Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Korsika

Korsika je p?ekrásný ostrov ve St?edozemním mo?i, jehož p?íroda nabízí nejenom azurové mo?e s fantastickým pob?ežím, ale i štíty horských velikán?, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pínií a korkových dub?. Korsika je „Ostrov krásy – kolébka vendety – perla St?edomo?í – poho?í v mo?i - spojení sv?tla a v?ní“ – všechny tyto atributy a jist? i mnohé další charakterizují Korisku, nebo? jen t?žko najdete jinde ve sv?t? takovou hustotu p?írodních krás na tak malém území jako práv? na Korsice.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy kolem poledne p?es Rakousko do Itálie.
 2. Den: Trajektem do p?ístavu BASTIA na KORSICE . Krátká návšt?va starobylého CORTE s hrd? se ty?ící citadelou pod horskými velikány. P?ekrásným hornatým vnitrozemím pokra?ujeme na západní pob?eží do jedné z nejkrásn?jších zátok PROPRIANO se stejnojmenným m?ste?kem, která je ideálním místem k podnikání výlet? po celé Korsice.
 3. Den: Dopoledne odpo?inek u mo?e, koupání, odpoledne pro zájemce prohlídka m?ste?ka PROPRIANO .
 4. Den: Celodenní výlet do vyhlášeného BONIFACIA , které je se svými b?lostnými útesy ?azeno k nejv?tším pozoruhodnostem Evropy. Prohlídka m?sta a možnost projíž?ky lodí pod skalnatými útesy. P?i cest? tam se ješt? zastavíme v nejkorsi?t?jším m?st? SARTENE .
 5. Den: Dopoledne návšt?va Napoleonova rodišt? AJACCIA . Odpoledne p?esun k mysu LA PARATA, procházka kolem v?že s vynikajícími výhledy ke „Krvavým ostrov?m“.
 6. Den: Odpo?inek u mo?e, koupání. Pro zájemce výlet s turistikou v oblasti skalních v?ží BAVELLA, které pat?í k nejznám?jším atrakcím ostrova.Vycházka ke skalnímu oknu Trou de la Bombe.
 7. Den: Celodenní výlet podél západního pob?eží do p?ístavního m?ste?ka PORTO v krásné chrán?né zátoce. Cestou vycházka podél bizarních ?erven? zbarvených skalních útvar? CALANCHE (UNESCO). Odpoledne možnost koupání v Portu nebo výlet do sout?sky SPELUNCA.
 8. Den: Odpo?inek u mo?e, koupání. Dopoledne pro zájemce možnost návšt?vy proslulého nalezišt? FILITOSA s mnoha menhiry.
 9. Den: Ráno odjezd nap?í? ostrovem do BASTIE ,krátká prohlídka m?sta. Nalod?ní na trajekt a cesta do Livorna. Po vylod?ní pokra?ování cesty p?es Itálii sm?rem k domovu.
 10. Den: P?íjezd do Prahy odpoledne.

Ubytovnání

Bungalov

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze - ?eská strava p?ipravovaná na míst? ?eskými kucha?kami

Termíny

DatumDélkaCena od
11. 9. - 20. 9.10 dní14 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 390,-
18. 9. - 27. 9.10 dní13 890,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 890,-

Cena zahrnuje

 • 7x snídani a 6x ve?e?i (jednoduchá strava p?ipravovaná ?eskou kucha?kou)
 • 7x ubytování v chatkách ve 2l?žkových pokojích (každá chatka má 2 ložni?ky, sociální za?ízení, kuchy?ku)
 • pr?vodce
 • dopravu autobusem
 • trajekt na Korsiku a zp?t

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj výjime?n? na vyžádání v CK

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?