Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

N?mecko - velký okruh

N?mecko, náš nejv?tší soused. N?mecko je zem?, kterou mnohokrát využíváme jen jako pr?jezdní zemi do sousední Francie nebo do Špan?lska. N?mecko je zem?, která nám je v mnohém blízká a zárove? nabízí mnoho unikátních historických m?st, starobylých architektonických staveb a monumentálních katedrál. P?íjemným zpest?ením v N?mecku pro vás bude plavba jedine?n? tvarovaným údolím Rýna, která poskytuje nádherné panoramatické pohledy na množství starobylých hrad?. ?eka Rýn, zejména práv? romantický úsek mezi Mohu?í a Kolínem, je pro mnohé zt?lesn?ním turistického N?mecka. N?mecko však nabízí mnohem víc: pob?eží Baltského mo?e, hlavní m?sto Berlín, korunova?ní m?sto ?ímských císa?? v Cáchách, poho?í Schwarzwald. To vše budete moci poznat na našem novém poznávacím okruhu po N?mecku.

Program

 1. Den: Odjezd z východních ?ech v pozdních ve?erních hodinách.
 2. Den: Odjezd z Prahy t?sn? po p?lnoci z 20.7. na 21.7. Ráno zastávka v POSTUPIMI , prohlídka zahrad u zámku SANSSOUCI (UNESCO) – letního sídla n?meckých císa??. BERLÍN (UNESCO) – návšt?va zajímavých míst n?mecké metropole (t?ída Unter den Linden, Braniborská brána, ?íšský sn?m, Alexander Platz, Pergamonské muzeum aj.).
 3. Den: SCHWERIN – m?sto s malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zámkem a jedine?n? zachovalým historickým jádrem, jehož starobylé budovy p?e?kaly 2.sv?t.válku bez újmy. Schverinu se též p?ezdívá „Florencie severu“, pon?vadž se v minulosti stal Mekkou um?lc?. LÜBECK (UNESCO) – ve st?edov?ku nejvýznamn?jší m?sto na Baltu. Po 2.sv?t.válce bylo p?kn? obnoveno. Upoutá zde velké množství cihlových staveb (pr??elí dom?, radnice, brány, kostely aj.), p?itahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky. TRAVEMÜNDE – výletní místo na pob?eží Lübeckého zálivu s plážemi, kasiny a restauracemi.
 4. Den: HAMBURG – m?sto r?zných stavebních sloh?. Historické centrum obklopené parky, vyk?i?ená ?tvr? Sant Pauli. BRÉMY (UNESCO) – centru Brém vévodí staré jádro s velkolepým románským dómem a radnicí s renesan?ním pr??elím. Nám?stí Marktplatz s p?knými štítovými domy.
 5. Den: CÁCHY (UNESCO) – m?sto korunovace ?ímských císa?? a n?meckých král?. Dóm s tr?nem Karla I. Velikého a osmiúhlou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamn?jší stavbou z karolínského období. Dále ve m?st? m?žeme vid?t gotickou radnici, láze?ský park, kolonádu aj. KOLÍN NAD RÝNEM (UNESCO) – m?sto se m?že pochlubit nejslavn?jší gotickou stavbou v N?mecku – ohromným Dómem. Dále množstvím dochovaných románských kostel?, malebnými domy na Fischmarktu, radnicí, velkým výstavišt?m, muzei a dalšími zajímavostmi.
 6. Den: Romantické ÚDOLÍ MOSELY – ELTZ – zde se nachází jeden z nejkrásn?jších pohádkových hrad? v Evrop?, množství v?ží a v?ži?ek a romantické výhledy dol? do údolí Eltz. BERNKASTEL – m?ste?ko s unikátním souborem hrázd?ných dom? obklopené proslulými vinicemi. TREVÍR – jedno z nejkrásn?jších n?meckých m?st s ?adou památek z ?ímské doby (nap?. monumentální brána) i dob pozd?jších.
 7. Den: PORÝNÍ : Možnost plavby lodí z KOBLENZE, m?sta malebn? položeného na soutoku Mosely a Rýna, po Rýnu. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a malebné vesni?ky. Celému údolí Rýna (UNESCO) dominují romantické mohutné hrady, nap?. zámek STOLZENFELS, hrady RHEINFELS, „Ko?ka“ a „Myš“. Lodí také p?iplujete k proslulé SKÁLE LORELAI, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s ?arokrásným hlasem. Na záv?r dne prohlídka MOHU?E, arcibiskupského m?sta na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina, p?ední stavby v n?meckém románském stylu.
 8. Den: HEIDELBERG – pat?í k nejkrásn?jším n?meckým m?st?m. V 18. století byl vybudován v barokním slohu. Z impozantního starého mostu je krásný výhled na Heidelberský zámek, který dominuje m?stu. BADEN – BADEN – elegantní láze?ské st?edisko s kolonádou, parky, novými lázn?mi i z?íceninami ?ímských lázní.
 9. Den: Zámek LUDWIGSBURG je situován v blízkosti Stuttgartu a p?ezdívá se mu „švábské Versailles“. K procházkám zde lákají malebné zahrady s romantickým záme?kem, barokní park a ovocná zahrada. REGENSBURG – významné historické m?sto, jehož Dóm je nejvýznamn?jší gotická sakrální stavba v Bavorsku. Prohlídka malebného centra s ?adou gotických i renesan?ních m?stských dom?, kostel? a muzeí. P?íjezd do Prahy v pozdních ve?erních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
20. 7. - 28. 7.9 dní13 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 990,-

Cena zahrnuje

 • 2x polopenzi
 • dopravu autobusem
 • pr?vodce
 • 7x ubytování v hotelích (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)

Fakultativně

 • 5x snídan?
 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?