? ?ty?mi desítkami ledovcových jezer a nes?etnými p?írodními krásami Odpoledne p?ejezd p?es Srbsko, Ma?arsko a Slovensko.
 12. Den: Návrat do ?R.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
14. 7. - 25. 7.12 dní17 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí17 490,-

Cena zahrnuje

 • pobytová taxa
 • plavba po ?ece Drin
 • 9x polopenze
 • 9x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje)
 • vedoucí zájezdu
 • doprava autobusem
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?